Rapporten ‘Pædagogen i skolen – status og udsyn’

Forskningsprojektet har undersøgt, hvordan pædagoger i skolen oplever det at være blevet en del af skolen.

Den kvantitative del af projektet var en surveyundersøgelse gennemført blandt BUPL Hovedstadens medlemmer. Den kvalitative del bestod af fokusgruppeinterview blandt BUPL Hovedstadens medlemmer fordelt ligeligt over de fire kommuner.

Rapportens vigtigste pointer:

 1. Pædagogernes arbejdsliv kan betegnes som ‘prekært’
  Begrebet prekær stammer fra arbejdsmarkedsforskning og betegner ansættelser, der er kendetegnet ved usikkerhed, kort varighed og manglende sikkerhed i ansættelsen. For pædagogernes vedkommende kommer betegnelsen i spil, da de beskriver at have to arbejdspladser (fritidsdelen og skoledelen), som opleves som helt uafhængige af hinanden både mht. til ledelse, organisering, syge- og feriemelding, planlægning, men også hvad angår indhold, meningsskabelse og kontakt til børn. I nogle tilfælde er pædagoger sågar kun ansat i skoledelen for ét år ad gangen, hvilket understreger den prekære situation.
   
 2. Pædagogernes mangeartede opgaver i skolen
  Pædagogerne løser en lang række af opgaver med meget forskellige navne. Der er ikke nogen entydig arbejdsbeskrivelse af pædagogernes opgaver. Den samme opgave kan have mange forskellige navne og det samme navn kan dække over meget forskellig indholdsudfyldelse.
   
 3. Det er den enkelte pædagog, der er blevet ansat i skolen, ikke pædagogikken, der er inviteret ind
  Mange steder mangler der en samlet beskrivelse af pædagogernes kompetencer og af pædagogikkens formål og indhold. Derfor bliver det op til den enkelte pædagog at forhandle og finde sin plads i skolen. Pædagogerne oplever ikke at være blevet ansat ind i en rolle, men at de individuelt skal finde den – nogle gange i en kamp med skolens forståelser og lærernes krav.
   
 4. Pædagogerne ønsker en aktiv rolle i skolen
  Når pædagogerne kigger lidt frem i tiden, giver de udtryk for ønsker om, at skolen skal være mere modig og tage imod pædagogernes anderledes tilgange. De ønsker at udvikle skolen i et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde, at efteruddannelse sker i samarbejde med lærerne, og at skolens ledelse begynder at forstå pædagogerne og aktivt inddrage dem i skolens organisering og udvikling.

Læs rapporten

Rapporten 'Pædagogen i skolen'

Pædagogen i skolen

I rapporten kan du læse om resultaterne af forskningsprojektet 'Pædagogen i skolen - status og udsyn'.

Af Ditte Tofteng og Lisbeth Madsen

Læs rapporten