Sundhed og Krop

Borgere og patienter ønsker at blive behandlet ordentligt, efter nyeste faglige metoder og være informerede om – og deltagende i – sygdomsforløbet. Forskningen i Sundhed og Krop giver svar på, hvordan vi udvikler vores patienters sikkerhed, sikrer patientforløbene og anvender nyeste sundhedsteknologi.

Forskningsprogrammet Sundhed og Krop arbejder med patientsikkerhed, sammenhængende patientforløb og nye sundhedsteknologier i både den primære og den sekundære sundhedssektor. Målet er at skabe klinisk udvikling til glæde for patienter, borgere og fagprofessionelle.

Større krav kræver høj faglighed

Der stilles stadig større krav til velfærdssamfundets kernemedarbejdere. Og vores opgave kan have afgørende betydning for andres liv. Det kræver et højt fagligt niveau at kunne leve op til kravene fra både samfundet og patienter og pårørende. Vores udgangspunkt er derfor at styrke medarbejdere på hospitaler og i kommunale omsorgs- og sundhedsinstitutioner. Vi skaber viden for at skabe mod til at turde bruge vores menneskelige og personlige ressourcer i behandlingen af patienter og borgere.

Svar på de samfundsmæssige udfordringer

Sygdoms- og sundhedsbilledet ændrer sig. Vi har fået et tiltagende specialiseret og fragmenteret sundhedsvæsen, som skaber bedre behandling, men som også udfordrer plejen, kommunikationen og omsorgen. Hertil kommer, at der generelt er flere og ældre patienter med kroniske forløb, og at det kræver en sundhedsfaglig indsats fra mange forskellige fagpersoner på tværs af sektorer.

Knap 1,7 mio. danskere lider af en eller flere kroniske sygdomme med legitime krav om behandling. Og i befolkningen er der stadigt stigende forventninger til kvaliteten af sundhedsydelserne, samtidig med at sygdomsmængden øges. Her spiller professioner som sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotorikere, ergoterapeuter, diætister og radiologer en helt særlig rolle. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner og klinisk praksis kan løse deres daglige arbejdsopgaver med høj kvalitet. Den viden arbejder forskningsprogrammet Sundhed og Krop på at skabe.

Metoder til forskning i sundhed og sygdom

I programmet arbejder vi med sundhed og sygdom i både den primære og den sekundære sundhedssektor, herunder klinisk udvikling af viden og teknisk kunnen til diagnose, behandling og rehabilitering. Vi er også optaget af patientens og borgerens behov, kontekst og levevilkår. Og vi arbejder i relation til såvel hospitaler, kommuner og sundheds- og omsorgsorganisationer.

Programmet Sundhed og Krop bevæger sig mellem på den ene side det sociale og kulturelle perspektiv og på den anden det kliniske perspektiv og den kliniske hverdag. Metoderne er statistiske, epidemiologiske, biologiske, organisatoriske, psykologiske, sociologiske, kritiske og kulturelle, der alle inddrages i udforskningen og forståelsen af sundhed og sygdom.

Rammeprojekter i programmet

Programmet er organiseret i fire rammeprojekter:

Hvert rammeprojekt rummer en række projekter, der relaterer til den fælles ramme.

Samarbejde med praksis og andre forskningsinstitutioner

Vi har en lang række samarbejder med såvel praksisfeltet og forskningsinstitutioner. Vi har særligt samarbejdsaftaler med bl.a. Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital, Kennedy Centret, Patientombuddet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Hillerød Kommune og Helsingør Kommune.

 

Genvej til Viden 2016

Genvej til Viden 2016

Konstitueret forskningsleder Simon Simonsen skitserer programmet for UCC's årlige, interne videnformidlingskonference med over 300 forskere, undervisere og studerende.

Læs mere om dagen

 

Ledelse under reformer

Benjamin Olivares Bøgeskov, Lise Dam Rasmussen og Elvi Weinreich har publiceret en artikel i Journal of Nursing Management, der bl.a. handler om, hvordan nogle sygeplejeledere motiverer sygeplejerskerne til at implementere nye reformer ved at appelere til sygeplejerskernes pligtfølelse. Læs artiklen (på engelsk)

 

Ny rapport: Lyt til patienterne

Patienters beskrivelser af utilsigtede hændelser

Vi skal blive bedre til at lytte til patienterne og lære af deres beskrivelser af fejl. Det konkluderer et projekt, der har analyseret patienters og pårørendes indberetninger af fejl i behandlingen.

PDF iconLæs rapporten

Medarbejdere

Vi er 28 medarbejdere, der arbejder i programmet, heraf 10 forskere med minimum en ph.d.-grad, 4 ph.d.-studerende og 14 videnmedarbejdere/videnskabelige assistenter med minimum en kandidatgrad. Dertil kommer en række studentermedhjælpere.

Folder om Sundhed og Krop

Sundhed og Krop

Forskningsprogrammet har udarbejdet en lille folder, hvor du kan bl.a. kan læse mere om forskningssatsningerne i programmet.

Læs Sundhed og Krops folder