Tidlig indsats for udsatte børn og unge

Mange kommuner står foran en strategisk og helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge. Med udgangspunkt i erfaringer fra den succesfulde svenske model kan UCC bistå kommuner med at kvalificere omstillingen mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats, som er tættere på familierne.

Omstillingen på det sociale områder kræver et helt nyt mindset, hvor sagsbehandlerne går fra en omsorgslogik til et mere faciliterende blik på, hvordan ressourcer i barnets/den unges liv bliver bragt bedst muligt i spil. Et kompetenceløft og ændringer i praksis er helt centralt for, at forandringen kan finde sted. UCC’s tilgang er, at et kompetenceløft skal ske på tværs af fagligheder i organisationen og derfor ud fra både et pædagogisk og et socialfagligt perspektiv.

UCC har stor teoretisk viden om og erfaringer med unge i udsatte positioner og pædagogiske metoder og aktiviteter, der kan styrke det sociale arbejde på børne- og ungeområdet, så barnet/den unge og deres familier understøttes i at være aktivt handlende deltager i eget liv.

UCC’s kompetenceudviklingsforløb på det sociale område tager afsæt i aktuel forskning og viden fra praksisfeltet. Et kompetenceudviklingsforløb foregår i en vekselvirkning mellem undervisning og praksisudvikling. Undervisningen lægger op til konkrete aktiviteter, som løbende skal sikre en effektiv, praksisnær og engagerende platform for deltagernes læring og medvirken til, at praksisudvikling og kompetenceudvikling kobles tæt sammen.

Makkerskaber og læringsportfolio sikrer transfer
For at sikre transfer af viden til praksisfeltet arbejdes der som en central del af kompetenceudviklingsforløbet med dels makkerskaber på to niveauer og dels forskellige former for læringsportfolio. Involvering af medarbejderne via fx coaching, feedback og sparring på anvendelse af nye metoder er af afgørende betydning for en succesfuld forankring af implementeringen både individuelt og i organisationen. Jo tættere feedback gives på konkret praksis, jo større sandsynlighed for indsatsernes succes.

Børnehuset Hørgårdens arbejde med udsatte børn

Samarbejde med Københavns Kommune

Som en del af Københavns Kommunes omstilling på socialområdet til en tidligere og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge har UCC og Københavns Kommune indgået aftale om opkvalificeringsforløb for 180 medarbejdere.

Hjælp til ansøgning

Husk pædagogerne i ‘den svenske model’

"Vi skal huske at prioritere og investere i nytænkning af den pædagogiske praksis, når vi kigger på det specialiserede børne- og ungeområde med svenske briller fra Borås". Sådan skriver programchef i Københavns Kommune, Hallur G. Thorsteinsson, i Socialpædagogen.