Dimittendprofil

Formålet med professionen er, med udgangspunkt i menneske, krop og bevægelse at optimere, vedligeholde og genskabe funktionsevne og sundhed gennem livets faser. Fysioterapeuten varetager selvstændigt udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering rettet mod menneskets funktionsevne, sundhed og livskvalitet.

Fysioterapeutens kernekompetence er at kunne:

  • Lede, planlægge, udøve, evaluere, udvikle og formidle fysioterapeutisk praksis samt koordinere patient- og borgercentrerede sundhedsindsatser i en innovativ og helhedsorienteret forståelse med respekt for menneskets autonomi og værdighed.
  • Foretage test og screening samt diagnostisk og prognostisk udredning og behandling af dysfunktioner i muskuloskeletale og fysiologisk relaterede systemer, smertetilstande samt psykosomatiske problemstillinger.
  • Anvende sundhedsteknologiske løsninger samt udvælge og dosere manuel vævsbehandling/ledmobilisering, fysisk træning, genoptræning og rehabilitering gennem kritisk refleksion, klinisk ræsonnering og beslutningstagning,
  • Foretage sundhedspædagogisk vejledning og undervisning.
  • Samarbejde og kommunikere situationsbestemt med borgere, patienter, pårørende, civilsamfund samt sundhedsprofessionelle parter.

Konteksten for fysioterapeutens virke omfatter sundheds- og velfærdsområderne i stat, regioner, kommuner samt private sundhedsydelser. Fysioterapeuten arbejder evidensbaseret og etisk reflekteret indenfor rammerne af autorisationsloven og forestår behandling, genoptræning, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering på tværs af professioner og sektorer i dansk og globalt perspektiv.

Effekt af virke

  • Fremme menneskets funktionsevne, sundhed og livskvalitet gennem udvikling, vedligeholdelse samt genskabelse af bedst mulig bevægelsesmæssig og funktionel evne med udgangspunkt i krop og bevægelse.
  • Understøtte sammenhængende borger- og patientcentrerede sundhedsindsatser rettet mod trivsel samt fastholdelse i og tilbagevenden til arbejds- og fritidsliv.

Professionens udviklingsperspektiver retter sig mod selvstændig forskning, udvikling og praksis i forhold til:

  • Internationalt anerkendte indsatser indenfor non-invasive og non-farmakologiske interventioner baseret på superviseret træning og fysisk aktivitet
  • Udvikling af kompetencer der understøtter fysioterapeutens rolle som første-kontakt person med henvisningsret.
  • National og global lighed i sundhed gennem fysisk aktivitet, bevægelse og motivation.