Kurser til professionelle inden for social- og specialpædagogik

Hos UCC kan du rekvirere kurser, der henvender sig til professionelle, som arbejder inden for det social- og specialpædagogiske felt.

Den meningsfulde dokumentation af indsatser

Resultatdokumentation, brugen af kvalitetsmodeller og evalueringstilgange skal danne et meningsfuldt grundlag for en vedvarende indsats, der støtter den enkelte borger under hele anbringelsesforløbet (før, under og ikke mindst efterværn).

Fokus er at adressere de udfordringer og succeskriterier, som opleves ude i praksis og samtidig præcisere måderne at komme fra en handleplan til fastsættelse af mål for hverdagsaktiviteter.

 

Udvikling af praksis i praksis

Hvordan kan vi blive bedre til at gøre det, vi er bedst til, og hvordan kan vi skabe fælles sprog og "rum" for at få øje på nye handlemuligheder, der tager afsæt i brugerens behov?

Fokus er:

  • Konkrete metoder til at arbejde systematisk og reflekteret med udvikling og formidling af professionel praksis.
  • At kunne omsætte relevant teori til konkrete indsatser i jeres praksis.
  • At vurdere og formidle, hvilke metoder du/I anvender og hvilken betydning metoderne har for barnet, den unge eller den voksne.

 

Evidensbaseret praksis

UCC ønsker at kvalificere evidensdagsordenen og adresserer bl.a. spørgmålene:

  • Hvordan kan vi bruge evidens og evidensbaserede programmer i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne?
  • Hvad vil det sige at arbejde i en evidensbaseret praksis?

 

Brugeren i centrum – medborgerskab og kommunikation

"Brugeren i centrum" - dette er vores fornemmeste opgave, men hvad indebærer det at sætte brugeren i centrum?

UCC ønsker at bidrage med metoder og tilgange til hvordan professionelle konkret kan imødekomme og sikre, at indsatser og den professionelle relation opleves meningsfuld for brugeren. Herved kan man styrke borgerens evne og ret til at have indflydelse på eget liv.

 

Målsætning, læring og udvikling

Hvordan vi kan styrke læringsudbyttet af brugerens dagligdagsaktiviteter?

Med udgangspunkt i målsætningsarbejde og læringsteori kvalificeres hverdagens rutiner og den didaktiske/organisatoriske planlægning.

 

Fleksibelt og praksisrettet 

Alle kurser/uddannelsesforløb gennemføres i spændet mellem præsentation af ny forskning og viden og deltagernes konkrete praksis (det være sig socialpædagogisk, specialpædagogisk, didaktisk eller psykologisk praksis).

Kurser tilrettelægges fleksibelt og kan varieres i længde, omfang og indhold. Eksempelvis kurser på 2-3 dages varighed (12-18 timer) der kunne være fordelt på 4-6 uger.

UCC's konsulenter kan indgå i selve kursustilrettelæggelsen, hvor kurser kan gennemføres for personalegruppen/grupper eller for medarbejdere på tværs af institutioner, kommuner og regioner.

UCC lægger stor vægt på at ny viden bliver anvendelsesorienteret og meningsfuld i den daglige praksis. Et videreuddannelsesforløb er derfor bygget op med eksempelvis supervision og/eller aktionslæring.

Psykomotorik giver unge et sprog om kroppen

Fem syvendeklasser i Snekkersten har fået undervisning i psykomotorik over 10 uger. Her har de øvet sig i at sætte ord på, hvad der sker i deres krop, og i at blive opmærksomme på deres eget og andres kropssprog.