Case: Sciencepædagogik

UCC -konsulent Thorleif Frøkjær har gennem flere år samarbejdet med Hillerød Kommune om at implementere en sciencepædagogik i kommunens institutioner. Han fortæller her om kommunens udvikling frem mod en scienceprofil på dagtilbuds- og skoleområdet.

Hvad var kommunens udfordring?

Hillerød Kommune var en af 13 kommuner, som for nogle år siden deltog i en stor undersøgelse om pædagogernes oplevelse af børns læring i dagtilbud. Undersøgelsen pegede på, at danske pædagoger kun i ringe grad mente, at de havde betydning for børnenes læring. På baggrund af undersøgelsen besluttede kommunen at arbejde målrettet med at udvikle pædagogernes selvforståelse i forhold til deres betydning for børns læring.

Hvad bidrog UCC med?

Ud af de seks læreplanstemaer anbefalede UCC Hillerød Kommune at prioritere temaet ”naturen og naturfænomener”, formuleret som ”science i børnehøjde”, og UCC designede sammen med Stig Broström fra Aarhus Universitet et pilotprojekt med 12 daginstitutioner og med aktionslæring som omdrejningspunkt. Der var tale om et sciencedidaktisk forløb over et år bygget op som en kombination af undervisning og afprøvning af eksperimenter i praksis.

Evalueringen af pilotprojektet viste, at forløbet havde en synlig effekt på pædagogernes opfattelse af deres betydning for børnenes læring. De kunne se og mærke, hvor vigtige de var for børnenes læring. På baggrund af pilotprojektet besluttede kommunen at uddanne personale fra alle institutioner. Forløbet blev planlagt i et samarbejde mellem UCC, Skovskolen i Nødebo og Hillerød Kommune, som har indgået et partnerskab om at understøtte kommunens scienceprofil.

At arbejde baglæns eller forlæns med science

I arbejdet med science i daginstitutioner er der to primære tilgange, som personalet kan bruge, og som det er godt at være bevidst om: En ”baglæns” og en ”forlæns” tilgang.

Med en ”baglæns” tilgang planlægger og organiserer pædagogerne på forhånd aktiviteter med et scienceindhold, der passer til deres børnegruppe. Børnene har måske vist interesse for et naturfænomen, som pædagogerne har mulighed for at sætte sig nøjere ind i, således at de kan inddrage børn i aktiviteter, hvor pædagogerne er fagligt funderet. Eksempelvis har pædagogerne planlagt, at de vil introducere børnene for aktiviteter, hvor de kan få erfaringer med vind (bygning af drager, vimpler osv.). Det giver pædagogerne en sikkerhed, men ikke nødvendigvis for at gennemføre forløbet præcist som planlagt. At være godt fagligt funderet giver sikkerhed og dermed gode mulighed for at kunne improvisere undervejs. Planlægning sikrer, at pædagogerne har mange strenge at spille på og dermed mulighed for at fastholde og videreudvikle børnenes interesse.

I en ”forlæns” tilgang er samværet børnene imellem og samværet mellem børn og pædagoger præget af daglige rutiner og traditioner og kun i mindre grad præget af planlagte reflekterede pædagogiske aktiviteter. I denne tilgang bliver pædagoger løbende inspireret til at gribe nuet og sammen med børnene skabe et forløb med pædagogisk sigte. Eksempelvis eksperimenterer børnene til frokost med at hælde mælk op til kanten af glasset, inden det løber over. Et barn siger: ”Prøv at se, mælken laver en bue”. Pædagogen griber situationen og formår at skabe opmærksomhed om fænomenet overfladespænding. Og hun fortæller, at små dyr faktisk kan gå på vandet. Hun og børnene planlægger på stedet, at de efter frokost vil gå i skoven for at se skøjteløberes sjove færden på søens overflade.

De to tilgange griber ind i hinanden, supplerer hinanden og udgør en helhed. Begge er nødvendige og rummer elementer, der bidrager til at udvikle en rig og nuanceret pædagogik. Man kan sige, at forlæns planlægning for så vidt ikke lader sig gøre uden baglæns planlægning. Pædagogerne må råde over viden og pædagogiske muligheder for at kunne sætte dem i søen i den givne situation. Alligevel kan det give mening at opretholde denne skelnen – vel vidende at de to strategier udgør en enhed.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220