Børnehuset Hørgården har styrket sit arbejde med udsatte børn med hjælp fra UCC

Personalet i syv københavnske dagtilbud bliver videreuddannet direkte i deres pædagogiske hverdag i skræddersyede forløb udviklet af UCC. I Børnehuset Hørgården på Amager har personalet fået skærpet blikket for udsatte børns ressourcer, fortæller pædagogisk leder Charlotte Hansen.

”Uddannelsesforløbet har været enormt givende og har i høj grad opkvalificeret personalet. Selvom vi i forvejen har et ressourcesyn på børnene, har vi nok alligevel haft en for-forståelse af, at udsatte børn skal støttes mere end andre børn. Men det ikke nødvendigvis rigtigt. Mange udsatte børn har flere ressourcer, end vi regner med, og de kan mere selv, end vi tror. Det har været en stor aha-oplevelse,” siger Charlotte Hansen, der er pædagogisk leder i Børnehuset Hørgården på Amager.

Børnehuset Hørgården ligger i forbindelse med det almene boligbyggeri af samme navn, der er en del af Urbanplanen, og her har personalet netop afsluttet den nye type kompetenceudviklingsforløb, som er udviklet af UCC for Københavns Kommune. Lignende forløb benyttes i seks andre udvalgte københavnske daginstitutioner. Ligesom Børnehuset Hørgården er institutionerne en del af Københavns Kommunes projekt ’Turnaround for øget chancelighed’, hvoraf de fleste har en stor andel af udsatte børn.

Skræddersyet forløb til børnehusets behov

Børnehuset Hørgårdens forløb er skræddersyet til institutionen med udgangspunkt i børnehusets egen handleplan. Ud over ressourcestærke familier og børn med både dansk og anden etnisk baggrund har børnehuset en stor andel af børn, som på forskellig vis er socialt udsatte. Børnenes forældre er måske uden for arbejdsmarkedet eller er ramt af psykisk sygdom. En del af børnene har også sproglige udfordringer.

Alle Hørgårdens fire personaleteams – tre børnehaveteams og et vuggestueteam – har deltaget i kompetenceudviklingsforløbet. Med et par måneders mellemrum har en UCC-konsulent været til stede i institutionens hverdag i tre intensive perioder af cirka to ugers varighed. Konsulenten har observeret pædagogernes og pædagogmedhjælpernes arbejde på stuerne, spurgt nysgerrigt ind til deres praksis og givet konsultativ støtte, og bagefter har hun ydet supervision. Ved afslutningen af hver periode har konsulenten faciliteret fælles refleksionsværksteder for hele personalegruppen.

Udsatte børn skal møde høje forventninger

Sharmila Holmstrøm Juhlin, der er lektor og udviklingskoordinator med faglig ledelse i UCC, siger om baggrunden for kompetenceudviklingsforløbet:

”Udsatte børn skal man også have høje forventninger til, men det er desværre langt fra altid tilfældet. I institutioner med mange børn i udsatte positioner har vi tidligere observeret, at børnene ofte trækker sig og giver op i stedet for at kæmpe. Derfor er højkvalitetsinstitutioner, hvor pædagogerne følger børnenes nysgerrighed og skaber gode læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i børnenes ressourcer, af største vigtighed,” siger Sharmila Holmstrøm Juhlin. Og hun fortsætter:

”Vi skal forhindre, at udsatte børn giver op allerede i børnehaven. Børn lærer i fællesskaber og gennem deltagelse, og det er afgørende, at også udsatte børn inkluderes i læringsfællesskaberne, så de får samme muligheder for at udvikle sig som andre børn. Her har pædagogerne en meget vigtig rolle, som dette kompetenceudviklingsforløb kan klæde dem på til,” siger Sharmila Holmstrøm Juhlin.

Snaplog-metoden gav nyt syn på børnene

Personalet i Børnehuset Hørgården har fået hjælp til at styrke evnen til at reflektere over egen praksis – bl.a. ved hjælp af den simple og effektive ’snaplog’-metode. Snaplog er en sammentrækning af ordene ’snapshot’ og ’logbog’ og består af et billede og et tilhørende tekststykke, der fortæller om billedets betydning.

Personalet blev fx bedt om at tage billeder af situationer i deres pædagogiske hverdag, hvor de kunne få øje på, at børns deltagelsesmuligheder var til stede – eller fraværende. Og den metode er blevet benyttet flittigt og har været en succes, fortæller Charlotte Hansen.

”Personalet har virkelig taget snaplog til sig som en brugbar metode i det pædagogiske arbejde. Når du tager billeder af børnene, får du øje på ting, du måske slet ikke havde tænkt over, da du tog billedet. En snaplog viser ofte noget andet, end hvad vi voksne mener, at vi ved,” siger Charlotte Hansen. Og hun uddyber:

”Personalet har i mange tilfælde fået nuanceret og ændret deres syn på børnene og de inkluderende fællesskaber. Fx viste det sig, at et barn i vuggestuen, som ikke udviklede sig tilfredsstillende og var meget udadreagerende, faktisk var i trivsel i nogle bestemte situationer i løbet af dagen. En gruppe på 2-3 andre børn var for stor for barnet, så vi koblede barnet sammen med ét andet barn i stedet med godt resultat,” siger Charlotte Hansen.

Videreuddannelse i hverdagen er effektiv

Charlotte Hansen mener, at netop dét, at uddannelsesforløbet er foregået over en længere periode og direkte i personalets hverdag på stuerne, er styrken.

”Jeg tror ikke, vi kunne have opnået de samme resultater ved sende medarbejderne på kursus. Når personalet arbejder vedholdende med metoderne over så lang tid ude på stuerne i samarbejde med en dygtig facilitator, så betyder det, at den nye viden bundfælder sig på en anden måde,” siger Charlotte Hansen.

Borgmester: Turnaround-projekt kan inspirere andre daginstitutioner

”En tidlig indsats er helt afgørende for, at børn med særlige behov klarer sig lige godt som deres kammerater senere i livet. Derfor har vi sat massivt ind for at udvikle de dagtilbud, som ikke har haft den ønskede kvalitet. Et godt læringsmiljø er en meget væsentlig faktor for, at børnene kan udvikle sig, og jeg er overbevist om, at vi kan udbrede erfaringer fra Turnaround-projektet til andre institutioner, som står med nogle af de samme udfordringer med at organisere det pædagogiske arbejde,” siger børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev om Turnaround-projektet, der finder sted i syv københavnske dagtilbud i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og UCC.

Kort om uddannelsesforløbet

Det pædagogiske personale i syv børneinstitutioner i Københavns Kommune videreuddannes i forlængelse af kommunens projekt ’Turnaround for øget chancelighed’. Projektets formål er at skabe dagtilbud af høj kvalitet for byens mest udsatte børn.

Fire børneinstitutioner er i gang eller har allerede afsluttet forløbet, og tre andre institutioner går i gang i foråret 2017. De fleste af dagtilbuddene ligger i udsatte boligområder i det københavnske Nordvestkvarter og på Amager.

Før kompetenceudviklingsforløbet har UCC kvalitetsvurderet de pædagogiske læringsmiljøer i institutionerne, og forløbene tager udgangspunkt i institutionernes egne, individuelle handleplaner og skræddersys derefter.

Tre intensive perioder styrker pædagogikken

Kompetenceudviklingsforløbet består af tre intensive perioder af ca. to ugers varighed. I hver periode er UCC-konsulenten til stede på én stue ad gangen i tre timer i træk. Konsulenten observerer personalets arbejde med børnene, spørger nysgerrigt ind til praksis og yder konsultativ støtte/undervisning. Efterfølgende er der en times supervision for stuens personale.

Nogle dage efter gentages observation/konsultativ støtte og efterfølgende supervision for stuernes personale. Perioden slutter med et fælles refleksionsværksted for hele institutionens personale. Samme model bruges for de følgende to intensive perioder, som finder sted med ca. to måneders mellemrum.

Imellem perioderne arbejder institutionen videre med de fokuspunkter, personalet og ledelsen har defineret og aftalt med konsulenten med udgangspunkt i institutionens handleplan. Hele forløbet tager ca. seks-ni måneder.

Borgmester om projektet