Anbefalinger fra rapporten

Nedenfor kan du læse de otte anbefalinger, der er blevet formuleret med udgangspunkt i forskningsprojektet.

  De otte anbefalinger er:

   Pædagogerne i skolen

   Pædagogerne i skolen varetager mange forskellige opgaver. De varetager social- og specialpædagogiske opgaver, sundhedsfaglige opgaver, praktiske opgaver, undervisningsopgaver og trivselsfremmende opgaver. Det anbefales, at skolerne ser på, hvordan pædagogerne er integreret på skolerne med deres pædagogiske fokus. Er det pædagogiske arbejde en del af skolens kernedrift, eller løber det pædagogiske arbejde som et parallelt spor til læring og undervisning?

   Ledelsesmæssigt fokus

   Det anbefales at få et stærkere ledelsesmæssigt fokus på pædagogernes rolle og opgaver i skolen. Det handler lokalt om, at skolens ledelse i samarbejde med fritidstilbuddets ledelse drøfter, hvad pædagogernes rolle og opgaver skal være – i en sammenhæng mellem de to institutioner. Samtidig anbefales det, at pædagogisk ledelse prioriteres som et selvstændigt ledelsesanliggende på skolerne, gerne sammentænkt med fritidstilbuddet (vi er opmærksomme på, at dette er tilfældet på mange skoler med SFO).

   Inviter pædagogerne ind i skolens organisering

   Det anbefales, at pædagogerne bliver en del af skolens faglige organisation fx gennem repræsentation i MED-udvalg. Pædagogerne oplever sig på mange områder isolerede i forhold til skolens drift og organisering. På de skoler, hvor pædagoger eller den pædagogiske leder fra fx fritidshjem, er inviteret ind i skolens faglige struktur, synes der at være større samlende opbakning til pædagogernes arbejde, og det opleves ikke så individualiseret for den enkelte pædagog at skulle ’sparke døren ind’ til skolen.

   Fællesuddannelse af lærere og pædagoger

   Skolerne kan med fordel lade lærere og pædagoger deltage i de samme kursustilbud og videreuddannelsesaktiviteter, der sætter fokus på samarbejdet og på, hvordan professionernes fagligheder kan spille bedst muligt sammen.

   Inviter pædagogerne ind i teamsamarbejdet og med til møderne

   Lad pædagogerne blive en del af det kollegiale samarbejde. Det bør prioriteres, at pædagogerne bliver en del af et teamsamarbejde med lærerne (og med hinanden) og på den baggrund tager del i teammøder, årgangsmøder og afdelingsmøder, så de får indblik i og indflydelse på de opgaver, de skal være en del af gennem skoleåret. Samarbejdet kan være tidskrævende, idet det både er nødvendigt med tid til udvikling og fortsat fastholdelse, men det er nødvendigt, hvis pædagogernes arbejde skal understøtte, udvikle og udfordre skolens drift, og pædagogernes arbejde skal blive parallelt til lærernes.

   Fasthold fokus på fritidspædagogik

   Det bør drøftes nationalt, hvad vi vil med fritidspædagogikken. Fritidspædagogikken har med den nye skolereform fået nye og meget anderledes vilkår. Den skal på den ene side blive en aktiv og levende del af skoletiden for børnene, og på den anden side skal den fastholde at være en selvstændig del i fritidsinstitutionerne. I denne anbefaling ligger således en dobbelthed: Som det første må vi drøfte, hvad der sker med fritidspædagogikken konkret. Tiden uden for skolen er kortere med den nye skolereform, og derfor er det en udfordring at fastholde en aktiv fritidspædagogik for pædagogerne i et reduceret timetal. Som det andet må vi drøfte, hvad fritidspædagogik er og kan være under den nye skolereform. Skal fritidspædagogikken være en del af skolen, noget for sig selv, eller kan den begge dele?

   Inviter pædagogikken med

   Nationalt set, men også på de enkelte skoler, bør det drøftes, hvordan pædagogikken får en integreret rolle i skolens drift og opgave. Pædagogikken kan løfte skolens arbejde, men vil også, hvis den tages alvorligt, ændre skolens kerne. Pædagogiske kernelementer som dannelse, medborgerskab, udvikling og leg kræver en anden didaktisk opmærksomhed, en anden organisering og en anderledes platform end et traditionelt læringsfokus.

   Definer pædagogens kerneopgaver i skolen

   Der bør skabes en pædagogisk begrundet rød tråd i pædagogernes mange roller – ikke begrundet af organisation, ad hoc eller løsrevne forventninger. De mange opgaver kan løses af pædagogerne. Men de kan ikke løses af alle pædagoger altid. Det anbefales, at der tages livtag med, hvilken rolle og hvilke opgaver der skal udgøre kerneopgaven for pædagogen i skolen.

   Rapporten 'Pædagogen i skolen'

   Pædagogen i skolen

   I rapporten kan du læse om resultaterne af forskningsprojektet 'Pædagogen i skolen - status og udsyn'.

   Af Ditte Tofteng og Lisbeth Madsen

   Læs rapporten

   Refleksionsspørgmål

   • Overvej, hvilken betydning du tillægger anbefalingen ud fra din faglige position - studerende, pædagog i skolen, lærer, leder, forvaltningsansat etc.
   • Drøft anbefalingerne i grupper ud fra jeres faglige position. Man kan overveje fordele, ulemper, dilemmaer og paradokser