Analysebegreber

De nedenstående analysebegreber kan bruges til at analysere citaterne fra forskningsprojektet 'Pædagogen i skolen' fra et tværprofessionelt perspektiv.

Professionsidentitet

(….) professionsidentitet skabes og udvikles i interaktion med andre (Rasmussen 2015) og professionsidentitet er en udviklingsproces, hvor den professionelle aktivt vælger og omdanner sin identitet i forhold til, hvad der passer bedst ind i den kontekst den professionelle arbejder indenfor (Scanlon 2011 i Rasmussen 2015).

Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde

Ifølge Lone Buss bruges de to begreber tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde stort set synonymt. Tværprofessionelt samarbejde er et udtryk for det forhold, at forskellige professioner arbejder sammen om en løsning af den samme opgave med hver deres fagspecifikke tilgang med det forhold at udvide den enkelte professions videns- og handlegrundlag og skabe en fælles forståelse på tværs af professioner (Buss 2013: 180).

Professionswellbeing - et trivselsperspektiv

Professionswellbeing handler om at blive opmærksom på professionernes trivsel. Trivsel kan handle om en følelse af tilfredsstillelse i ens job som lærer og pædagog; en følelse af, at det man gør som professionel giver mening og er betydningsfuldt ud over en selv og at man som profession er i et læringsmiljø der understøtter, at man kan se sine mål blive opfyldt (Colleth og Olsen 2012, egen oversættelse). Der er således fokus på professionernes velvære for at kunne understøtte lærings- og trivselsmiljøet for eleverne. Læs evt. mere om professionswellbeing.

  Logikker

  Institutionslogikker kan forstås som de forskellige rationaler der ligger bag de forskellige praksisser og kulturer i fx skole og fritidsinstitutioner. Logikkerne har betydning for, hvordan adfærd, bevægelse og opførsel bliver forvaltet, vurderet og værdsat forskelligt i forskellige sammenhænge.

  Co-teaching

  Ifølge Højholdt og Sederberg er co-teaching en betegnelse, man kan bruge for at beskrive, når en lærer og en specialuddannet medunderviser samarbejder om at undervise som ligeværdige parter (Højholdt og Sederberg 2015). Begrebet er oprindeligt opfundet i lande uden for Danmarks grænser, hvor pædagoger ikke findes som en særskilt profession der varetager opgaver i klasserummet. I amerikansk litteratur kan man ofte finde følgende definition: Kollaborativ undervisning forekommer, når to eller flere professionelle i fællesskab varetager undervisning af en mangfoldig, blandet gruppe af elever – primært i samme fysiske omgivelser (Cook og Friend 2014: 150 i Højholdt og Sederberg 2015).

  Yderligere definitioner af begreber:

  • Buss, L. G. (2013): Samarbejde på tværs af professioner, institutioner og sektorer. I Aabro og Olesen (2013): Individ, institution og samfund – antologi for faget  
  • Højholdt, A. og Sederberg, M. (2014): Tværprofessionelt samarbejde i skole og fritidsliv I Ritchie, T. og Tofteng, D. (2014): Pædagog i skole og fritid
  • Højholdt, A. (2016): Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag  
  • Rasmussen, G. L. (2014): Pædagogen ind i klasseværelset – professionsidentitet og det tværprofessionelle samarbejde. I Ritchie, T. og Tofteng, D. (2014): Pædagog i skole og fritid