Forskningsprogrammet Dagtilbuds-, Social- og Specialpædagogik

Det har i mange år været ambitionen, at alle fik samme muligheder og blev ligestillet i forhold til uddannelse og arbejde gennem samfundets børne- og ungdomsinstitutioner. Men dette er langt fra tilfældet. I forskningsprogrammet Dagtilbuds-, Social- og Specialpædagogik forsker vi i velfærdsprofessionernes arbejde med at skabe lige deltagelsesmuligheder for børn, unge og voksne.

I programmet beskæftiger vi os med pædagogik i relation til problemstillinger inden for almenområdet og inden for området af udsathed og marginalisering. Vi har særligt fokus på børn, unge og voksne, der befinder sig i eller er i risiko for at komme i sociale, kulturelle og økonomisk udsatte positioner og er optagede af, hvilke muligheder der er for overskridelse af disse positioner i forskellige institutionelle og professionelle kontekster. 

Programmets forskning trækker på samfunds- og humanvidenskaberne og er organiseret i fire satsninger:

Med vægt på socialpædagogikken

I programmet er vi optagede af indsatser på det sociale område, herunder inklusion, eksklusion, social og kulturel udsathed, interkulturalitet, social diversitet, demokratisk deltagelse og social bæredygtighed. Der forskes derfor i tematikker som:

  • Inklusions-og eksklusionsprocesser
  • Demokrati og deltagelse som ideal i professionsudøvelse og professionsuddannelse
  • Marginalisering og diversitet i den pædagogiske sektor
  • Muligheder og betingelser for professionsudøvelse og for det tværprofessionelle samarbejde
  • Ungdom, identitet og byrum i et fritids- og socialpædagogisk perspektiv

Undersøger normalitetsforståelser

I det velfærdsprofessionelle arbejde skabes der normalitetsforståelser, som kan være medskabende af ulighed, selv om det modsatte er intentionen. Gennem analyser af dominerende forståelser af det normale, unormale, almindelige og anderledes sætter Dagtilbuds-, Social- og Specialpædagogik fokus på, hvorfor nogle børn, unge og voksne har bedre muligheder end andre i dagens samfund.

Lokalitet reflekteres i forskningen

Forskningen i Dagtilbuds-, Social- og Specialpædagogik er optaget af den samfundsmæssige betydning. Det vil sige samfundsmæssige organiseringer af det pædagogiske arbejde, uddannelser og institutioner. I programmets forskning reflekteres den geografiske placering ind i projekterne, hvor fx storbyen forstås som et særligt samfundsmæssigt forhold, som et udviklingsrum og en social kontekst.

Dagsordenskabende viden om og til professionerne

I forskningsprogrammet bestræber vi os på at udvikle dagsordenskabende viden, der kan indgå i diskussioner om velfærdssamfundets aktuelle udfordringer og professionernes opgave. Målet er både at producere forskningsviden og at bringe forskningen i spil i forhold til praksis eller professionernes virke, herunder UCC’s egne uddannelser.

Drop snak om dårlig opdragelse

Drop snak om dårlig opdragelse

Politikerne har glemt, at opdragelse også er et spørgsmål om at etablere gode rammer for børns hverdag. Det er derfor tid til at stoppe med at skyde skylden og ansvaret på forældre, skriver Anja Marschall (KP), Sine Grumløse (KP) og Pernille Juhl (RUC).

Læs debatindlæg i Altinget

Asylsystemets uendelige limbo

"Familier, der har fået afslag på asyl, er socialt usynlige. Ingen interesserer sig for dem. Og sådan går årene, imens tiden så at sige står stille for dem." UCC-forsker Susanne Bregnbæk fortæller om sit feltarbejde ifm. et projekt om flygtningebørn og deres familier på den2radio. Hør podcast

Børnehavebarn

Statens eller familiens børn?

Nytilkomne familier bliver mødt med mange krav fra den danske velfærdsstat. I en artikel diskuterer Susanne Bregnbæk, Annelise Arent, Asger Martiny-Bruun og Nanna Jordt Jørgensen nogle af de dilemmaer, der opstår i forældresamarbejdet i mødet mellem pædagoger og nytilkomne familier. Læs artikel

Unge flygtninge brænder for at komme i gang med livet

Unge flygtninge har brug for støtte til at blive en del af det danske samfund, men det handler ikke kun om at lære dansk sprog og kultur, skriver UCC-forsker Signe Hvid Thingstrup og de andre forskere bag forskningsprojektet 'Børn der flygter alene'.

Læs kronik i Altinget