Den specialpædagogiske profil

- fokus på inklusion

Vil du hjælpe de børn i folkeskolen, der er særligt udfordret i at lære nyt? Så er den specialpædagogiske profil på læreruddannelsen måske noget for dig. Her sætter vi fokus på, hvordan du som lærer kan være med til at skabe nye pædagogiske læringsmiljøer, der får alle med.

Vores specialpædagogiske profil er for dig, der interesserer sig for børn i udsatte positioner, og hvordan man udvikler nye inkluderende læringsmiljøer, hvor den enkelte elev understøttes i at deltage aktivt i skolens fællesskaber.

Hvad går profilen ud på?
På denne profil kommer du til at arbejde undersøgende, kritisk og øvelsesorienteret med specialpædagogiske problemstillinger. Vi går bl.a. i dybden med undervisningsdifferentiering i forhold til inklusion af børn med særlige behov, inklusions-og eksklusionsprocesser i forbindelse med praksisfællesskaber samt muligheder og barrierer i forhold til at få alle elever med i skolen.

Undervejs vil du tilegne dig specialpædagogiske kompetencer, der er stærkt efterspurgt inden for folkeskolen generelt, hvor der arbejdes på at udvikle inkluderende læringsmiljøer, og på hele det specialpædagogiske område, hvor der er fokus på børns udvikling og læring i særligt tilrettelagte tilbud.

Du har også mulighed for at kvalificere dig til at undervise inden for det specialpædagogiske område og vejledning i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Derudover får du redskaber til at analysere, planlægge, organisere, gennemføre og evaluere specialpædagogiske tiltag i skolen.

Undervisningen
På den specialpædagogiske profil læser du en dobbelt aldersspecialisering i dansk. Det betyder, at du skal vælge dansk (1.-6. klassetrin) og dansk (4.-10 klassetrin) som henholdsvis første og andet undervisningsfag. Du læser desuden specialiseringsmoduler med særligt fokus på matematikvanskeligheder, AKT-vejledning og det tværprofessionelle samarbejde.

Du vælger frit dit tredje undervisningsfag, som du læser sammen med studerende på den ordinære uddannelse. Du følger således i hovedtræk uddannelsens generelle struktur og indhold, men med en særlig toning i de første 6 semestre, mens 7. og 8. semester læses på den ordinære uddannelse.

Undervisningen på profiluddannelsen foregår i tæt samarbejde med praksis, og dine to første praktikperioder vil foregå på praktikskoler med tilknytning til det specialpædagogiske område.

Optagelse
Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Først når du får bekræftet, at du er optaget, skal du angive ønske om at blive optaget på den specialpædagogiske profil. Uddannelsen er forankret på Campus Carlsberg (København V.)