Otte nordsjællandske kommuner går sammen om kompetenceløft af sygeplejersker

Sygeplejerskestuderende på Campus Nord
Kommunerne har allieret sig med Professionshøjskolen UCC for at opkvalificere alle nyansatte sygeplejersker gennem et særligt kursusforløb på Campus Nordsjælland. Her får sygeplejerskerne den viden og de redskaber, de skal bruge i deres arbejde med syge borgere i hjemmepleje, ældre- og plejecentre.

Det er Allerød, Fredensborg. Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Helsingør og Hørsholm kommuner, der sammen satser på at opkvalificere deres sygeplejersker til de kommunale sundhedsopgaver, der bl.a. foregår i hjemmeplejen og på ældre- og plejecentre. I øjeblikket er 17 sygeplejersker fra de otte kommuner på kursus på Campus Nordsjælland i Hillerød. Et hold har allerede gennemført kurset, der hedder ’Godt fra start i primær sektor’, og der er flere hold på tegnebrættet.

”Sygeplejerskerne har en nøglerolle i at sikre, at borgeren får den optimale pleje og behandling i sit eget hjem og i kommunale sundhedstilbud. Kurset er tilrettelagt netop med henblik på at ruste nyansatte sygeplejersker i de otte kommuner til fremtidens sundhedsvæsen og sikre dem de kompetencer, der allerede nu efterspørges i kommunerne,” siger Anja Reinholt Wacker, adjunkt og underviser på UCC’s sundhedsfaglige videreuddannelse.  

Kurset var som en varm overfrakke
Sygeplejerske Lone Borg Pedersen blev ansat i hjemmeplejen i Frederikssund Kommune den 1. juli i år. Hun har tidligere arbejdet bl.a. 14 år på hospitaler, og hun er meget glad for, at hun kort tid efter sin ansættelse fik tilbud om at deltage i kurset:

”Jeg har før været vikar i hjemmeplejen, men efter 1-2 uger som fastansat gik det op for mig, hvor utroligt komplekst arbejdet i en hjemmepleje er. Kurset var utroligt inspirerende, lærerigt og spændende og gav mig svar på en masse spørgsmål og et større overblik, så jeg nu ved, hvor jeg skal hente nye svar. Der er utroligt meget, man skal lære som ansat i den primære sektor, om love, regler og samarbejde med bl.a. borgerens egen læge og hospitalsafdelinger. Det var som at få en stor, varm overfrakke på - af faglig viden og retning. Derudover var det givende at møde kolleger fra andre kommuner og høre, hvordan de arbejder der,” siger Lone Borg Pedersen.

Meget anderledes end at arbejde på et hospital
Charlotte Grønning Jørgensen er souschef for ’Aktiv hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi’ i Halsnæs Kommune. Under hende hører kommunens plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje, og hun mener, det er vigtigt, at nyansatte sygeplejersker får opkvalificering til arbejdet i netop kommuner.

”Der er meget stor forskel på at være sygeplejerske på et hospital og i en kommune. Som ansat i fx hjemmesygeplejen arbejder man yderst selvstændigt og i borgerens eget hjem. Man skal være professionel i en meget privat kontekst. Sat på spidsen skal man måske bede borgeren fjerne hunden fra sengen, når man skal rense sår og skifte forbinding. Det betyder, at man i særlig høj grad skal lære at tage sin autoritet og faglighed på sig. Man har også andre samarbejdspartnere, bl.a. praktiserende læger,” siger Charlotte Grønning Jørgensen. 

Flere ældre og flere kronisk syge
”Udover at bidrage til rekruttering og fastholdelse af dygtige sygeplejersker har kurset fokus på den udvikling, som denne del af sundhedsvæsenet gennemgår i øjeblikket. Sundhedspolitisk set har der de seneste år været stort fokus på kompetenceløft i den primære sektor bl.a. som følge af ændret organisering af patientforløb, opgaveglidning mellem regioner og kommuner og ikke mindst fordi, der er kommet flere ældre borgere og flere kronisk- og multisyge,” siger Anja Reinholt Wacker fra UCC.

Kort om kurset ’Godt fra start i primær sektor’:

  • Kurset er tilrettelagt som 3 moduler med 2 kursusdage i hvert modul, dvs. i alt 45 timers undervisning. Der veksles mellem teoretiske oplæg, faglig diskussion og øvelser. Før, mellem og efter kursusdagene vil den enkelte sygeplejerske skulle reflektere over og arbejde med at anvende den nye viden i sin egen praksis.
  • Modul 1 handler om ’Det borgernære sundhedsvæsen’ og giver bl.a. organisatorisk forståelse for de mange forskelligartede samarbejdsflader, politiske niveauer i sektoren, samt hvordan sygeplejerskens rolle og ansvar er placeret.
  • Modul 2 sætter borgeren i centrum via temaerne ’etik og borgerens autonomi’ og ’borgerinddragelse og rehabilitering’. Det handler om indsigt i og forståelse for etiske aspekter i pleje og behandling af borgere i eget hjem og for sygeplejerskens rolle i rehabilitering.
  • Modul 3 handler om sygeplejerskens ’kliniske beslutningstagen’ i relation til forskellige sygdomstilstande, fx ved multisygdom, palliative forløb og akutte tilstande. Der vil også være fokus på tidlig opsporing af sygdom og forebyggelse af (gen)indlæggelser.

 

 

 

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.