Inklusion på tværs

Her finder du undervisningsmaterialet 'Inklusion på tværs', som er henvendt til lærer- og pædagogprofessionerne og skal inspirere studerende, praktikere og undervisere i arbejdet med inklusion.

I undervisningsmaterialet formidles viden fra aktionsforskningsprojektet ’Samarbejde på tværs om inklusion i den danske folkeskole’, der har undersøgt, hvordan lærere og pædagoger griber inklusionsindsatsen an, når de selv får lejlighed til at undersøge, lave eksperimenter i praksis og skabe forandringsprocesser. 

Inklusion er på den pædagogiske dagsorden og optager mange lærere og pædagoger i deres arbejde med forskellige målgrupper. Den politiske målsætning om, at flere børn end tidligere skal inkluderes i den almene folkeskole, har gjort, at børn, der tidligere ville være visiteret til specialundervisning, nu går i den almene folkeskole. Dette betyder, at arbejdet med inklusion er nærværende for mange professionelle. Der er flere forskellige bud på, hvordan inklusionsarbejdet bør foregå, men det er sjældent med aktiv deltagelse af de professionelle selv og deres perspektiv på inklusion.

Det ser ud til, at lærere og pædagogers forståelser af inklusion er afgørende for inklusionsindsatsen. Når de professionelle bliver udfordret på deres kategoriseringer og forforståelser af eleverne, ændrer de syn på, hvilke elever der er mål for inklusionsindsatsen. Fra at det er den enkelte elev, der skal inkluderes, bliver fokus på inklusion for alle og på bredere forståelser af inklusion.

Undervisningsmaterialet består af:

  • Fire cases, som er udviklet med afsæt i empirien og resultater fra aktionsforskningsprojektet. Casene tematiserer forskellige elementer, som ifølge forskningsprojektet har betydning for inklusionsindsatsen. Casene kan læses eller ses som film. 
  • Et katalog af studieøvelser ift. hver case samt litteraturhenvisninger med konkrete ideer til, hvordan der kan arbejdes med de enkelte cases i forhold til lærerprofessionen, pædagogprofessionen og i samarbejdet i mellem de to professioner.
  • Underviserinformation inkl. henvisninger til litteratur om aktionsforskning og fremtidsværksteder.
Samarbejde på tværs

Om forskningsprojektet

Projektet har samarbejdet med en skole om at finde nye løsninger i skolens arbejde med inklusion. Formålet var at skærpe blikket for professionernes egne ønsker til 'den gode skole' gennem en række eksperimenter med ny praksis.

Læs mere om projektet

Kontaktpersoner

Gitte Lyng Rasmussen, lektor
Tlf.: 4189 8070, e-mail: GLR@ucc.dk

Mathilde Sederberg, lektor
Tlf.: 4189 8004, e-mail: MASE@ucc.dk

Mette Bladt, adjunkt
E-mail: MEBL@ucc.dk

Ditte Tofteng, docent
Tlf.: 4189 8488, e-mail: DITO@ucc.dk