Ledelse af kerneydelsen i professionspraksis

Ledelse af kerneydelsen i professionspraksis forsker i de ledelsespraksisser, som har særlig betydning for de professionelles mest centrale opgaver.

Ledelse

Satsningen har som mål at udvikle ny kritisk-konstruktiv viden om ledelse i professionspraksis, som kan bruges af ledere inden for skole, sundhed og dagtilbud og fungere som del af videngrundlaget for diplomuddannelsen i ledelse.

Satsningen søger at trække perspektiver fra ledelse i professionspraksis til velfærdsledelse i andre typer offentlige virksomheder, som det beskrives i dansk og international forskning. Disse perspektiver belyses med anvendelse af en relevant blanding af metoder som fx spørgeskemaer, feltarbejde og kvalitative interviews.

I projekterne i satsningen har vi for eksempel fokus på faglig ledelse og ledelse med ny viden og data, herunder feedback, evaluering og undersøgende processer.

Der er tilknyttet en række ph.d.-stipendiater om bl.a. brug af data og test, læringsledelse og vejledning i skolen.

Faglig ledelse i dagtilbud

Projektet 'Faglig ledelse i dagtilbud - en udforskning af ’det faglige’ i ledelsen og organiseringen af en hybrid offentlig sektor' baseres på en teoretisk ramme om faglig ledelse, der fokuserer på, hvordan ”hybridlederen” anno 2016 agerer som leder af fagprofessioner, der er undervejs med at ændre deres kerneydelser i lyset af et generelt pres på velfærdsstatens effektivitet og faglighed.

Medarbejdere: Elvi Weinreich, Mie Plotnikof, Ane Vester Feilberg og Henrik Rander

Data literacy

Projektet 'Data literacy – ledelse af læring og trivsel' er et kombineret udviklings- og forskningsprojekt, hvor de deltagende kommuners skoleledelser og forvaltninger indgår i fire læringslaboratorier med henblik på at opbygge kapacitet inden for kompetenceområdet dataliteracy.

Medarbejdere: Henrik Stockfleth Olsen, Søren Hornskov og Helle Bjerg (DPU)

Samskabelse af velfærd

Formålet med projektet 'Samskabelse af velfærd: Ledelse på tværs af faglige og sektorielle grænser' er at producere viden om, hvordan samskabelsesambitionerne sætter særlige betingelser for ledelse af kerneydelsen i professionspraksis. Projektets erkendelsesinteresse går på tværs af velfærdsprofessionsfelterne, men i første omgang er fokus særligt på skoleområdet.

Medarbejder: Rasmus Bergmann

Ledelsesteori i velfærdspraksis

Projektet 'Ledelsesteori i velfærdspraksis' undersøger, hvordan efteruddannede ledere og andre involverede aktører anskuer og anvender ledelsesteorier og -koncepter, og hvilke implikationer det har for praksis. Formålet med projektet er dels at udvikle praksisnær viden om forholdet mellem ledelsesteori og -praksis inden for velfærdsprofessionerne, dels at bidrage til at udvikle den teoretiske forståelse af lederuddannelsers praktiske implikationer.

Medarbejder: Mie Plotnikof og Rasmus Bergmann