Meritlæreruddannelsen - praktiske oplysninger

Adgangskrav til undervisningsfag

Vær opmærksom på, at der er adgangskrav til undervisningsfagene.
Du kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering få adgang til at følge et undervisningsfag, selv om du ikke opfylder adgangsbetingelserne. Dette forudsætter, at du på anden vis har opnået relevante kompetencer.
Vurderingen finder sted i forbindelse med din ansøgning.

Betaling
Meritlæreruddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Betalingen sker semestervis forud og vil variere afhængigt af, hvilke fag du følger i det pågældende semester.
Desuden får du udgifter til bøger, kopiering, print m.v. Ekskursioner, studieture og lignende aftales på de enkelte hold og sker for egen regning.

Framelding
Framelding til et modul eller uddannelsen skal ske skriftligt til merit-lu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

  • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling.
  • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen.

Merit for fag
Du kan søge merit for fag eller dele af fag. Hvis du vil søge merit, skal du fremsende dokumentation i forbindelse med ansøgning om optagelse. Herefter vil meritnævnet tage stilling til, hvilke dele af uddannelsen du evt. kan få merit for. Der er tale om en konkret individuel vurdering. Vær opmærksom på, at fagene i læreruddannelsen integrerer fag og fagdidaktik. Du kan således have et højt fagligt niveau i et fag men mangle viden om undervisning i faget. Det har betydning for meritnævnets vurdering.
Nævnet foretager ikke forhåndsmeritvurderinger, men kun konkrete meritvurderinger i forbindelse med optagelse på meritlæreruddannelse. Det er således kun muligt at få foretaget en vurdering i forbindelse med en ansøgning om optagelse på uddannelsen.
Du kan læse fagenes modulbeskrivelser og beskrivelse af fagenes kompetencemålsprøver i studieordningen.

Skema
Vær opmærksom på, at læreruddannelsen er moduliseret og semesteropdelt, hvorfor undervisningens placering varierer fra semester til semester.

Studieforberedelse
Hvis du ønsker at læse litteratur om lærerens pædagogiske praksis, inden du starter på uddannelsen, kan du finde litteraturforslag her.