Kronik: Der er værdier i danske dagtilbud

UUc har bidraget til anbefalinger til en ny national strategi for naturvidenskab.
Ifølge et nyt nordisk forskningsprojekt er danske dagtilbud bl.a. båret af demokratiske, disciplinerende og omsorgsorienterede værdier. Anders Skriver Jensen, adjunkt på UCC’s pædagoguddannelse, professor emeritus Stig Broström og lektor Ole Henrik Hansen fra DPU står bag en kronik om de nye forskningsresultater i Kristeligt Dagblad den 22. november 2017.

Alt, hvad vi foretager os som mennesker, er båret af værdier. Livet i familien, i dagtilbud og skole, på arbejdspladsen samt mødet med andre mennesker bygger på en værdiorientering. Men meget ofte er værdierne usynlige og kommunikeres indirekte. Selvom passager om forpligtende fællesskaber, medbestemmelse og demokrati vidner om at de overordnede formålsformuleringer for dagtilbud og skole er tydeligt værdiorienterede, så fremstår hverdagens værdier sjældent bevidste og tydelige.

I de fleste dagtilbud skabes særlige omgangsformer præget af gensidig hensyntagen, så alle kan finde sig tilpas. De normer og regler, der er styrende for den daglige praksis, bliver løbende vedligeholdt og kommunikeret af pædagogerne. Hverdagens trummerum fører ofte til, at normerne for social interaktion og samvær indlejres i en ”naturlig” praksis, som man ikke sætter spørgsmålstegn ved. Men da dagtilbuddet ikke er et samfundsmæssigt anliggende, er det afgørende, at forældre og pædagoger løbende tænker over de værdier, som børnene møder i dagtilbuddet og generelt gennem deres opvækst.

For at skabe mere klarhed herom, er daginstitutionernes værdier gennem de seneste år blevet udforsket af et nordisk forskningsprojekt ”Values education in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow”, der er støttet af NordForsk. På baggrund af videooptagelser i danske vuggestuer og børnehaver fremlægges de danske resultater i en ny bog Værdier i danske dagtilbud. Her kortlægges hvilke værdier der faktisk gør sig gældende i de danske vuggestuer og børnehaver, hvilke værdier pædagogerne lægger vægt på, hvordan disse formidles til børnene samt hvordan pædagoger kan anvende disse værdier bevidst og målrettet i en fremtidig værdiopdragelse.

I projektet har vi defineret værdier som principper, der leder menneskers handlinger, og som mennesker bruger til at vurdere handlinger – og fænomener i det hele taget – som gode eller dårlige, og derfor som mere eller mindre ønskværdige. Og der er tale om værdiopdragelse, når pædagogerne bevidst og målrettet støtter børnene i at tilegne sig værdier, hvilket illustreres i nedenstående praksiseksempel:

Peter på fire år er som regel det sidste barn, der kommer i børnehaven om morgenen. Sådan er det også i dag, hvor ti børn og to voksne er samlet i projektgruppen og er midt i planlægningen af et tema om vikinger. Pædagogen spørger børnene ”Hvad ved I om vikinger?” da en sådan kortlægning skal danne udgangspunkt for, hvilke aktiviteter børn og voksne skal iværksætte sammen. En dreng fortæller ivrigt: ”Jeg ved, at de plyndrede og satte ild på husene.” Dette udsagn udløser en storm af børnestemmer, og samtidig hermed kommer Peter og hans mor ind. Moren er klar over, at hendes tilstedeværelse er forstyrrende, så hun siger hurtigt farvel, og Peter sætter sig i rundkredsen. Han kommer til at skubbe til sidemanden, som skubber tilbage og siger: ”Her sidder jeg altså.” Pædagogen råber, så alle kan høre hende: ”Hallo, nu må I alle tie stille! Vi begynder forfra.” Derefter rækker hun sin hånd over til Peter og siger: ”Kom, sæt du dig ved mig.”

Denne lille sekvens fra hverdagen i en børnehave viser, at der i samværet og i samværet med børn formidles særlige hensigtsmæssige måder at være sammen på. Pædagogen bringer bestemte ideer, normer og holdninger i spil med henblik på at bidrage til børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Sekvensen viser samtidig, at pædagogikken er båret af værdier. Med spørgsmålet ”Hvad ved I om vikinger?” inviterer pædagogen børnene til at deltage og øve indflydelse. Altså udtrykkes demokratiske værdier. Da harmonien bryder sammen, og støjniveauet stiger, genopretter pædagogen den ydre orden ved at beordre børnene til at tie stille. Altså udtrykkes disciplinerende værdier. Samtidig registrerer pædagogen, at Peter føler sig utryg, og hun inviterer ham derfor til at sidde hos sig. Altså kommunikeres omsorgsorienterede værdier. I løbet af denne lille sekvens formidles altså tre samtidige og samvirkende værdier: demokratiske, disciplinerende og omsorgsorienterede værdier. Tre værdier som er dominerende i samværet og kommunikationen mellem børnene og de voksne i de undersøgte institutioner – og sandsynligvis tilsvarende i landets øvrige dagtilbud.

Som nævnt ovenfor er forekomsten af demokratiske værdier også i overensstemmelse med Dagtilbudsloven. Det hedder i formålet stk. 4, at ”Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.” Demokrati handler om individet som en del af et større fællesskab. I mange dagtilbud henføres demokratiske værdier ofte til den traditionsrige aktivitet ”samling”, hvor børn og voksne sidder i rundkreds, og børnene lærer at række hånden op, lytte til hinanden osv. Mere overordnet vedrører demokrati, og opdragelse til demokrati, evnen og viljen til aktivt at deltage i den fælles udformning af hverdagen, projekter, mv. Demokrati vedrører også lysten og evnen til en solidarisk og empatisk livsførelse . Selv om solidaritet er et stort ord i vuggestue og børnehave kom det dog tydeligt til udtryk i form af empati, omsorg, hjælpsomhed børnene imellem, hvilket vi ser som spirende for-former til en senere udvikling af et demokratisk og solidarisk sindelag.

Værdien omsorg er indskrevet i formålet som stk. 2, hvor det er kædet sammen med barnets tryghed og personlige udvikling: ”Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.” Omsorg ser vi som den voksnes evne til at tage vare på barnets trivsel og hjælpe det til at indfri dets ønsker og behov. Det er en mellemmenneskelig relation præget af nærvær, følelser og tillid. Altså en formulering der angiver ønsket om et godt liv og en god barndom, hvilket blandt andet kan have reference til den danske filosof Knud Ejler Løgstrup, der betoner værdien tillid som den grundlæggende etiske fordring, noget, der er en forudsætning for menneskeligt liv. Denne vægt på tillid kommer også til udtryk i den såkaldte Danmarkskanon om værdier, som Bertel Haarder tog initiativ til, da han var kulturminister.

Disciplinerende værdier er ikke omtalt i dagtilbuddets lovgivning, ligesom ordet disciplin heller ikke indgår i andre ministerielle dokumenter, som det ses for folkeskolens vedkommende med bekendtgørelsen om fremme af god opførsel. Men i et mellemmenneskeligt samvær er der inden for visse rammer altid tale om gensidige forventninger om en adfærd præget af hensyntagen til andre. Selv om pædagoger ikke oplever at de disciplinerer børnene, er livet i vuggestue og børnehave præget og reguleret af en form for disciplinerende rutiner, normer og regler, som umærkeligt er indlejret i hverdagslivet og formidlet af pædagogerne på en sådan måde, at man mere eller mindre finder dem ”naturlige” og givne.

Det er af betydning, at pædagoger selv med mellemrum analyserer deres værdiorienterede praksis med henblik på at være på højde med og ”godkende” de omsorgsorienterede-, demokratiske og disciplinerende værdier, som præger hverdagslivet. De danske pædagoger som deltog i projektet har udvist pædagogisk takt og ægte professionel kærlighed til børnene. Det lover godt for dansk dagtilbudspædagogik.