Forskningsinformeret skoleudvikling med CALL-DK

Der er i Danmark ikke en stærk tradition for at anvende kvantitative data i skoleledelsespraksisser. Samtidig er der med skolereformen og nyere forskning i skoleledelse kommet øget fokus på, hvordan ledelse og organisering har betydning for elevernes læringsudbytte. 

Projektet "CALL-DK" sigter på at undersøge og udvikle metoder til, hvordan dansk skoleledelsespraksis kan udvikles og understøttes gennem en øget brug af forskellige former for data med fokus på udvikling frem for kontrol. Endvidere sigter projektet på, at udvikle et specifikt redskab samt forskellige former for feedbackprocesser, der kan understøtte skoleledelsers arbejde med ledelse for læring. Endelig ønsker projektet at opbygge et permanent netværk af kommuner og skoler, der løbende anvender CALL-DK som en integreret del af deres skoleledelsespraksis.

Forskningsdimensionen i projektet skal udvikles således, at der skabes empirisk kvalitativ og kvantitativ viden om, hvordan skoleledelser oplever og anvender et databaseret ledelsesværktøj som CALL-DK. Der kobles her til teoretiske og analytiske tilgange, som kan give et kritisk konstruktivt blik på de sociale processer og ledelsespraksisser, som udfolder sig gennem brugen af CALL-DK i en dansk skolehverdag.