Professioner på tværs i det urbane rum

Institutioner udgør kun en del af børns og unges liv, og byens mangfoldighed og kompleksitet vanskeliggør professionelles arbejde med eksklusion og deltagelsesmuligheder for udsatte børn og unge. Satsningen bestræber at kvalificere det tværgående arbejde mellem aktører på det pædagogiske område – i et urbant perspektiv.

Børn og unge i udsatte og marginaliserede positioner udgør en akilleshæl i det pædagogiske arbejde. Feltet - professionerne, forskere, politikker – er endnu ikke lykkes med at bryde samfundsmæssige marginaliseringsprocesser. I en urban kontekst synes problemerne at være relateret til forhold, der går på tværs af institutionelle grænser og overskrider fagprofessionernes arbejdsområder. Satsningen 'Professioner på tværs i det urbane rum - indsatser og udvikling for og med marginaliserede børn og unge (12-25 år)' søger at udvikle viden, der skal styrke de professionelles videngrundlag og forståelse for samspillet mellem børns og unges livsopfattelser og –muligheder.

Urban pædagogik

Forskningssatsningen understøtter kvalitative forskningsprojekter, som tager afsæt i, inddrager eller følger børnene og de unge i deres sociale hverdagslivsprocesser i bestræbelsen på at styrke de professionelles videngrundlag. Denne viden åbner for nye typer af professionelt arbejde med målgruppen, der potentielt kan overvinde nogle af de udfordringer, der i dag står uløste. Derfor gennemfører satsningen undersøgelser og vidensopbygning, som kan anvendes til at udvikle og sandsynliggøre ’urban pædagogik’ som et redskab til at koble pædagogik og det urbane for således at overskride institutionelle bindinger og ’blinde vinkler’.

Studerende i det urbane rum

På samme måde skal det nye videngrundlag bidrage til, at studerende på professionsuddannelserne gennem deres studier får viden om og ser muligheder i det urbane rum som kontekst for arbejdet med udsatte børn og unge, og for at de senere som færdiguddannede vil kunne indgå i overskridende samarbejdsformer i det urbane rum.

Tre anvendelsesområder

Satsningens mål er at udvikle et stærkt videngrundlag, der kan kvalificere det tværgående samarbejde i og mellem institutioner, kommunalforvaltninger, børn, unge og voksne borgere og andre aktører på det social- og specialpædagogiske område.

Satsningen peger på tre stærke anvendelsesområder:

  • Skolens rolle i det tværprofessionelle arbejde omkring marginaliserede unge og deres muligheder for deltagelse og social mobilitet i det urbane rum
  • Pædagogiske indsatsers rolle i det tværprofessionelle arbejde om marginaliserede unge og deres mulighed for at skabe social integration i det urbane rum og
  • Pædagogisk udvikling og skoleudvikling på tværs i byens rum.

Kort om satsningen

Forskningssatsningen 'Professioner på tværs i det urbane rum - indsatser og udvikling for og med marginaliserede børn og unge (12-25 år)' beskæftiger sig med det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i kontekst af byens rum.

Lærere, pædagoger og unge

Projektet 'Lærere, pædagoger og marginaliserede unge' (2016-2018) undersøger lærere og pædagogers arbejde med at forbedre udsatte unges deltagelsesmuligheder i skole og klub med særligt fokus på, hvordan de professionelle kan arbejde med at inddrage og styrke de unges sociale kapital. De unges perspektiver udgør ligeledes et centralt bidrag hertil.

Medarbejdere: Vibe Larsen, Üzeyir Tireli, Tekla Canger, Lise Aagaard Kaas, Tim Vikær Andersen og Sharmila Holmstrøm Juhlin

 

Inddragelse af udsatte unge

'All In - Medarbejderforløb' (2016-2018) omhandler professionernes samarbejde om deltagerinddragelse i arbejdet med marginaliserede unge. Projektet er et aktionsforskningsforløb med pædagoger, lærere og socialrådgivere fra den boligsociale sektor, som igangsætter egne eksperimenter for at udvikle en professionel praksis, der inddrager unge i langt højere grad end nu.

Medarbejdere: Mette Bladt og Ditte Tofteng

 

Mobilitet og uddannelse

Projektet 'Social mobilitet: Børn og unge mellem land og by' (2016-2018) undersøger, hvordan børns og unges aspirationer spiller en rolle for, hvornår skolen kan fremme social mobilitet. Projektet søger særligt svar på, hvordan man med afsæt i børns egne aspirationer kan styrke deres potentiale til at mestre deres egen fremtid.

Medarbejder: John Gulløv

Unge ud af marginalisering

Projektet 'Alle for én' undersøger i samarbejde med en gruppe marginaliserede unge, hvad der skal til, for at disse unge kan være og føler sig som en del af det større samfundsmæssige fællesskab. Der er blevet udviklet en række potentielle forandringsmuligheder, som forskningsprojektet nu arbejder aktivt med at undersøge og understøtte.

Medarbejdere: Mette Bladt