Ledelse og Organisatorisk Læring

Forskningsprogrammet Ledelse og Organisatorisk Læring retter sig mod ledelse, kompetenceudvikling, evaluering, organisationsudvikling og organisatoriske læreprocesser.

Forskningen i programmet undersøger, hvordan de professionelle og deres nærmeste ledere arbejder med forandringsambitioner og udvikling af det, de oplever som kerneydelsen.

 Arbejdet i programmet er organiseret i to forskningssatsninger:

Programmets aktuelle projekter slår særligt ned i to overordnede temaer: Dels vidensbaseringen af ledelsespraksis og organisering lige fra dokumentations- og kvalitetssystemer til forskning, og dels de udfordringer, som knytter sig til forskydningen af kerneydelsen fra et udbuds- og serviceperspektiv til en forståelse, som udpeger borgeren, brugeren og barnet som centrale og ansvarlige aktører i udvikling af egen læring, trivsel og sundhed.

Vidensgrundlag for praksis

Reformerne af velfærdssamfundet handler blandt andet om at øge den sociale mobilitet og effektiviteten af kerneydelser i sundhed, skole og dagtilbud. De aktuelle reformer har det til fælles, at de peger på forbedring af vidensgrundlaget for professionernes praksis som nøgle til at skabe en bedre skole, dagtilbud og sundhedsydelser. I Ledelse og Organisatorisk Læring skaber vi ny viden om aktuelle udfordringer inden for ledelse og organisation i professionsfelterne og sætter denne viden i arbejde i praksis. Det er en central målsætning at være en solid medspiller for de aktører inden for skole, dagtilbud og sundhed, som ønsker at gå forrest i udviklingen af en praksis, der baseres på viden og former for evidens, som er fagligt produktive.

Aktuelt fokus på skolereform

Programmet undersøger tre professionsfelter – skole (inkl. SFO og klub), dagtilbud og sundhedsområdet – som matcher spændvidden i UCC’s uddannelser. Hovedfokus lægges dog på skoleområdet på grund af det aktuelle, ekstraordinære behov for forskning som følge af skolereformen.

Forskningsinformeret praksisudvikling

Vi bedriver forskning, der kan bruges af aktører i feltet som del af grundlaget for udvikling. Programmet bygger på en ambition om at skabe produktive møder mellem forskere og praktikere, hvor forskningens resultater får form af feedback, som kan gøre en forskel i praksis. Vi kalder det forskningsinformeret, fordi det er et vilkår for den anvendelsesorienterede forskning, at praktikere træffer deres egne, selvstændige valg for, hvordan de vil bruge forskningens resultater. Det gælder også den modsatte vej: Professionernes praksis informerer forskningen, men forskernes dømmekraft og tradition har funktion som et kritisk korrektiv til de behov og interesser, som præger praksisfelterne.

Meningsfulde tiltag for både ledelse og organisation

I programmet undersøger vi sammenhængene mellem ledelse og organisation og forsøger at omsætte forskningen i interventioner, der har betydning for begge dele. Det gælder for eksempel distribueret og faglig ledelse, som er kendetegnet ved, at ledelse og medarbejdere deler roller, optræder som hinandens sparringspartnere og forventes at dele ejerskabet til kerneydelsen.

CALL på ECER 2016

Ledelsesforskning på konference

UCC-forskere præsenterede resultater fra deres arbejde med at kortlægge skolelederes brug af data og analyser på ECER-konferencen i Dublin.

Læs mere her

Besøg fra Madison

Besøg fra Madison på temadag

Den 18. maj gæstede professor Richard Halverson fra University of Wisconsin, Madison, UCC på en temadag om brug af data i praktisk skoleledelse.

Læs mere

 

Ny udgivelse: At lede efter læring

At lede efter læring

Med skolereformen skal eleverne lære mere, bevæge sig mere, fordybe sig mere og trives bedre.
I antologien 'At lede efter læring' giver en række forskere og fagpersoner deres bud på, hvordan læringsdagsordenen kommer til udtryk i de måder, hvorpå skolen ledes, organiseres og styres.

Læs mere om antologien

 

Review om brug af data i skoleledelse