Semestre

Fysioterapeutuddannelsen er opbygget over 7 semestre.

Semestrene skal afvikles i den angivne rækkefølge. Der er tilrettelagt en progression op gennem semestrene, hvor mål for læringsudbytte på et tidligt semester danner udgangspunkt for mål for læringsudbytte på efterfølgende semestre.

1. semester

Tema 1: Fysioterapi, profession, videnskab og læring (10 ECTS)
Temaet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiets arbejdsformer og den stude- rendes læring i forhold til fysioterapeutisk praksis og professionens arbejdsområder, herunder tværprofessionelle samarbejdsrelationer. Fokus ligger endvidere på forståelse af det fysioterapeu- tiske videngrundlag – herunder menneske-, krops- og sundhedssyn samt de lovmæssige og etiske rammer for professionsudøvelsen.

Tema 2: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering (20 ECTS)
Temaet orienterer sig mod den fysioterapeutiske undersøgelse og ræsonnering samt anvendelse  af argumenter og belæg baseret på teorier fra såvel praksis som fra videnskab. Med udgangs- punkt i funktionsevne og livskvalitet er fokus på krop, bevægelse og berøring, som mål, middel og udtryksform, understøttet af viden om mennesket, herunder bevægeapparatet, fysiologisk funk- tion og patologi. Temaet orienterer sig endvidere mod den professionelle relation, kommunika- tion, samarbejde og borgerinddragelse.

2. semester

Tema 3: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet (20 ECTS)
Temaet orienterer sig mod centrale fysioterapeutiske begreber som bevægelsesanalyse, funkti- onsanalyse, motorisk kontrol, udvikling og læring. Som forudsætning for denne analyse inddra- ges anatomiske, fysiologiske og psykologiske forhold, der har betydning for tilpasset fysisk aktivi- tet, træning og genoptræning.
Desuden inddrages teknologi – der kan anvendes til at undersøge og monitorere samt under- støtte bevægelse og funktion. I planlægningen og udførelsen af den fysioterapeutiske intervention anvendes viden om kommunikation, pædagogik og didaktik.

Tema 4: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering (10 ECTS)
Temaet orienterer sig mod en bio-psyko-social og kulturel forståelse af menneskets funktions- evne og livskvalitet. Med udgangspunkt i et borgerperspektiv og fokus på menneskets ressourcer arbejdes med fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering. Dette understøttes af viden om anatomi, fysiologi og patologiske tilstande. I temaet er der fokus på berøring, palpa- tion, manuelle færdigheder samt situationsbestemt kommunikation

3. semester

Tema 5: Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning (20 ECTS)
Temaet orienterer sig mod fysioterapeutisk undersøgelse, der tager udgangspunkt i borgerens liv, perspektiv og ressourcer. Klinisk ræsonnering, differentialdiagnostik og basal klinisk beslutningstagning er centrale begreber, der understøtter evidensbaseret praksis. Der arbejdes endvi- dere med planlægning og evaluering af behandling og genoptræning med afsæt i undersøgelsens resultater.
Relevante problemstillinger hentes inden for en bred vifte af de fysioterapeutiske specialer og ar- bejdsområder.

Tema 6: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse (10 ECTS)
Temaet retter sig mod det brede sundhedsbegreb, levevilkår, lighed og ulighed i sundhed i samfundsperspektiv. Temaet retter sig mod såvel arbejdslivet som fritidslivet og de kontekstuelle rammer herfor. Udgangspunktet er sundhedspædagogiske og sundhedspsykologiske teorier samt innovativ virksomhed inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Udgangspunktet er desuden fysisk aktivitet og bevægelse som mål og middel i forhold til individer og grupper.

4. semester

Tema 7: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering (30 ECTS)
Temaet orienterer sig mod fysioterapeutisk undersøgelse, klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Fokus er på borgerinddragelse samt mono- og tværprofessionelle samar- bejdsrelationer. Desuden retter temaet sig mod undersøgelser og behandlingsteknikker, der understøtter borgerens/patientens mulighed og forudsætning for bevægelse og deltagelse. Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske og kliniske kontekster.

5. semester

Tema 8: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse (10 ECTS)
Temaet orienterer sig mod borgerens deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundsliv og de vilkår, der er forbundet hermed i form af lovgivningsmæssige rammer, kultur, holdninger og værdier. Der kan arbejdes med både lokalt, nationalt og globalt perspektiv. Indholdet retter sig mod, at fysioterapeuten i samskabelse med borgere og samfund kan igangsætte og gennemføre interventioner inden for sundhedspædagogiske, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der sigtes overordnet mod, at interventioner igangsættes og gennemføres i en balance mellem kropslige og kontekstuelle krav og ressourcer.

Tema 9: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen (20 ECTS)
Temaet orienterer sig mod klinisk ræsonnering og beslutningstagning i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske og kliniske kontekster. Der arbejdes med at vurdere, udvælge og anvende viden, teorier og eksisterende forskningsresultater i relation til klinisk praksis, hvor fokus er udvælgelse og anvendelse af evidensbaserede metoder. Det tværprofessionelle forløb retter sig mod professionel ageren på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige skel i sammenhænge, hvor professionerne indgår i forskellige typer af samarbejdsformer.

6. semester

Tema 10: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysiotera- peutiske interventioner (30 ECTS)
Temaet orienterer sig mod aktiviteter som foregår både i teoretiske, kliniske og organisatoriske kontekster. Temaet retter sig mod udviklingsorienteret, selvstændig og kritisk professionsudøvelse - orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger og tilhørende kvalitetssik- ring, kvalitetsudvikling og dokumentation. Der arbejdes med kritisk at anvende professions- og forskningsbaseret viden i professionelle sammenhænge.

Temaet retter sig også mod professionsudøvelsens kontekstuelle rammer med forståelse for fysio- terapeutens og fysioterapeutudøvelsens placering i sundhedsvæsenets forskellige organiseringer. Temaet stiler også mod at opbygge en forståelse for, hvordan fysioterapeuten kan påvirke professionsudøvelsen på det organisatoriske plan samt medvirke til koordinering og ledelse af sundhedsindsatser.

7. semester

Tema 11: Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling (30 ECTS)
Det valgfrie element orienterer sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere, og/eller er rettet mod professionsfaglig virksomhed inden for innovation, teknologi, forsknings- og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt. Fokus er på faglig fordybelse, kombineret med perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner eller internationale aspekter af fagudøvelsen.

Bachelorprojektet orienterer sig mod systematisk fordybelse forankret i en fysioterapifaglig problemstilling fra praksisfeltet. Projektet fordrer selvstændig undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med indsamling samt inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Fokus er på deltagelse i udvikling, igangsættelse og udførelse samt dokumentation og formidling af forsknings-, udviklings- og projektarbejde og kvalitetsudvikling af faglige problemstillinger både teoretisk og i praksis.