10 gode råd til dig, der arbejder med modtageklasser

Gør mål og sammenhæng i undervisningen tydelig
Præsentation af aktiviteter og opgaver skal være tydelige, og eleverne skal vide, hvad der forventes af dem. Forklar – demonstrer – og lad eleverne selv sætte ord på, hvordan man kan udføre en opgave. Eleverne skal vide, hvad de gør og hvorfor.

Søg viden om den enkelte elev
Sørg for at få indsigt i den enkelte elevs sprog og erfaringer, skolegang og faglige kundskaber. Jo mere viden, jo bedre er mulighederne for at planlægge en undervisning, der støtter eleven.

Sørg for at rammer og rutiner er forudsigelige
Mange børn i modtageklasserne har oplevet turbulens, usikkerhed og uforudsigelighed og har måske haft traumatiserende oplevelser. Gentagelser og rutiner hjælper med at etablere normalitet igen, fx tydelige overgange mellem aktiviteterne og gentagelser af ord, sprog og mål. Synliggør fx dagens program på tavlen ved hjælp af piktogrammer.

Arbejd med sproget i en meningsfuld sammenhæng
Planlæg undervisningen omkring kommunikative aktiviteter (sprogbrugssituationer), der giver mening for eleverne og gør, at eleverne har mod på og lyst til at bruge sproget. Sørg for, at elevernes hverdagssprog kommer i spil i konkret meningsfuld kontekst, fx en konkret oplevelse, billeder mm. man umiddelbart kan tale om – på modersmål eller dansk.

Arbejd aktivt med stilladsering fra hverdagssprog mod fagsprog
Giv eleverne faglige ord og udtryk for det kendte, giv dem opgaver der fordrer brug af sproget, og stil krav til deres brug af fagsproget i aktiviteter og fremlæggelser.

Giv eleverne rige muligheder for interaktion
Man lærer sprog ved at bruge sprog, og interaktionen i klassen både med andre elever og med læreren skal prioriteres højt. Giv eleverne så meget taletid som muligt, brug par- og gruppearbejde. Læg op til, at eleverne taler på modersmål om et emne og øver sig på sproget i mindre sammenhænge inden en klassesamtale.

Arbejd systematisk og dialogisk med ordforråd
Synliggør og visualiser det ordforråd, I arbejder med. Tal med eleverne om ordenes betydning – og lad dem selv diskutere ordenes betydning. Brug fx aktiviteter hvor eleverne sorterer og kategoriserer ord og begreber. Lad eleverne bruge ordene aktivt i forskellige sammenhænge ved fx at forklare ordene for hinanden og kombinere ordene på forskellige måder og forklare sammenhængen.

Giv eleven rollen som en ‘ekspert’, der har noget at sige
Stil åbne spørgsmål, du måske ikke selv har svaret på (hvad har du lavet i frikvarteret? Hvad synes du om…? Hvad har du lært af opgaven?) Støt eleven i at formulere det, hun har på hjerte. Tænk også over, hvordan elever, der lytter, kan trænes i dette: etabler lytteformål og giv lytteopgaver som Nu skal I høre en fortælling og I skal lytte efter, hvor mange gange hovedpersonen siger….. eller I skal se en vejrudsigt, og I skal lytte efter, hvordan vejret bliver i den kommende weekend. Bagefter skal I skrive en besked, hvor I fortæller…

Giv eleven muligheder for at bruge sin samlede sproglige kompetence
Inddrag modersmålet og evt. andre sprog, eleverne har kendskab til, så elevens viden aktiveres og danner udgangspunkt for tilegnelsen af ny viden. Lad eleverne bruge de sprog, de kan, arbejd med oversættelser, brug hjemmets ressourcer, tydeliggør (også konkret fysisk fx ved at skrive ordforråd inden for et emne på forskellige sprog og hænge det op) klassens flersproglige ressourcer.

Få opbakning
Ledelsens opbakning og prioritering af opgaven er afgørende. Modtagelse og integration af nye elever er et anliggende for hele skolen. Når skolens elever og øvrige lærere tager del i opgaven, lettes også overgangen fra m-klasse til almen klasse. Lav fx aftaler om elevmentorer i almenklassen (hvem viser Sara, hvor vi har sløjd? Hvem følger Sara til bussen?) Støt faglærere i at tilrettelægge en sprogudviklende undervisning. Træk på de DSA-faglige ressourcer, der findes lokalt.

Diplomuddannelse i dansk som andetsprog

Bliv klædt bedre på til at undervise og rådgive i dansk som andetsprog. Modulerne "Tosprogethed og andetsprogstilegnelse" og "dansk som andetsprogsvejledning" starter i september 2016.

Kursus: Nyankomne elever i skolen

Det kræver en specialiseret viden inden for dansk som andetsprog og en stor pædagogisk værkstøjskasse at undervise nyankomne i modtagelsestilbud eller i den almene undervisning. Kom på kursus hos KP i januar 2020. Kontakt os, hvis I ønsker et kursus tilpasset jeres lokale behov.

 

Nyankomne elever på skolen?

Modtagelsen af mange nye elever med dansk som andetsprog er en udfordring for en del skoler. Det er en stor og kompleks opgave, og UCC tilbyder kompetenceudvikling for lærere, der underviser i modtageklasser, og for faglærere, der får eleverne indsluset i deres klasser. UCC arbejder ud fra to vinkler:

• Den sproglige: den gode sprogudviklende undervisning, der sikrer god og sikker læring

• Den pædagogiske: sikring af læring og trivsel i skolehverdagen for børn med traumer

UCC forsker i flersprogethed

Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive er et 8-årigt forsknings- og udviklingsprogram, som følger fem klasser over hele landet fra børnehaveklassen til og med 7. klasse i et tæt samarbejde mellem lærere og forskningsmedarbejdere. Fælles for klasserne er, at der er en stor andel af tosprogede elever.