Studieformer

En professionsbacheloruddannelse er et fuldtidsstudie, der består af flere studieformer. Ud over undervisningstimer er der f.eks. praktik, forberedelsestid, gruppearbejde, fremlæggelser, opgaveskrivning, observationsarbejde, projekter mv. Det kræver en aktiv indsats af dig som studerende.

Uddannelsen tilbyder vekslende lærings- og undervisningsformer med det formål at fremme de studerendes læring. Der tages i tilrettelæggelsen af undervisning afsæt i semestrenes mål for læringsudbytte. Der arbejdes med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer. Undervisningen tilrettelægges med henblik på, at den studerende udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og til at skabe faglig fornyelse.

Læringsaktiviteter på uddannelsen er rettet mod at opnå teoretiske kundskaber og kropslige, håndværksmæssige færdigheder, som skal omsættes i samspil med patienter, borgere og samarbejdspartnere. Derfor rummer undervisningen flere former for praksislæring i kliniske sammen- hænge på hospital, sundhedscentre og private klinikker, ligesom virksomhedsbesøg er med til at give erfaring med fagets mange professionelle roller og samarbejdspartnere.

Studieaktiviteter omfatter blandt andet:

 • Færdighedstræning, herunder manuelle undersøgelses- og interventionsmetoder
 • Simulering af praksis, praksisdemonstration og afprøvning
 • Studiebesøg
 • Forelæsning
 • Dialogundervisning
 • Vejledning og feedback
 • Workshops
 • Journalclub
 • Refleksions-/ræsonneringsøvelser og opgaver
 • Opgaveløsning og projektarbejde
 • Problembaseret case-arbejde
 • Flipped learning
 • Formidling og peer feedback
 • Videoproduktion
 • Lektiecafé
 • Studiegrupper
 • Egen forberedelse og selvstændigt arbejde
 • It understøttede læringsaktiviteter

Studiet er baseret på såvel nationalt som internationalt videngrundlag, og det må forventes, at den studerende skal håndtere tekster på fremmedsprog, da en væsentlig del af litteraturen er engelsksproget, ligesom der kan være tekster på nordiske sprog. Der undervises primært på dansk, der kan forekomme undervisning på engelsk.

Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis, samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

Undervisnings- og arbejdsformer er overordnet skitseret i Studieaktivitetsmodellen, der for hvert semester er angivet i lektionsplanerne. Her skildres også den forventede studieaktivitet gennem semesteret.

Studieaktivitetsmodel FYS 2019

FYS studieaktivitet