Patientforløb

Rammeprojektet 'Patientforløb' har fokus på sammenhænge i patientforløb og patientsikkerhed ud fra følgende gruppers perspektiver; patienter, pårørende og sundhedsprofessionelt personale, herunder pleje-, sygepleje-, fysioterapeutisk og lægefagligt personale.

Sammenhængende patientforløb

Det er et sundhedspolitisk mål at skabe sammenhæng mellem sektorer inden for sundhedsvæsenet, og at befolkningen har ret og pligt til at deltage aktivt i planlægningen af deres eget behandlingsforløb. Rammeprojektet 'Patientforløb' undersøger arbejdet med at skabe sammenhængende patientforløb og med at øge patientsikkerheden.

Sundhedsvæsenet er blevet tiltagende specialiseret og fragmenteret, og i den vestlige verden er der generelt flere ældre og patienter med kroniske forløb, der kræver i særlig grad sundhedsfaglig indsats fra mange forskellige fagpersoner på tværs af sektorer. Dertil kommer, at den enkelte patients ret og pligt til selvbestemmelse er blevet forbedret i direkte forlængelse af WHO Alma Ata konventionen fra 1978, der satte fokus på patienten som aktiv medspiller i egen pleje.

Sammenhængende patientforløb handler om at sikre, at sundhedsindsatserne koordineres, og at den enkelte patient oplever en sammenhæng i mødet med sundhedsvæsenet. Begrebet sammenhængende patientforløb involverer mange aspekter, der ofte kategoriseres inden for fire overordnede temaer: Kerneydelser, kontinuitet, koordination og kommunikation.

Der kan skelnes mellem den systemiske og den individafhængige følelse af sammenhæng. Sammenhængen ligger i, om en række kliniske begivenheder opleves som kohærente og konsistente med patientens medicinske og plejemæssige behov og den personlige kontekst. Fokus er på den individuelle patients opfattelse af kontinuitet.

Klinikerens faglighed – og patientens behov

I 'Patientforløb' er der fokus på mødet mellem klinikeres faglighed og patienters og borgeres behov i overgange mellem den sekundære og primære sundhedssektor. Projekterne omhandler forhold vedrørende overgange mellem sektorer, institutioner og/eller afdelinger knyttet til det sundhedsprofessionelle virksomhedsområde. Forskningen anlægger forskellige perspektiver på sammenhængende patientforløb med inddragelse af såvel kvalitative som kvantitative metoder.

Større frihed for patienten

Kombineret med fx telemedicinske løsninger kan vi bidrage til at skabe nye sammenhænge på tværs af sektorer. Målet er, at den enkelte opnår en langt højere frihedsgrad, hvor monitorering og behandling af fx egen kronisk sygdom er en helt naturlig del af hverdagen.

Patientsikkerhed

Projektet 'SafePatients' undersøger brug af utilsigtede hændelser fra sygepleje- og lægefagligt personale, patienter og pårørende.

Medarbejdere: Benjamin Olivares Bøgeskov, Kim Jørgensen, Søsserr Aagaard Grimshaw og Anders Bech Christiansen

Overgange i psykiatrien

Projektet 'InterPsyk' undersøger overgange imellem den sekundære kliniske behandlingspsykiatri og den primære socialpsykiatri med fokus på fagprofessionelles og patienters oplevelse af patientforløb.

Medarbejdere: Kim Jørgensen, Tanja Thinggaard, Astrid Reinholdt og Mette Bonde Dahl

Rehabilitering for kræftramte par

Ud fra eksisterende evidens på kræftområdet gennemføres i projektet 'ReCap' en intervention, som har til formål at fremme livskvaliteten hos par, hvor den ene er i behandling for en kræftsygdom.

Medarbejdere: Christel Halvor Trøstrup, Karen Marie Stølen, Anders Bech Christiansen og Lisa Dahlager

Farmakologisk behandling

'Polyfarm Care' undersøger overgange i farmakologisk behandling mellem det sekundære sundhedsvæsens geriatriske ambulatorium og den primære hjemmesygepleje og plejehjem. Fokus er på de fagprofessionelles erfaringer med kontinuiteten i den farmakologiske behandling i patientforløbet.

Samarbejde i sundhed

Projektet 'Health-Pro Relations' undersøger sundhedsprofessionelles indbyrdes sociale relationer og samarbejde af betydning for tilrettelæggelse af patientforløb. Fokus er på den geriatriske patients udskrivelse fra hospitalet til eget hjem eller plejehjem.

Fra hospital til plejehjem

Projektet 'TranCare' undersøger overgangene mellem hospitalsafdeling og plejehjem og udbygning af en kommunikativ kompetenceudviklingspakke til sundhedspersonale.

Medarbejdere: Benjamin Olivares Bøgeskov, Lisa Dahlager og Kåre Jansbøl