Praktik på niveau 3 - læreruddannelsen

Dette er de studerendes tredje og sidste praktik. Her dygtiggør de sig i grupper på max 2 studerende inden for deres praktiske pædagogiske kunnen som lærer og de videreudvikler deres evner til at analysere egen praksis. De videreudvikler på den måde i praksis deres lærerprofessionalitet med en voksende professionel dømmekraft og autonomi og pædagogisk takt.

Hver studerende tilmelder sig praktik i praktikportalen. Senere ønsker hver gruppe 5 praktikskoler og får om muligt tildelt en af disse.

Der er tre kompetenceområder i faget praktik, og under hvert praktikniveau er der indenfor områderne forskellige færdigheds- og vidensmål, som viser progressionen i faget.

PR3: Færdighedsmål: Den studerende kan

PR3: Vidensmål: Den studerende har viden om

DIDAKTIK

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner

organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt

metoder til formativ og summativ evalue­ring

udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag

obser­vations-, dataindsamlings- og dokumentations­metoder

KLASSELEDELSE

lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne

læringsmiljø, inklusion, konflikthåndte­ring og mobning

RELATIONSARBEJDE

støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionspro­cesser

kommunikere med forældre om elevernes skolegang

Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper

Kompetenceområdet Didaktik
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Kompetenceområdet Klasseledelse
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Kompetenceområdet Relationsarbejde
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressource- personer og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.