De mange veje

Undervisningsministeriet har af satspuljemidler søsat skoleudviklingsprojektet ”Mindre specialundervisning, styrket faglighed og øget rummelighed".  Her har 22 kommuner arbejdet med lokale skoleudviklingsprojekter, der har haft som mål at fastholde elever i den almindelige undervisning og reducere henvisningen til specialundervisning.

TMC har sammen med Professionsinstituttet KLEO fulgt og vejledt projekterne undervejs.

Hovedformålet med følgeforskningen som TMC har stået for har været at opnå evidensbaseret viden om:

  • Implementering af skoleudvikling for inklusion på kommune- og skoleniveau
  • Effekt på elevniveau af forskellige skoleudviklingsmodeller, herunder på elevernes faglige udbytte, elevernes selvværd i forhold til skolearbejde og udskilning fra almenundervisningen

Resultaterne af den tværgående videns- og erfaringsopsamling præsenteres i rapporten De Mange Veje. Analysen viser, at projekterne på forskellig vis har haft succes med at rumme flere elever inden for folkeskolens rammer, men viser samtidig, at der er en række centrale forhold, der spiller ind, hvis folkeskolen skal kunne rumme flere elever med særlige behov:

  • Lærerne har behov for kompetenceudvikling
  • Inklusion har grænser - projekterne har svært ved at rumme elever med mere massive vanskeligheder.
  • Forældreinddragelse er af afgørende betydning for, hvorvidt inklusionsarbejdet lykkes i praksis
  • Der er brug for, at PPR, som skolens tætteste samarbejdspartner på området, udvikles til også at yde processtøtte til skolerne/lærerne i deres bestræbelser på at udvikle en inkluderende skolekultur
  • Der er behov for at arbejde med et mere pragmatisk evidensbegreb, som fastholder fokus på projekternes konkrete effekter i forhold til konkrete elever, men som samtidig introducerer effektmål, som er relevante for de enkelte udviklingsprojekter

TMC har på baggrund af videns- og erfaringsopsamlingen også udarbejdet en inklusionsguide med gode råd og forslag til, hvordan man skaber et godt inklusionsprojekt.