Samarbejde på tværs om inklusion i den danske folkeskole

Hvordan kan man i fællesskab løfte inklusionsopgaven på landets folkeskoler? Det har forskningsprojektet 'Samarbejde på tværs om inklusion i den danske folkeskole' undersøgt gennem et aktionsforskningsforløb på en københavnsk skole.

Samarbejde på tværs

Projektet ønskede – sammen med praksis – at undersøge, hvordan inklusionstemaet og inklusionsarbejdet kunne se ud, hvis udgangspunktet var professionernes egne refleksioner over hverdagens muligheder og umuligheder. Projektet skulle således gøre både UCC’s forskningsafdeling og Ellebjerg Skole klogere på inklusionsarbejdet.

Kritik bruges som fremdrift

Projektets fremdrift er inspireret af den kritisk utopiske aktionsforskning. Derfor var det første skridt, vi tog i projektet, at kortlægge og arbejde systematisk med de dilemmaer, den kritik og det ubehag, der er forbundet med inklusionsarbejdet på skolen. Arbejdet med kritikken blev brugt som fremdrift, idet en undersøgelse af kritikkens DNA og indhold er en måde at analysere og vurdere de eksisterende muligheder og begrænsninger. Det er en form for faglig myndiggørelse, hvor faggruppernes egen kritik af den de samfundsmæssige betingelser får lov at danne udgangspunkt både for udvikling og for undersøgelse.

Idéen om ’den gode skole’

Næste skridt var at arbejde med de utopiske forestillinger om ’den gode skole’ – hvis vi helt selv kunne bestemme. Her blev der arbejdet vi systematisk med at undersøge de drømme, ønsker og forestillinger, som medarbejderne på skolen havde i forhold til at arbejde med inklusion. Denne form for arbejde udgør hjertet i den kritiske utopiske aktionsforskning. Det er her, vi alle får mulighed for at arbejde myndigt og fagligt med de idéer, vi har, uden at hverken system, økonomi eller vejret for den sags skyld får lov at sætte grænser.

Eksperimenter med udgangspunkt i egen kritik og ønsker

Det sidste skridt var at arbejde med en realiseringsfase. Her dannede medarbejderne grupper, der gennem ca. 6 måneder skulle eksperimentere med de utopiske idéer, der var kommet frem – og samtidig ihukomme kritikken. Der blev eksperimenteret under følgende overskrifter:

 • Værksteder og samlinger
 • Et andet læringsrum
 • Trivselssamtaler med børnene
 • Aulaen som læringsarena
 • Hænderne
 • En bus fuld af muligheder
 • Narrativ metode
 • De lange sagsgange
 • Inklusion set fra elevernes perspektiv

Inklusion kan ikke skabes på gode viljer alene

Der er arbejdet med mere systematiske former for ressourcebrug, men omfordelinger kan ikke gøre det alene. Erfaringerne viser, at der, hvor der tilføres flere ressourcer i form af flere medarbejdertimer, indkøb af nye møbeltyper og mere fokuseret hjælp fra eksterne ressourcepersoner, får inklusionsarbejdet større kvalitet.

Inklusionsarbejdet foregik 'på trods'

Ved projektets start oplevede skolens pædagoger og lærere, at inklusionsopgaven var en opgave, der ofte må løses på trods – på trods af tid, ressourcer og til tider faglig dømmekraft og børnenes bedste. Det var opfattelsen, at der i det daglige arbejde ikke var tid til at varetage inklusionsopgaven fornuftigt, og at inklusionsopgaven kolliderede med skolens øvrige mål om at fastholde ressourcestærke elever og sikre et højt karaktergennemsnit. Gennem projektet er der blevet skabt en vis bevægelse, så det ikke længere opleves som noget, der sker ’på trods’ i samme omfang som ved projektets start.

Skolepædagogerne er en væsentlig brik

Projektet peger på, at det er en særlig udfordring at integrere pædagoger i folkeskolen, dels fordi deres rolle endnu er meget diffus, og dels fordi pædagogerne udgør en ganske lille del af skolens medarbejdergruppe. Pædagogerne skal først ’erobre’ en plads og skabe en tydelig faglig profil i skoleregi. Derudover skal der sættes tid af til fælles forberedelse, så pædagogernes og lærernes fagligheder kan finde en form, hvor de spiller bedst muligt sammen.

Inklusion bliver et fælles anliggende

Gennem projektet har arbejdet med inklusion flyttet sig fra at være en separat opgave for inklusionspædagogen til at være en opgave, der drøftes og udfoldes af alle skolens medarbejdere. Lærerne og pædagogerne peger på et bredt inklusionsarbejde, der ikke kun handler om børn med særlige kognitive udfordringer, men også retter blikket mod inklusion som et arbejde med børn i omfattende sociale vanskeligheder. I dette arbejde spiller skoleparathed, forventningsafstemninger mellem hjem og skole samt samarbejdet mellem skolen og de forskellige forvaltninger en afgørende rolle.

Eksperimenterne bliver videreført på skolen efter projektets afslutning – nogle som selvstændige projekter, andre som en del af en mere overordnet strategi for udvikling på skolen. Forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt vil der gennem 2016 løbende blive afrapporteret fra projektet.

Om projektet

Forskningsprojektet 'Samarbejde på tværs om inklusion i den danske folkeskole' (2014-2016) har samarbejdet med Ellebjerg Skole om at finde nye løsninger i skolens arbejde med inklusion. Projektet er et aktionsforskningsprojekt, hvor skolens ledelse, pædagoger og lærere har været aktive deltagere og iværksat en række nye tiltag.

Bud på 'den gode skole'

Projektet har arbejdet på at skabe:

 • Nye løsninger på inklusionsudfordringerne
 • Plads til kritik og ønsker
 • Fælles blik for og fodslag omkring inklusion

Fremtidsværksted som metode

I løbet af projektet er der blevet arbejdet med fremtidsværkstedets metodik, med forskellige typer af workshops og dialogarenaer og med et særligt dilemmaværksted, hvor også skuespillere deltog.  

Folder om Samarbejde på tværs

Samarbejde på tværs-folder

Projektet har udarbejdet en folder, hvor man bl.a. kan læse mere om projektets forskellige faser.

Læs folder om projektet

Pædagog i skole og fritid

Pædagog i skole og fritid

For pædagoger indeholder skolereformen både nye udfordringer og nye muligheder. Pædagog i skole og fritid har til formål at klæde pædagoger og pædagogstuderende på til opgaven.

Læs mere om bogen

Køb bogen

Inklusion på tværs

Undervisningsmateriale

Viden fra projektet er formidlet i undervisningsmaterialet 'Inklusion på tværs', som er henvendt til lærer- og pædagogprofessionerne og skal inspirere studerende, praktikere og undervisere i arbejdet med inklusion.

Gå til undervisningsmaterialet