Ny i klassen – og direkte fra Syrien

Konferencen Multikulturelle Skoler
210 skoleledere og lærere fra hele landet deltog i november i UCC’s konference ’Multikulturelle skoler’ i Nyborg. Der blev i år fokuseret på, hvordan vi kan inkludere nyankomne – fx flygtningebørn – i den almene undervisning.

En del kommuner har nedlagt modtageklasser for nyankomne børn i folkeskolerne og indskriver dem nu langt hurtigere i almenundervisningen, hvor de fra starten skal indgå i klassernes faglige og sociale hverdag. Det er en ny situation for mange af landets lærere, der fagligt og sprogligt skal inkludere den nyankomne på lige fod med de øvrige elever i klassen.

”Vi skal anerkende, at opgaven med inklusion af nyankomne børn er en opgave for hele skolen og for alle lærere og pædagoger, ikke kun DSA-specialisterne. Vi skal tænke sproglig og kulturel diversitet som et vilkår for skolen og den enkelte klasse. Vi skal blive dygtigere til at facilitere læreprocesser og fællesskaber med afsæt i diversitet som en ressource og udnytte de muligheder, diversitet giver for at lære nyt”, siger Charlotte Bie, konsulent i UCC og koordinator for konferencen Multikulturelle skoler, som afholdes hvert år i november. 

Her kommer de vigtigste pointer fra konferencen i år:

  • Fokus på elevens ressourcer: Lærere og pædagoger skal se eleven ud fra et ressourceperspektiv. Mange har tendens til at lade nyankomne elevers begrænsede danskkundskaber dominere synet på eleven, og på den måde bliver eleven hele tiden set som en, der kræver en massiv pædagogisk indsats. Men alle børn og unge kommer med viden, erfaringer og sproglige kompetencer – på modersmålet og andre sprog – som gør, at eleverne ikke starter helt forfra. Det betyder, at faglærerne også skal tilrettelægge undervisningen, så den bliver mere dialogisk og sprogopmærksom. Lærerne må organisere undervisningen, så den nyankomne elev kan deltage i det, som de andre elever i klassen arbejder med.
  • Sprogudviklende fagundervisning: Mange skoler arbejder med nye organiseringsformer, hvor nyankomne modtager basisdansk nogle timer om ugen, men derudover deltager i almenundervisningen. Det fostrer nye samarbejdsformer mellem dsa-lærere og faglærere, som skal find frem til sprogudviklende fagundervisning, der sikrer, at de nyankomne eleverne i klassen lærer sproget og faget i undervisningen. Det betyder, at faglærerne nu skal tilrettelægge deres undervisning, så den både rammer de dansksprogede elever og de nytilkomne elever, der endnu ikke har tilegnet sig alderssvarende danskkompetencer. Det er en ny og meget stor udfordring for mange lærere. Konferencen pegede bl.a. på brugen af translanguaging-strategier, hvor elevens modersmål og andre sprog aktivt bruges i tilegnelsen og udviklingen af faglig viden.
  • Inklusion i fællesskabet: Svensk forskning viser, at selvom nytilkomne eleverne hurtigt er fysisk inkluderet i almenundervisningen, så opleverne mange, at det er svært at følge med fagligt, fordi der tales hurtigt i klasserne og lærerne ikke differentierer undervisningsmetoderne tilstrækkeligt. Eleverne har også svært ved at blive del af klassens sociale fællesskaber og bliver i stedet tavse og perifere deltagere. Jenny Nilsson Folke, ph.d. fra Stockholm Universitet, kalder det ”inkluderende ekskludering” og peger på, at lærere og skolen som helhed skal være opmærksomme på at organisere gode rammer for faglige og sociale fællesskaber.
  • En opgave for hele skolen: Vi skal løfte opgaven i flok. Det er en opgave for hele skolen at modtage nyankomne elever – det kræver samarbejde og koordinering at få det til at lykkes. Og at det kan lade sig gøre! Mange af konferencens workshops gav helt konkrete eksempler på, hvordan man i almenundervisningen inddrager elevernes samlede sproglige kompetencer, og konferencens sidste plenumoplæg gav et helt konkret indblik i, hvordan Lindängskolan og Malmø Kommune arbejder med skoleudvikling, der giver lærere, pædagoger og andre fagpersoner tid og rum til at samarbejde og udvikle en praksis, som imødekommer nytilkomne elevernes behov og forudsætninger. 

 

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.