Skoleledelse i elevhøjde

Elevcentreret ledelse er et stærkt bud på, hvordan skoleledelse kan få effekt for elevernes læring, siger forsker på UCC. Og det er særlig aktuelt med skolereformen.

"Vi ved, at undervisningen og den direkte interaktion med eleverne har den største betydning for deres læring. Spørgsmålet er, hvordan skoleledelse kan bidrage til at styrke undervisningen, selvom lederne ikke står i frontlinjen i klasseværelset,” siger Helle Bjerg, ph.d. og docent i UCC.

HVAD ER ELEVCENTRERET LEDELSE?

Elevcentreret ledelse er en ledelsesmodel udviklet af den newzealandske forsker Viviane

Robinson på basis af forskning i, hvordan skoleledelse kan få effekt for elevernes læring.
Den indskriver sig i et bredere forskningsfelt om leadership for learning, som UCC arbejder
med som læringscentreret ledelse.

Elevcentreret ledelse 1) sætter klare mål for elevernes læring, 2) tilvejebringer ressourcer
til at opnå disse mål, 3) arbejder tæt sammen med lærere i forhold til at planlægge, koordinere
og monitorere, hvordan målene nås. Gennem dette overblik finder de sandsynligvis
ud af, at målopfyldelse kræver kapacitetsudvikling af lærerne. 4) Ledelsers tætte involvering
i at opbygge sådan en kapacitet giver dem en klar forståelse af de omstændigheder og
den støtte, lærere har behov for for at lære mere effektive undervisningspraksisser. Disse
fire former for ledelse er baseret på og bidrager til 5) et ordentligt og trygt skolemiljø.

Kilde: Robinson 2011: 10, oversat af Helle Bjerg, UCC.

Hun peger på elevcentreret ledelse som et rigtig godt bud. Sammen med konsulenter i UCC har hun i flere år arbejdet med ledelsesmodellen, der er udviklet af den newzealandske forsker Viviane Robinsen og bygger på 134 studier af, hvilke former for skoleledelse der har effekt for elevernes udbytte.

Læs også: Kunsten at gøre god undervisning bedre

”Elevcentreret ledelse udmærker sig ved at integrere et systematisk forskningsreview med en stor ydmyghed over for kompleksiteten i ledelsens samarbejde med skolens professionelle. Modellen giver klare retninger, men uden at postulere, at der findes enkle svar. Det er én grund til, at den i høj grad slår an, når vi præsenterer den for skoleledere,” siger Helle Bjerg.

OBSERVATIONER OG REFLEKSIVE RUM

Ifølge Helle Bjerg skal ledelse stadig handle om at lede de professionelle, men hun siger:

”Ledelsen skal have elevernes læring for øje. Når de leder de professionelle, skal de sammen med dem forfølge spørgsmål om, hvordan de tror, det de gør, kan få betydning for eleverne og deres læring − og i et samarbejde sætte mål med afsæt i analyser af, hvor eleverne er, og hvor de gerne vil have, de skal hen.”

Læs også: Scener fra en skoleledelse

Helle Bjerg pointerer, at læringsmål for elever er præstationsmål for lærere og pædagoger.

”Hvis ikke de professionelle har kapacitet til at nå målene, må ledelsen arbejde på, at de får det. Opmærksomheden på, hvad et øget fokus på mål betyder for de professionelle, er noget af det, skolelederne i høj grad tager til sig,” fortæller hun.

Ifølge Helle Bjerg skal skoleledelsen − for at understøtte de professionelles arbejde − have øget indblik i praksis, bl.a. via observationer og refleksive rum, hvor undervisning og andre dele af skolens virke kan sættes under lup.

VIVIANE ROBINSON OG UCC

Viviane Robinson er et stort navn i internationale skolekredse og en yderst efterspurgt samarbejdspartner. UCC har nu indgået en aftale med hende og Linda Bendiksen fra University of Auckland om i samarbejde at omsætte elevcentreret ledelse til en dansk skoleledelseskontekst. Som led i samarbejdet holder UCC og DAFOLO to endags-konferencer med Viviane Robinson i slutningen af maj 2015. Her kan kommuner og skoleledelser blive klogere på elevcentreret ledelse – følg med på www.ucc.dk

HOLD ØJE MED CALL-DK

CALL står for Comprehensive Assessment of Leadership for Learning. Den danske version er udviklet af UCC og giver et evalueringsredskab for skoler og kommuner som – i samarbejde med UCC – vil arbejde systematisk, strategisk og langsigtet med at udvikle skoler og skoleledelse inden for elev- og læringscentreret skoleledelse. CALL-DK ’kommer på gaden’ i efteråret 2015, men UCC er allerede nu ved at afprøve det på skoler i Greve og Herlev – med positive tilbagemeldinger fra skolelederne til følge. CALL-DK evaluerer skolen på netop de dimensioner, der indgår i Robinsons model for elevcentreret ledelse, og er samtidig et redskab, der giver retning for, hvordan skoleledelser kan arbejde med at udvikle skolens ledelse og samarbejde dér, hvor potentialet er størst.

TRE VIGTIGE LEDELSESKOMPETENCER

For Helle Bjerg er det vigtigt at se skoleledelse som ’distribueret ledelse’, der sker i relationer. Ikke kun dem, der har ’lederkasket’ på, bedriver ledelse. Ledelse sker fx også mellem vejledere og kolleger, internt i teams, og når en lærer eller pædagog står over for eleverne i klassen eller på legepladsen. Og elevcentreret ledelse kræver tre ledelseskompetencer:

”Den første er at integrere viden. Skoleledere kan ikke have specialistviden i fagene, men skal have viden om, hvad god undervisning er, og hvad der fremmer læring. De skal også kunne bringe viden i spil, hvilket knytter an til den anden kompetence; at kunne løse komplekse problemstillinger, som er udpeget og analyseret sammen med medarbejderne. Ledelsen har ikke nødvendigvis svaret, men skal lede kollektive læreprocesser, der kan give bud på løsninger. Den tredje kompetence er opbygning af tillid. Forskning viser, at lærere og elever trives og præsterer bedre i skoler med et højt niveau af tillid. Og den tillid bygger på anerkendelse af lederen som en fagperson,” siger hun.

INTERESSEN ER EKSPLODERET

Elevcentreret ledelse er et vældig godt bud på, hvordan man kan oversætte de lærings- og ledelsesambitioner, som skolereformen er udtryk for. Og både kommuner og ledelser er stærkt interesserede.

”Efterspørgslen er stor. I mange år har kommunerne vægtet generelle ledelseskompetencer, fx personaleledelse og administration. Pludselig er interessen for faglig, pædagogisk ledelse eksploderet – og selvom presset er stort på skolelederne, så tænder de i høj grad på at styrke skolens kerneopgave gennem deres ledelse,” slutter Helle Bjerg.

Vi ved, at undervisningen og den direkte interaktion med eleverne har den største betydning for deres læring - Lektor Helle Bjerg

  • Ph.d., lektor og konsulent ved UCC.
  • Har deltaget i forskning og udvikling inden for skoleledelse, skoleudvikling og læreruddannelse.