Klinisk undervisning (praktik)

På KPs Fysioterapeutuddannelse tilrettelægger vi den kliniske undervisning (praktikken), så den samlet afspejler bredden i det fysioterapeutiske virksomhedsfelt. På den måde får du mulighed for at kvalificere dig inden for følgende temaer:

  • udredning
  • diagnostik
  • behandling
  • lindring
  • sundhedsfremme
  • bevarelse af sundhed
  • forebyggelse
  • rehabilitering

Den kliniske uddannelse tilrettelægges på kliniske uddannelsessteder godkendt af Fysioterapeutuddannelsen KP og dækker bredt de fysioterapeutiske arbejdsområder.

Den kliniske uddannelse tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesinstitutionen og som en del af den samlede uddannelse, for at sikre sammenhæng mellem teori og praksis og således at læring på henholdsvis uddannelsesinstitutionen og i klinik er gensidigt supplerende.

Det kliniske uddannelsessted har ansat en klinisk underviser, som planlægger og forestår undervisningen ud fra de enkelte kliniske forløbs mål for læringsudbytte. I den kliniske uddannelse indgår man som studerende i autentiske fysioterapisituationer og borger-/patientforløb i sam- spil med fysioterapeuter, andre sundhedsprofessionelle og andre faggrupper. Undervisningen omfatter vejledning, supervision og evaluering både enkeltvis og i grupper.

De kliniske uddannelsessteder repræsenterer forskellige specialeområder, og undervisningen kan omfatte emner relateret til konkrete problemstillinger, som er særegne for det kliniske uddannelsessted. Det kan derfor være forskelligt, hvordan der arbejdes med mål for læringsudbytte på de enkelte steder.

 ECTS omfang

Uddannelsen indeholder klinisk uddannelse i et omfang på 42 ECTS-point, fordelt som vist i nedenstående tabel.

klinisk undervisning fys tabel

Regler for gennemførsel af klinisk uddannelse

Der er mødepligt til den kliniske uddannelse. Fremmøde svarende til et omfang på gennemsnitligt 30 timer/ugen er således en forudsætning for at kunne gå til semesterprøven.

Forventninger og krav til den studerende i klinisk uddannelse er beskrevet i Håndbog for klinisk uddannelse, som er tilgængelig på uddannelsens intranet. Der kan forekomme særlige krav og forventninger på enkelte kliniske uddannelsessteder. Disse særlige forhold er beskrevet i Praktikportalen under det enkelte kliniske uddannelsessted.