Praktik på niveau 1 - læreruddannelsen

De studerende skal gennem praktiksamarbejdet eksperimentere og dygtiggøre sig inden for deres praktiske pædagogiske kunnen som lærer, og de skal udvikle deres evner til at analysere egen og andres praksis. De skal i grupper på max 4 studerende udvikle deres lærerprofessionalitet med en voksende professionel dømmekraft og autonomi og pædagogisk takt.

De studerende fortsætter om muligt på den praktikskole, som de har haft praksissamarbejde med tidligere. De studerende er i praktik med deres undervisningsfag 1.

Der er tre kompetenceområder i faget praktik, og under hvert praktikniveau er der indenfor områderne forskellige færdigheds- og vidensmål, som viser progressionen i faget.

PR1: Færdighedsmål: Den studerende kan

PR1: Vidensmål: Den studerende har viden om

DIDAKTIK

målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger

folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger

redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål

evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen

analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder

KLASSELEDELSE

lede elevernes deltagelse i undervisningen

Klasseledelse

RELATIONSARBEJDE

kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelati­oner

kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave

skole-hjemsamar­bejde

Kompetenceområdet Didaktik
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Kompetenceområdet Klasseledelse
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Kompetenceområdet Relationsarbejde
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressource- personer og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.