Udviklingsforløb

Kompetenceudvikling i ledelse af læring i den digitale folkeskole
- ledelsesudvikling og kapacitetsopbygning i Høje Taastrup

Høje Taastrup Kommune, februar-maj 2016
Kontaktperson: Tobias Heiberg Jørgensen, CFU

Formål:

 • At styrke skoleledernes viden og kompetencer inden for følgende fire primære ledelsesdomæner: it-strategisk forankring, styrkelse af læringsmålsstyret undervisning, udbredelse og kvalificering af professionsudvikling- og videndelingskulturer (i relation til især læringsplatform) samt it-didaktisk kapacitetsopbygning
 • At sikre pædagogisk/didaktisk meningsfuld implementering og forankring af læringsmålsstyret undervisning, læringsplatform, samarbejdsplatform og pædagogisk it   
 • At understøtte og samle skoleledelserne omkring arbejdet med implementering og forankring af læringsmålsstyret undervisning, læringsplatform, samarbejdsplatform og pædagogisk it
 • At styrke samtidighed i bevægelserne på kommunens skoler og mellem kommunens aktører i relation til implementering og forankring af læringsmålsstyret undervisning, læringsplatform, samarbejdsplatform og pædagogisk it

 

Professionsudvikling i et digitaliseret læremiddellandskab
- fokus på læremiddelkompetence i Fredensborg Kommune

Projektets omdrejningspunkt var at fokusere på kompetenceudvikling af lærernes inddragelse og brug af it og medier, herunder mere specifikt digitale læringsmidler i undervisningen:

 • Anvendelse af digitale læringsformer for at øge elevernes udbytte af undervisningen
 • 'It og medier' som tværgående emne i de forenklede Fælles Mål
 • En øget og kvalificeret brug af it og medier i undervisningen
 • Varierede og differentierede læringsformer, der kan styrke elevernes motivation og læring

For at få forankring omkring forløbet var der deltagelse af tre niveauer:

 • Skoleledere, der deltog i arbejdsgruppen ”PUC og IT”
 • Deltagerne i netværkene for ”IT-vejledere”, ”PUC /skolebibliotek og læring” samt skolernes dansk og matematikvejledere
 • Dansk- og matematiklærere på alle skoler

Indholdet af de tre forløb var ikke det samme, men var differentieret specifikt i forhold til det enkelte niveaus arbejdsopgave.

Forløbene foregik på de enkelte skoler for fagteams i hhv. dansk indskoling, dansk udskoling, matematik indskoling og matematik udskoling.

 

Digital læring i netværk og fællesskaber
-
udvikling af digital læring i folkeskolens fag og ledelse

3-årigt udviklingsforløb i Holbæk og Odsherred Kommune - i et samarbejde mellem Professionshøjskolerne KP og UCSJ.
Kontaktperson: Karin Dyrendom, CFU

Den digitale læring i fagene styrkes gennem en tværkommunal, netværksbaseret indsats på tre organisatoriske niveauer: Medarbejdere, ledelse samt forvaltninger og konsulenter.

Formål med forløbet:

 • At få den alsidige anvendelse af it (it anvendt med både et dannelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt sigte) til at kendetegne såvel undervisning som ledelse på alle niveauer
 • At få temaerne i “21st Century Skills” til at være indholdet i anvendt it og digital kultur, dvs. en kultur kendetegnet ved samarbejde (collaboration), it og læring, videnskonstruktion, innovation, selvevaluering og kompetent kommunikation
 • At få etableret selvlærende teams (kompetencecirkler), der konstant udvikler både individuelle og fælles kompetencer
 • At skoleledelserne får lært at lede i netværk ved hjælp af digitale redskaber
 • At medarbejdere og ledelser i de to kommuners folkeskoler knyttes sammen i digitale netværk
 • At undervisningspersonalet og ledelse udvikler og praktiserer netværksbaseret videndeling