De pædagogiske rutiner som læringsrum i daginstitutioner

Det pædagogiske arbejde og børnenes læring i daginstitutionerne bliver ofte reduceret til pædagogiske aktiviteter som eksempelvis sprogarbejde, rytmik, emneuger og ture ud af huset. Imidlertid er pædagogik i daginstitutioner andet og mere end pædagogiske aktiviteter.

Pædagogiske rutiner

For at inspirere til pædagogisk praksis i daginstitutionernes mange daglige rutiner har projektet ’Pædagogiske rutiner som læringsrum i daginstitutioner’ sat fokus på de pædagogiske rutiner i dagtilbud og det læringspotentiale, der ligger i disse for børnene.

Rutiner er skelettet i dagligdagen

Børn lærer og udvikler kompetencer i alle de kontekster, de indgår i i løbet af dagen i institutionen – således også i de pædagogiske rutiner, som udgør skelettet i dagligdagen i institutionerne.

Der foregår pædagogik og læring i garderoben, ved de daglige måltider og på badeværelset, når børnene skal vaske hænder, have skiftet ble, gøres putteklar eller på toilettet. Ligesom der foregår pædagogik og læring, når der skal puttes, når børnene ankommer om morgenen, når de tager afsked med forældrene, og når de hentes igen om eftermiddagen.

Video giver nyt perspektiv

15 daginstitutioner har deltaget i projektet, og forskningsarbejdet har i hver institution taget udgangspunkt i en pædagogisk rutine, som er blevet udvalgt i samarbejde med institutionens ledelse og personale. Derefter er den udvalgte pædagogiske rutine blevet videooptaget, og personalet på videoen er blevet interviewet, når de har gennemset optagelsen.

Det viser sig ofte, at der ikke er overensstemmelse mellem intention og praksis, og det giver personalet lyst til at arbejde bevidst og systematisk med de pædagogiske rutiner, så eksempelvis de daglige ophold i garderoben bliver meningsfulde læringsrum for børnene.

Meningsfulde læreprocesser for børn

Projektets resultater viser, at udvikling af rutinepædagogisk praksis:

  • Bidrager til at sætte fokus på det pædagogiske arbejde i hele hverdagslivet i institutionerne
  • Bidrager til, at børnene kan deltage i læreprocesser, hvor de selv er aktivt handlende, kan overskue opgaverne og oplever en umiddelbar mening med deres deltagelse
  • Giver gode rammer for inklusionsarbejde, fordi det er muligt at stille opgaver, som udfordrer og udvikler det enkelte barns potentialer
  • Understøtter og udvikler det pædagogiske personales faglige og didaktiske kompetencer og er et godt udgangspunkt for at udvikle en fælles pædagogisk kurs i institutionerne.

 

Pædagogiske rutiner

Projektet har undersøgt, i hvilken udstrækning og på hvilken måde de pædagogiske rutiner har et indbygget læringspotentiale samt fungerer som læringsrum for børnene og understøtter udvikling af selvstændighed, selvhjulpenhed, handleevne og deltagelse i fællesskaber.

Videofilm som metode

Undervisningsmateriale

På baggrund af forskningsprojektet er der udviklet et undervisningsmateriale, der henvender sig til undervisere og studerende på pædagoguddannelsen og er særligt rettet imod specialiseringen i dagtilbudspædagogik samt praktikken.

Undervisningsmaterialet er gratis og kan tilgås her