Biologi

Biologi er et fag, der spænder meget vidt. Fra undersøgelser i naturen og naturhistorien om ræven og bøgetræet til nyere områder som fosterdiagnostik, gensplejsede afgrøder og brug af pesticider.

Pige omringet af græs

Det gælder både i folkeskolen og på UCC. Biologi handler i dag også om naturbaserede erhverv og om etiske og samfundsmæssige perspektiver.
Biologisk viden og forståelse er et vigtigt grundlag for at forstå menneskets forhold til naturen og for at kunne deltage i samfundsdebatten.
Biologi er et vigtigt dannelsesfag for eleverne i skolen.

Hvad skal eleverne lære i biologiundervisningen – og hvorfor? Hvordan kan de lære det?
Indholdet i biologiundervisningen kan være spændende, motiverende, men til tider også svært for eleverne i folkeskolen.
På læreruddannelsen i UCC arbejder vi derfor både med det biologiske indhold og med fagdidaktiske udfordringer under følgende overskrifter:
 

Levende organismer og økologiske sammenhænge - elevers undersøgende og praktiske arbejde

 • De levende organismers systematiske tilhørsforhold
 • Samspillet mellem abiotiske og biotiske faktorer, herunder opbygning og omsætning af organisk stof i udvalgte danske og udenlandske økosystemer
 • Væsentlige stofkredsløb og energistrømme
 • Organismers tilpasninger
 • Natursyn og naturforvaltning herunder perspektiver på interessekonflikter
 • Elevernes undersøgende og praktiske arbejde
 • Brug af feltundersøgelser i naturen samt laboratorieundersøgelser i undervisningen.
   

Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse

 • Evolution, artsdannelse og adfærd, herunder indsigt i den historiske udvikling af naturvidenskabelige teorier om livets oprindelse og udvikling
 • Genetik og bioteknologi, herunder DNA, RNA, proteinsyntese, celledeling, arv og miljø samt etiske overvejelser i forbindelse med undervisning i arv og miljø
 • Perspektiver på menneskets udnyttelse af bioteknologier
 • Elevernes begrebsudvikling og deres forståelse af begreber og sammenhænge.
   

Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence

 • Levende organismers struktur, funktion og fysiologi – med særligt fokus på menneskets anatomi og fysiologi samt sundhedsbegreber
 • Fødevare- og bioteknologisk produktion: biologisk baggrund for og muligheder og konsekvenser i forhold til sundhed, miljø og naturforvaltning
 • Elevers undersøgende arbejde herunder feltbiologiske undersøgelser og brug af virksomhedsbesøg
 • Handlekompetence som mål for biologiundervisningen

Vi arbejder i alle forløb med planlægning, gennemførelse, evaluering af biologiundervisning samt udvikling af biologifaget i et alment dannende perspektiv.
 

Arbejds- og undervisningsformer

I biologiundervisningen på UCC er der rigtig gode muligheder for at få koblet teorien til dine personlige undervisningserfaringer. Dette sker bl.a. gennem undervisningsforløb med elever via biologiafdelingens netværk med udvalgte folkeskoler og andre undervisningsmiljøer.

På UCC er der gode muligheder for at inddrage naturen og byens grønne arealer løbende i undervisningen fx Ørstedsparken eller Utterslev Mose. I faglokalerne er der tradition og mulighed for at udfolde de mere kreative, eksperimenterende og praktiske sider af faget. Derudover har vi et hyggeligt og inspirerende fagligt miljø, hvor vi i samarbejde med de studerende deltager i skolerelaterede udviklingsprojekter.

Vi arbejder med en bred vifte af arbejds- og undervisningsformer som:

 • Holdundervisning.
 • Feltbiologiske undersøgelser i naturen.
 • Øvelser i faglokalet/laboratoriet.
 • Vejledning af enkeltstuderende og grupper.
 • Ekskursioner til virksomheder, landbrug, museer, skoletjenester m.m.
 • Fremlæggelse for hold med respons.
   

Videre muligheder

Som linjefagsuddannet biologilærer har du en god baggrund for at arbejde med naturformidling udenfor folkeskolen fx på naturskoler, oplevelsescentre og museer. Der er også gode muligheder for efteruddannelse, fx en master i naturfagsundervisning eller en pædagogisk diplomuddannelse til Naturfagsvejleder