Entrepreneurship Education and the World of Work

EE & WOW- projektet er et tværnationalt Comenius netværk finansieret af EU-kommisionen. Projektet er en opfølgning på et tidligere projekt (School and the World of Work/WOW), som analyserede og diskuterede de eksisterende EU/OECD benchmarks, som anvendes til evaluering af målene for Livslang Læringsstrategien.

WOW projektet havde bl.a. til formål at komme med anbefalinger til nye, supplerende benchmarks, der kan belyse faktorer af betydning for unges overgange fra skolen til arbejdslivet.

Det nye netværk bygger videre på det arbejde, som er udført i forbindelse med disse anbefalinger og har fokus på betydningen af de politiske og organisatoriske rammer, som findes for arbejdet med udvikling af unges karrierelæring og på initiativer, som er iværksat til fremme af iværksætterånd.

I netværket er der nedsat 3 arbejdsgrupper med fokus på henholdsvis: Career Manegement Skills, Policy Networks & Governance og Entrepreneurship. Sammen med den græske partner er UCC leder af den gruppe, som skal indsamle og analysere data vedrørende nationale strategier for arbejdet med unges karrierelæring. UCC deltager desuden i arbejdsgruppen vedrørende initiativer, som kan fremme innovation og iværksætteri.

Netværket består desuden af deltagere fra følgende lande: Østrig, Bulgarien, Grækenland, Spanien, Italien, Holland, Sverige og Tyrkiet.

Projektets mål

Projektet har til formål at forbedre praksis, processer og politikker i EU i relation til unges mulighed for at erhverve de faglige og personlige kompetencer, som er nødvendige i overgangen mellem skole og job og for succesfuld integration på arbejdsmarkedet. I projektet belyses de enkelte deltagerlandendes strategier, og der samles data om de initiativer, som er iværksat for at kvalificere forberedelsen af unges deltagelse i arbejdslivet.

Projektet relaterer sig både til de Europæiske nøglekompetencer (NK Nr. 7: Iværksætterånd) og til de områder, som er prioriteret i strategierne for Livslang Vejledning (Prioritet 1: Karrierelæring).

Projektet skal udarbejde konkrete anbefalinger til, hvilke initiativer som kan iværksættes for at understøtte unges veje fra uddannelsessystemet og til arbejdslivets verden i relation til de prioriterede områder. Der skal bl.a. indsamles materiale om, hvordan Uddannelses- Erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen (UEA) tilrettelægges i grundskolen, og hvordan denne og andre valgforberedende aktiviteter kan understøtte de unges overgange.

Projektets målgruppe

Projektets målgruppe er både praktikere og beslutningstagere på vejledningsområdet, som er involveret i implementering af målsætningerne i Livslang Læring og Livslang Vejledningsstrategierne. Målgruppen er desuden undervisere og vejledere i og udenfor uddannelsessystemet, som er beskæftiget med arbejdsmarkeds- og valgforberedende kompetenceudvikling.