Fagdidaktik

Forskningen i den fagdidaktiske satsning skaber viden om skolefag og er optaget af både at forstå og udvikle undervisning i særligt dansk, matematik og naturfag.

Fagdidaktik

Den fagdidaktiske satsning har typisk fokus på nære klasserumsbaserede faktorer, men inddrager også mere overordnede organisatoriske og politiske forhold. Fagundervisning forstås som en kompleks og foranderlig praksis, der medformes af elever og udfoldes gennem planlægning, gennemførelse og evaluering i relation til skolekulturelle, ledelsesmæssige og samfundsmæssige forhold.

Der forskes aktuelt i blandt andet lektionsstudier med henblik på at opbygge en erfaringsbaseret forskningsmæssig kapacitet til at kunne indgå i produktive samspil med skoler og lærere. Med lektionsstudier har vi fokus på, hvordan lærere forsat lærer at undervise, og hvordan de kan udvikle undervisning, og på teoretisering af disse processer. Målet er at skabe viden om, hvordan indsigter fra forskning kan inddrages og forankres i praksis.

Der forskes også i forskningsmæssigt underbelyste forhold i blandt andet dansk, matematik og naturfag. Projekterne kan både have fokus på fagspecifikke og fagovergribende forhold. Der forskes blandt andet i tidligere sprogstart, litteraturundervisning, literacy, grammatikundervisning i skolens tre største sprogfag og i elevers brug af digitale teknologier i og uden for skolen. Der udvikles overblik over eksisterende forskningsviden, udvikles ny undervisning og skabes viden om skolefag og elevers både genkendelige og nyskabende måder at kunne deltage og lære på i skolefag.

Projekter udformes både i dialog med elever, lærere og andre aktører i og rundt om skolen, og i dialog med national og international forskning.

Grammatikundervisning

Projektet 'Gramma3' undersøger, hvordan grammatikundervisning i skolens tre største sprogfag dansk, engelsk og tysk praktiseres og forstås af lærere og elever. Projektet udføres i samarbejde med VIA og Nationalt Videncenter for Læsning.

Medarbejdere: Kristine Kabel, Hanne Møller, Lilian Rohde, Søren Martin Vestergaard Riis, Kirsten Bjerre m.fl.

Spilbaseret læring i skolen

Projektet 'Spilbaseret læring i det 21. århundrede' skal undersøge, hvordan brugen af analoge og digitale spilredskaber kan udvikle elevers kompetencer i forhold til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og løse problemer.

Medarbejdere: Kristine Kabel, Charlotte Krog Skott, Lise Dissing Møller, Thorkild Hanghøj (AAU), Jesper Bremholm (DPU), Lene Storgaard Brok (NVL), Jeppe Bundsgaard (DPU) m.fl.

Tidligere sprogstart

I projektet 'Tidligere sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed' skal en omfattende forskningsbaseret vidensindsamling danne grundlag for udviklingen af en ny begynderdidaktik med fokus på flersproglighed. Projektet udvikler og afprøver desuden nye og tidssvarende metoder, undervisningsforløb og årsplaner til sproglærere.

Medarbejdere: Petra Daryai-Hansen, Annette Søndergaard Gregersen og Karoline Søgaard

Tegn på sprog

Målet med "Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive" er at få en øget indsigt i de tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse og at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og deres muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet.

Medarbejdere: Lone Wulff og Helle Pia Laursen (DPU)

Vurderingskriterier til prøver

Følgeforskningsprojektet 'Formativ anvendelse af resultater fra folkeskolens prøver' undersøger et udviklingsprojekt i Københavns Kommune om nye vurderingskriterier til afgangsprøverne i dansk og matematik og har i forhold til danskfaget fokus på, hvordan de nye vurderingskriterier opleves og bruges af lærere, og hvilken betydning de kan have for undervisning i skriftlighed og for læreres fagforståelse.

Medarbejdere: Kristine Kabel, Leon Dalgas Jensen og Lone Nielsen

Lektionsstudier

Projektet 'Lektionsstudier' baserer sig på lektionsstudiemetoden, hvor dansk- og matematiklærere samarbejder med forskere omkring planlægning, gennemførelse af og refleksion over undervisning. Projektet undersøger, hvad lektionsstudier kan som metode i forhold til udvikling af læreres professionelle kompetencer.

Medarbejdere: Charlotte Krog Skott, Hanne Møller, Dorte Østergren-Olsen, Hanne Schilling, Heidi Kristiansen og Eva Rønn

Tværfaglige science-forløb

I projektet 'Afprøvning af tværfaglige science-forløb i folkeskolen' arbejdes der med mål og målsætning og undervisningsplanlægning.

Medarbejdere: Seth Chaiklin m.fl.