Lærerekspertise

Lærerekspertise er en betegnelse for alt det, lærere ved og kan, og som de trækker på i deres daglige undervisningspraksis. I satsningen forsker vi i læreres praksis med henblik på at udvide, udfordre og nuancere viden om forholdet mellem læreres ekspertise, skolens rolle og politiske mål for skolen.

Lærerekspertise

Fokus på hverdagens udfordringer i folkeskolen

I satsningen Lærerekspertise beskæftiger vi os med aktuelle udfordringer i folkeskolen. Aktuelt giver implementering af folkeskolereformen, inklusionsloven og øget fokus på elevers læringsudbytte komplekse, lærerfaglige udfordringer i hverdagen. 

Med vores forskning skaber vi viden, der bidrager til udvikling af lærerpraksis i folkeskolen. Nogle af de perspektiver, vi arbejder med i forskningsprojekterne, er:

  • Betingelser for lærernes tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning
  • Skolens bestræbelse på, at alle elever skal blive så dygtige, de kan, og trives i skolen
  • Teams og samarbejde
  • Nye læringsmiljøer: Understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, bevægelse og den åbne skole
  • Teknologier i skolen

Fælles, videnskabende processer

I satsningen gennemfører vi praksisnær forskning i tæt samarbejde med praktikere. Gennem etnografiske og sociologiske metoder åbner vi for fælles, videnskabende processer. Vi er optagede af både læreres og elevers perspektiver i undersøgelser og udvikling af lærerekspertise, idet iagttagelser og beggrebsliggørelser af børns læringsmæssige og sociale erfaringer og oplevelser udgør grundlaget for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Samarbejder med andre forskningsinstitutioner

I satsningen samarbejder vi med lærere og skoleledelser og med forskningsinstitutionerne DPU, forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, kultur og læreprocesser og Pædagogisk Sociologi samt Københavns Universitet, Konsortiet for Krop og Læring i Praksis.

Formidling af forskningsresultater

Vi formidler løbende vores resultater gennem artikler i relevante tidsskrifter, på UC Viden, folkeskolen.dk og gennem mundtlige oplæg.

Kort om satsningen

I satsningen Lærerekspertise arbejder vi med at udvikle den lærerfaglige praksis med henblik på at imødegå de aktuelle udfordringer i folkeskolen.

Skolens børn

I projektet 'Skolens Børn' undersøges det¨i et børneperspektiv, hvordan politiske krav om evaluering og selvevaluering fungerer i den danske folkeskole. Forskningsprojektet laves inden for rammerne af en kritisk barndomsforskning, hvor der er interesse i at beskrive og forstå såvel rammer for børns skoleliv, som børns betingelser for at trives og have det godt i skolen.

Medarbejdere: Sine Penthin Grumløse og Mathias Sune Berg

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Projektet 'Lærerekspertise i lektiehjælp og faglig fordybelse' (2016-2018) undersøger, om og hvordan en fagprofessionel tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af forløb, der er tilpasset den enkelte elevs niveau og behov, kan understøtte og udfordre alle elevers læring. Vi fokuserer på læreres viden, holdninger og handlemuligheder som understøttende professionelle i nye læringsrum.

Medarbejdere: Annette Søndergaard Gregersen, Katrine Jagd, Rikke Anthon og Birgitte Hedeskov 

 

Social mobilitet

Projektet 'Almene udfordringer for skolen i forbindelse med at skabe social mobilitet gennem uddannelse' har fokus på, hvordan skolen møder elever fra uddannelsesfremmede miljøer. Projektet vil undersøge og beskrive det møde, der finder sted mellem skole og aspiration, for at bidrage til, at skolen kan blive bedre til at møde de elever, som har uddannelsesmæssige aspirationer.

Medarbejder: Martha Mottelson

 

At nå dem, der er 'svære at nå'

Projektet 'Reaching the ‘hard to reach’: Inclusive responses to diversity through child-teacher dialogue' undersøger effektive strategier til at inkludere alle børn i undervisningen - særligt dem, der kan være 'svære at nå'.

Medarbejdere: Sine Penthin Grumløse, Hilde Ulvseth, Lotte Hedegaard-Sørensen (DPU) og Kiki Messiou (University of Southampton)