Børns læring og trivsel i dagtilbud

Børns hverdag og udvikling i daginstitutionerne har stor politisk og samfundsmæssig interesse, fordi livet i daginstitutionen bidrager væsentligt til at udvikle de kompetencer, som børnene skal bruge i livet, skolen og samfundet.

Børns læring i dagtilbud

Men hvad er det, børn kan og bør lære i daginstitutionen, hvis de skal blive ’livsduelige’ voksne? Hvad betyder øget fokus på læring og læringsmiljøer for den pædagogiske praksis – og hvordan hænger læring, trivsel og udvikling sammen for børnene?

Undersøger læringsmiljøer og hverdagsliv

Satsningen Børns læring og udvikling i dagtilbud tager afsæt i de temaer, som fylder i børnenes og de professionelles hverdag i daginstitutionen. Aktuelt omfatter vores forskning analyser, refleksioner og udviklingsarbejder i relation til;

 • Måltidet
 • Samlingen
 • De professionelles samarbejde og organisering
 • Ledelse og selvledelse
 • Overgang fra dagtilbud til skole
 • Børns involvering i forandringsprocesser
 • Garderoben og badeværelset
 • Kroppen
 • Fagligt engagement
 • Rum og indretning
 • Natur
 • Fællesskab
 • Rutiner og ritualer

Fokus på de professionelles og børnenes egne perspektiver

Satsningens væsentligste opgave er at bidrage med analyser, metoder og viden, som kan give svar på aktuelle udfordringer i forhold til børns læring og udvikling. Derfor står inddragelse af de professionelles og børnenes egne perspektiver og viden centralt i satsningens arbejde. 

Satsningen arbejder hovedsageligt med kvalitative metoder, aktionsforskning og fænomenologi. I de enkelte projekter arbejdes der med forskellige teoretiske analyser og tilgange, men projekterne i satsningen har alle det til fælles, at de benytter metoder, der sikrer en aktiv og refleksiv inddragelse af feltet i undersøgelse og udvikling af egen praksis. Vi arbejder med metoder som;

 • Refleksionsværksteder med professionelle
 • Observationer, foretaget af forskere og af professionelle
 • Fotoaktiviteter med børn
 • Fremtidsværksteder med professionelle
 • Interviews af professionelle
 • Børneværksteder
 • Tegneværksteder med børn
 • Videooptagelser af børn og professionelle
 • Dialogmøder med og vejledning af professionelle

Kort om satsningen

Forskningssatsningen ’Børns læring og trivsel i dagtilbud’ undersøger læringsmiljøer og hverdagsliv i dagtilbud. Projekterne i satsningen har særligt fokus på børns deltagelsesmuligheder og på at inddrage børn og professionelles viden og perspektiver i udviklingen af praksis.

 

Natur og bæredygtighed

Satsningsprojektet 'Natur og bæredygtighed i pædagogisk arbejde' (2013–2014/2016–2017) er et kvalitativt studie af professionelles opfattelser af læreplanstemaet.

Fra 2016 følges det tidligere studie op af aktionsforskningsbaserede eksperimenter med at skabe nye aktiviteter, som kan undersøge og understøtte sammenhænge mellem natur og miljø og mellem science og bæredygtighed i det pædagogiske arbejde.

Medarbejdere: Mia Husted og Thorleif Frøkjær

Trivsel på tværs

Projektet 'Trivsel på tværs: Børns trivsel i daginstitutioner' skaber viden om, hvordan pædagoger, forældre og børn forstår og praksierer trivsel i daginstitutioner. Det undersøges, hvad disse forståelser og praktiseringer betyder for forskellige aktørers betingelser og handlemuligheder.

Medarbejdere: Kathrin Houmøller, Anja Marschall og Signe Hvid Thingstrup

Early literacy i pæd-uddannelsen

Projektet 'Early literacy i pædagoguddannelsen og praksis' undersøger pædagogstuderendes tilegnelse af viden om børns sprog, udvikling og leg gennem deres uddannelsesforløb. I undersøgelsen indgår diskursanalyse af forholdet mellem globale, nationale og lokale policydokumenter og uddannelsesstrategier.

Medarbejdere: Ida Kornerup, Vibeke Schrøder, Mette Siersted, Karen Liebing Madsen og Bente Reimann Jensen