Find forsknings- og udviklingsprojekter

I den alfabetiske oversigt nedenfor finder du UCC's igangværende og afsluttede forskningsprojekter og udviklingsprojekter.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å

A

Akkreditering af læringsfællesskaber på daginstitutionsområdet 
Aktivering af patientressourcer for at skabe sammenhæng i patientforløb
Alle de andre gør det (evaluering) 
All In/X-mændene
All In - Medarbejderforløb
Anerkendelse eller miskendelse? 
Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv (pdf)
ASTE - Advanced Science Teacher Education 
At lede hvad der ikke kan styres: Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer (ph.d.)

B

Bearing with Strangers - Education and the Politics of Inclusion
Bedømmelse, omdømme og dømmekraft (ph.d.) 
Bridging the gap
Brugerdreven Innovation
Børneinvolvering i forsknings- og udviklingslandskabet

C

COST-projektet - udarbejdelse af tegnsprogsgrammatik

D

Der skal billeder på matematikken
Differentiering og skolekultur
Digitale redskabers betydning for børns udvikling, læring og trivsel
Digital kultur i børnehaven
Digitalt understøttede læringsmål (It-demonstrationsskoleprojekt)

E

Elevengagement som katalysator for inklusion og læringsudbytte (ph.d.) 
Elever som reagenter - situeret skriveundervisning på mellemtrinnet (ph.d.)
Elevers læsehandlinger (ph.d.)
Elevers ressourcer for stillingtagen i litteraturundervisning i skolefaget dansk (ph.d.)
Elevproduktion i digitale læringsmiljøer (IT-demonstrationsskoleprojekt)
E-læringens potentiale (pdf)
Entrepreneurship Education and the World of Work
Etisk kohærens som dannelsesredskab
Evaluering af profilskolekonceptet i Københavns Kommune

F

The Faceless Masters of Higher Education (ph.d.)
Faglig ledelse i dagtilbud
Faglig skoleledelse - i samspil med brug af data og forskningsviden
Familier i forandring
Flygtningebørn og deres familiers møde med danske daginstitutioner
Forbløffende praksisser - en vej til uddannelsesudvikling (pdf)
Forskningsinformeret skoleudvikling med CALL-DK
Forsøgsuddannelse for pædagoger (pdf)
Forældre som ressource 
Fysioterapeuters dokumentationspraksis og dens betydning for sammenhængende patientforløb

G

Gendering ICT in everyday life

H

Hjerterehabilitering for indvandrere i Danmark (ph.d.)
Håndværk og design

I

Implementering og anvendelse af et kinect-baseret system for telemedicinsk rehabilitering af patienter med få fysiske ressourcer
Inkluderende samarbejdsformer i det mangfoldige forældresamarbejde (pdf)
Inkluderende skole-hjemsamarbejde med forældre med lav uddannelseskapital (ph.d.)
Inklusion og eksklusion i institutionelle sammenhænge 
Inklusion og mangfoldighed - aktionsforskning i dagtilbud 
Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune 
Innovative modeller for eksperter i nye faglige, inklusionsfremmende samarbejdsformer i skolen 
Institutionelle aktørers rolle i marginaliserede unges samfundsmæssige inklusion
Interaktive tavler i læreruddannelsen
IT i den innovative skole

K

Korpus over dansk tegnsprog
Kortlægning af indsatser for marginaliserede unges deltagelsesbetingelser
Kroppens betydning for lederskab af differentieret undervisning i inkluderende læringsmiljøer (ph.d.)

L

Ledelse af læring gennem observation af undervisning
Ledelse og organisering af fagteam og faglige vejledere (ph.d.)
Ledelsesvilkår, pædagogisk ledelse og elevernes læringsudbytte (ph.d.) 
Lektionsstudier til udvikling af læreres praksis i dansk og matematik
Literacyidentiteter blandt flersprogede elever (delprojekt under Tegn på sprog)
Liv og Læring – i fremtidens daginstitution
Lyst til læring i forskellige organiseringer af udskolingen (ph.d.) 
Lyt og forstå (ph.d.)
Læremiddelanalyse i læreruddannelsens praktik 
Lærerekspertise, inklusion og differentiering
Lærere, pædagoger og marginaliserede unge – muligheder og udfordringer i arbejdet med marginaliserede unges sociale kapital
Læreres læring i aktionslæring
Lærerhandlinger og elevers læring 
Læring for Alle
Læring i praktik 
Læringsledelse gennem nye organiseringer på tværs af skolens tid, rum og relationer (ph.d.) 
Læseforståelse 

M

Meningsfuld målsætning – meningsfuld læring? (ph.d.)
Mere folkeskole i læreruddannelsen – mellem idealer og vilkår 
Migration, alderdom og pædagogik 
Mobilitet og uddannelse – udfordringer på land og i by
Multikulturel pædagogik (ph.d.) 
Måling af kropsbevidsthed

N

Nationale praktikker i Børnehaven (ph.d.) 
Ny fælles faglighed i tværprofessionelt samarbejde (pdf)
Nyuddannede sygeplejerskers hverdagsliv på medicinsk afdeling
Når elever udforsker fag og sprog – et studie af fagligt initierede elevsamtaler i danskfaget (ph.d.)
Når samarbejde skaber sammenhæng

O

Om ansvar og ansvarlighed for koordination af patientforløb
Optogait – bevægelseslaboratoriske undersøgelser af behandlingsmæssige muligheder af borgere med bevægeapparatsproblemer
Overbygningsskolen som potentielt vendepunkt (ph.d.) 
Overskridende læreprocesser mellem pædagoguddannelsens læringsrum 

P

Patientinddragelse i psykiatrien
Patientsikkerhed og borgerperspektiver i sammenhængende patientforløb
Praksisfeltets indvirkning på læreruddannelsens læringsmiljø 
Professionelles refleksioner over og viden om relationen mellem marginaliserede unge og egen praksis
Professionsbachelorisering i et vadested (pdf)
Professionsløftskoleprojektet (pdf)
Den professionspersonlige dimension i pædagogisk arbejde
Professionsudviklingsprogram for lærere og pædagoger i Københavns Kommune 
Progression og overgang 
Promises of Reflexivity: Managing and Researching Inclusive Schools (ph.d.)
Pædagogen i skolen
Pædagogernes læring i læringsmiljøer (pdf)
Pædagogers efter- og videreuddannelse i det neoliberale velfærdssamfund (ph.d.)
Pædagogers uddannelsesbaggrund og pædagogisk praksis i dagtilbud 
Pædagogiske rutiner som læringsrum i daginstitutioner

R

Reformtid - skolereform og bortfald af lærernes arbejdstidsaftaler

S

Samarbejde på tværs om inklusion i den danske folkeskole
Sammenhængende forløb i mødet mellem patienters behov og sundhedsprofessionelle faglighed i den nye velfærd
Science Anxiety (pdf)
SFO-pædagogik i en reformtid 
Skolehjemvejledere 
Skoletilknytningsprojekt på Blaagaard/KDAS 
Skoling af lyst (ph.d.)
Socialpædagogik og lærerarbejde
Socialpædagogiske fortællinger
Socialpædagogisk relationsarbejde blandt unge voksne med psykosociale problemer
Sprog om læremidler 
Strategisk ledelse af det professionelle miljø
Sundhedsprofessionelle og kvalitetssikring (ph.d.)
Sundhedsprofessionelles teknologihåndtering
Sygepleje i en reformtid
Sygeplejerskeprojektet: Læringsspor i klinikken (pdf)
Sygeplejerskernes brug af telepsykiatri i den akutte psykiatri

T

Teamsamarbejdets logikker (pdf)
Technucation 
TechTutor-projektet 
Tegn på sprog 
Teori-praksis i professionsuddannelserne (pdf)
Tidligere sprogstart i engelsk, tysk og fransk
Tidligere sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed
Tidsorganiseringer i velfærdsprofessionerne
Til gensidig gavn - kvalitetssikring af udlandspraktikken 
Tosprogedes tilegnelse af engelsk (ph.d.)
Trainee mellem læreruddannelse og praktisk lærerarbejde - erfaringer og perspektiver fra et følgeforskningsprojekt
Tværprofessionalisme i professionshøjskolen (ph.d.) 
Tværprofessionelle velfærdsprofessioner (ph.d.)

U

UCC Naturfagsprojekt 
Uddannelsesparathed mellem ungdom, fremtid og social identitet 
Uddannelsesudvikling Blaagaard/KDAS 
Undersøgelse af psykomotorisk bevægelse i folkeskolen
Undersøgelser af studerendes omgang med akademiske vidensformer i professionsuddannelser
Undersøgelsesbaseret matematikundervisning og lektionsstudier (ph.d.)
Unges fortællinger om social kapital og oplevelser af social in- og eksklusion
Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

V

Valg af læremidler i læreruddannelsens praktik 
Valg og fravalg 
Vejledning som et inkluderende værktøj i læreres praksis (ph.d.)
Vidensformer og former for videndeling
Virkningsevaluering af diplomuddannelsen i ledelse (ph.d.) (pdf)

X

X-changery i skolen

Y

Yes we can

Ø

Øgning af elevernes udbytte af det praktiske og undersøgende arbejde i skolens biologiundervisning gennem formative evalueringer (ph.d.)

UC Viden

På professionshøjskolernes vidensportal, UC Viden, kan du søge på emne og finde projekter, publikationer og CV'er for UCC's forskningsmedarbejdere.

Fra viden til velfærd

Fra viden til velfærd 2016

Hvordan de oplever de nyuddannede sygeplejersker mødet med arbejdslivet? Hvad betyder det for børns trivsel, når der bruges digitale teknologier i børnehaven? Og hvordan kan skoleledelsen hjælpe med at skabe ro i klasserne?

PDF iconLæs publikationen om UCC's forskning og udvikling