Praktik på niveau 2 - læreruddannelsen

De studerende skal gennem praktiksamarbejdet i grupper på max 3 studerende fortsat afprøve, eksperimentere og dermed dygtiggøre sig inden for deres praktiske pædagogiske kunnen som lærer, og de skal videreudvikle deres evner til at analysere egen og medstuderendes praksis. De skal i praksis udvikle deres lærerprofessionalitet med en voksende professionel dømmekraft og autonomi og pædagogisk takt.

Hver studerende tilmelder sig praktik i praktikportalen. Senere ønsker hver gruppe 5 praktikskoler og får om muligt tildelt en af disse.

Der er tre kompetenceområder i faget praktik, og under hvert praktikniveau er der indenfor områderne forskellige færdigheds- og vidensmål, som viser progressionen i faget.

 PR2: Færdighedsmål: Den studerende kan

PR2: Vidensmål: Den studerende har viden om

DIDAKTIK

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdiffe­rentie­ring, læ­remidler og it

evaluere under­visningsforløb og elevers læringsudbytte

formative og summative evalue­ringsmetoder samt test

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen

observations-, dataindsamlings- og dokumentations­metoder.

KLASSELEDELSE

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens soci­ale liv i samarbejde med eleverne

klasseledelse, læ­ringsmiljø og klassens sociale relationer

RELATIONSARBEJDE

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse

kommunikation, involve­rende læringsmiljøer, motivation og trivsel

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsfor­løb

professionel kommunikation - mundtligt og digitalt

Kompetenceområdet Didaktik
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Kompetenceområdet Klasseledelse
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Kompetenceområdet Relationsarbejde
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressource- personer og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.