Socialt og kulturelt udsatte børn, unge og deres familier

I satsningen forskes der i det pædagogiske arbejde med sociale og kulturelle problemstillinger, som har betydning for børn, unge og deres familier.

Socialt og kulturelt udsatte børn, unge og deres familier

I de kommende år vil satsningen særligt beskæftige sig med de børn i alderen 0-6 år, som er i risiko for at blive marginaliseret og befinde sig i udsatte positioner. Det undersøges, hvordan der i det almene dagtilbud og andre småbørnsinstitutioner arbejdes med at øge den sociale mobilitet og skabe lige deltagelsesmuligheder for børn, der er socialt og kulturelt udsatte. Forskningssatsningen er en udløber af Teori og Metodecentret (TMC).

Udvikling af nye metoder i arbejdet med udsathed

Forskningen tager afsæt i den eksisterende viden om arbejdet med udsatte børn. Ønsket er at udarbejde systematiske forskningsoversigter, overblik over indsatser i praksis og derigennem at skabe et grundlag for relevante forskningstematikker, som efterfølgende kan formidles tilbage til praksis og til professionen gennem uddannelserne.

Formålet med satsningens forskning er at understøtte og fastholde den pædagogiske praksis som velinformeret og selvstændigt analyserende, hvor der eksperimenteres og udvikles nye metoder til at bryde og overskride uligheder og marginale positioner.

Praksisnær forskning og konstruktiv analyse

Forskningen ligger inden for den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning og trækker på forskning i uddannelses- og barndomssociologi, antropologi, sociologi og kritisk psykologi. Metodisk arbejdes der inden for den praksisnære forskning, herunder etnografisk forskning. Der arbejdes således med forskellige forskningsmetoder, som lægger op til kritiske, konstruktive analyser af forskelssætninger men også muligheder for børn, unge og deres familier, som kan understøtte og videreudvikle det pædagogiske arbejde.

Kort om satsningen

Forskningssatsningen beskæftiger sig med udsathed blandt børn, unge og deres familier inden for det sociale område. Det undersøges, hvordan normalitetsforståelser producerer ulighed og marginale positioner for nogle børn og deres familier gennem fx opdragelse og socialisering.

Flygtningebørn i dagtilbud

Forskningsprojektet 'Flygtningebørn og deres familiers møde med danske daginstitutioner' er en etnografisk undersøgelse af mødet mellem flygtningebørn og deres familier og de danske daginstitutioner. Projektet skal bidrage med viden om, hvordan disse børn bedst kan komme til at opnå tilknytning og tilhørsforhold.

Medarbejdere: Susanne Bregnbæk og Nanna Jordt Jørgensen

Udsatte børn i dagtilbud

Projektet 'Udsatte børn i dagtilbud' undersøger, hvordan pædagoger i dagtilbud konkret lever op til loven om de skærpede krav til danske daginstitutioner om at arbejde målrettet på at bryde den negative sociale arv blandt udsatte børn.

Medarbejdere: Bo Ertmann, Maja Spuur Hansen, Katrine Dahl Madsen og Annelise Arent