All In - Medarbejderforløb

Mange unge lever til stadighed på kanten af samfundet, i fare for at ”ryge helt ud”. Kort sagt så lever for mange unge i marginale positioner - en marginalisering, de er i stor risiko for at tage med sig ind i voksenlivet. På den anden side står det professionelle felt, der har til opgave at standse de unges marginaliserede udvikling.

All In

Deltagelsesperspektivet er et stigende krav i nationale og internationale politikker og konventioner, og kommunalt er inddragelse og deltagelse af udsatte grupper efterhånden et krav i langt de fleste organiseringer af arbejdet med marginaliserede grupper. Samtidig er det tværprofessionelle samarbejde også sat på dagsordenen, og de fleste forvaltninger og sektorer forventes at kunne samarbejde på kryds og tværs om en given opgaveløsning. Men i praksis har begge disse fordringer vist sig vanskelige for professionerne.

Deltagerorientering i det socialpædagogiske arbejde

Fra forskningen danner der sig også i stigende grad et billede af, at deltagelse er et kodeord i forbindelse med opgaveløsningen, når professionerne arbejder med marginaliserede unge. Den er så at sige ”god nok” med deltagelsen, idet det viser sig fra flere forskellige forskningsprojekter, at marginaliserede børn, unge, unge voksne og voksne kan overskride marginalisering gennem deltagelse. Men professionernes handlerepertoire i forhold til at arbejde med et deltagerperspektiv synes noget begrænset. For professionerne er det stadigvæk ”nyt land” at indarbejde en reel, systematisk deltagerorientering i det socialpædagogiske arbejde med marginaliserede børn, unge og unge voksne, og de strukturelle rammer er ikke gearet til at arbejde med et deltagelsesperspektiv.

Projektet undersøger derfor medarbejderes muligheder for at udvikle egen socialpædagogiske praksis og faglighed, gennem både teoretisk og metodisk fokus på deltagelse, æstetisk dannelse og demokratisering, således at fagligheden udfordres og udvikles til at varetage socialpædagogikkens samfundsmæssige opgave - nemlig at arbejde for marginaliserede unges deltagelse i samfundet og de samfundsmæssige institutioner.

Aktionsforskningsforløb i tre dele

Omdrejningspunktet i projektet er et medarbejderforløb, der består af tre dele med forskelligt sigte og indhold. Alle tre dele indeholder seminargange og konkret praksisudvikling. Samtidig vil der særligt under del 2 og 3 være eksperimentelt arbejde, som understøttes og vejledes af UCC's forskerteam. De tre dele består i:

 1. Teoretisk, refleksiv del: Ny viden i samspil med erfaringer
  Har til formål at udvikle medarbejdernes viden om tværprofessionelt samarbejde og deltagelsesbegrebet i pædagogisk arbejde og struktureres som forskningscirkler
 2. Praktisk, eksperimentel del: Afprøvning af nye idéer
  Har til formål at afprøve og udvikle medarbejdernes egne bud på tværprofessionelt samarbejde og deltagelsesperspektiver i den daglige opgaveløsning og struktureres som et workshopforløb
 3. Vurdering og sedimentering af ny praksis: Udvikling af kernedriften gennem nye tiltag
  Sætter fokus på udvikling af kernedriften og struktureres som forskningsværksteder og dialogarenaer.

Øget handlerepertoire og udvikling af professionsfaglighed

Ift. professionerne er målet at skabe:

 • Øget handlerepertoire for medarbejdere fra den kommunale og boligsociale sektor i forhold til at løfte opgaven om at bringe børn, unge og unge voksne fra udsatte boligområder ud af marginalisering
 • Øget viden og praktisk erfaring i forhold til at arbejde tværprofessionelt med deltagelsesperspektiver i arbejdet med udsatte børn, unge og unge voksne
 • Mulighed for udvikling af den boligsociale og kommunale kernedrift inden for arbejdet med udsatte børn, unge og unge voksne.

Ift. det forskningsmæssige niveau er det målet at: 

 • Bidrage til en essentiel udvikling af professionsfagligheden i praksis
 • Akkumulere viden om og praktisk forandring i forhold til professionernes egne strukturelle arbejdsvilkår og handlemuligheder
 • Bidrage til nyeste forskningsmæssige viden på feltet til brug i UCC's uddannelser.

Kort om projektet

Forskningsprojektet 'All In – Medarbejderforløb' (2016-2019) arbejder med udvikling af samarbejdet på tværs om unge og unge voksne fra udsatte boligområders muligheder for samfundsmæssig deltagelse. 

 

 

Formålet med projektet er:

At bidrage til at udvikle professionernes handlerepertoire i forhold til at løse opgaven med og omkring marginaliserede børn, unge og unge voksne på tværs af den boligsociale sektor og Københavns Kommunes forskellige forvaltninger.

 

Deltagere i projektet

Aktionsforskning

Medarbejderforløbet er et aktionsforskningsforløb, hvor der anvendes metoder som forskningscirkler, fremtidsværksteder, temaværksteder, forskningsværksteder og sociale eksperimenter.

 

Medarbejdere på projektet