I dag skal undervisningsvejlederen bruges til mere end at give ’tips og tricks’

De kan hjælpe hele skolen med at udvikle undervisningen bl.a. i forbindelse med skolereformen. Men deres funktion skal skærpes, viser en ny UCC-rapport. UV-vejlederne skal selv træde i karakter - og ledere og lærere bakke op om deres arbejde.

”Det skal være brugbart!” Sådan svarer både vejledere og lærerkolleger ofte, når chefkonsulent i UCC, Mikael Axelsen, spørger rundt om på landets skoler, hvad undervisningsvejlederne skal bidrage med. Ordet ’brugbart’ kan dække over alt fra en ny læsebog, forslag til en alternativ regnemetode eller idéer til sjove øvelser i idræt, der får pulsen op.

Mange skoler har længe haft undervisningsvejledere, men de fik for alvor luft under vingerne, da skoler og kommuner med overenskomsten i 2008 fik mulighed for at tillægge lærere den funktion, hvor der er behov for det. Pointen er, at UV-vejlederne har kompetencer, der rækker ud over linjefagskompetence og som kan gavne skolens undervisning.

”Vi kan se, at der i dag er en fælles forventning om, at vejlederne skal give deres kolleger, hvad man kan kalde ’tips og tricks’. Noget, lærerne kan bruge her og nu – og nærmest på vej ind til lektionen. Det er formentlig brugbart på den korte bane, men ikke på den lange - og det er der i høj grad brug for,” siger Mikael Axelsen.

Et potentiale, der skal udnyttes

At der er et uudnyttet potentiale gemt i funktionen, bekræftes i den rapport, som Helle Bjerg fra UCC netop har udarbejdet for Rudersdal Kommune i samarbejde med bl.a. Mikael Axelsen. Rapporten ’UV-vejledere i folkeskolen’ afslutter et treårigt forskningsprojekt, der har fulgt vejlederne for at blive klogere på, hvordan de kan fungere som udøvere af strategisk ledelse i skolens professionelle miljøer.

”Og det er spændende! Dér hvor jeg, mine kolleger og bl.a. Rudersdal Kommune mener, at funktionen for alvor giver mening, er dér, hvor UV-vejlederne står i spidsen for den fælles udvikling af skolens undervisning inden for faget. Det er der brug for, bl.a. som følge af skolereformen og de nye Fælles Mål,” siger Mikael Axelsen.

Fuld valuta for funktionen

Det betyder, at vejlederne skal sættes i stand til at lede udviklingen af undervisningen med fagteamet som omdrejningspunkt. Og det er ikke så nemt, som det lyder. Via observationer og interview med vejledere, lærere og ledere identificerer rapporten flere barrierer for, at skolerne – ikke bare i Rudersdal, men på landsplan – kan få ’fuld valuta’ for vejlederfunktionen.

”Lærere ikke har tradition for at blande sig i hinandens arbejde. Det kommer bl.a. af, at man oftest står alene med eleverne. Men det ville i høj grad gavne, hvis lærerne fx via observation eller video sammen fandt ud af ikke bare, hvornår eleverne lærer - men også hvad de lærer af, så de kan forbedre - eller forfine - deres undervisning,” siger Mikael Axelsen, som har mange års erfaring med at samarbejde med kommuner og skoler om udvikling af undervisning.

Skoleledelsen skal på banen

En anden barriere går på, at vejlederne ikke ønsker at være ’mini-ledere’.

”Men der er ledelse indbygget i vejlederrollen! Ikke nødvendigvis over for enkelte kolleger, men over for kollegerne i fællesskab. Det kræver større legitimitet omkring vejlederrollen, hvilket skoleledelsen må hjælpe til med at skabe,” siger UCC-konsulenten, der peger på, at ledelsen bl.a. kan rammesætte opgaverne og samarbejdet samt arbejde med skolens kultur, så der bliver tradition for sparring og videndeling, fx via aktionslæringsmetoder.

Hvad vil vejlederen stå for?

Den enkelte UV-vejleder må også slås for at få den rolle, hun eller han ønsker:

”Mange vejledere er forvirrede og frustrerede over deres rolle. Det handler oftest om, at der er mange og forskellige forventninger fra kolleger og ledere, som endda løbende ændrer sig. Det er simpelthen ikke muligt at leve op til. I stedet skal vejlederen finde ud af, hvad vejlederen vil stå for og kan bidrage med – og med det udgangspunkt samarbejde med ledelsen, øvrige UV-vejledere og lærerne om at få den rolle, som gavner skolen og undervisningen,” siger Mikael Axelsen.

Det viser rapporten ’Undervisningsvejledere i folkeskolen’ bl.a.:

  • UV-vejledere er et konstruktivt tiltag i arbejdet med at styrke det professionelle miljø på skolen – særligt i forhold til at styrke fagteamene og lærernes samarbejde om at udvikle undervisning inden for fagene.
  • Vejlederne må i højere grad udfylde det ledelsesrum, som deres funktion åbner. Ikke nødvendigvis ledelse af den enkelte lærer og dennes undervisning, men snarere ledelse af den fælles udvikling i fagteamet.
  • I rapporten peger både ledere og lærere på, at indførelse af vejlederfunktionen har medført en kvalificering af samarbejdet i fagteams og på fagteammøder.
  • Der er imidlertid uudnyttede potentialer i fagteamene i forhold til at være omdrejningspunkt for samarbejdet om at udvikle undervisningen. Det professionelle miljø er præget af kulturelle dynamikker, som i nogen grad udgør en barriere for at udfolde potentialet.
  • Skoleledelsens ledelse af vejledere og lærere spiller en afgørende rolle for, om indførelse af undervisningsvejledere kan føre til en udvikling og styrkelse af det professionelle miljø.
  • Hvis vejlederne skal føre til en styrkelse af lærernes samarbejde om udvikling af undervisningen, må skoleledelsen understøtte vejledernes arbejde.
  • Det gælder dels i form af rammesætning af samarbejdet mellem lærere og vejledere, dels i forhold til, hvordan skolelederen selv handler i forhold til at forandre de kulturelle dynamikker, der knytter sig til lærernes forståelser af at være og agere professionelt.

Om partnerskabsprojektet mellem UCC og Rudersdal Kommune

Projektet har bl.a. fulgt indførelsen af undervisningsvejledere på Rudersdals skoler som led i kommunens strategi for udvikling og styrkelse af det professionelle miljø i skolen.

Den afsluttende rapport undersøger og peger på, hvordan UV-vejledere kan fungere som en måde at udøve strategisk ledelse af det professionelle miljø. I den forbindelse iværksatte UCC og Rudersdal casestudier på tre af kommunens skoler, hvor UV-vejledere, fagteams og ledere deltog.

I forbindelse med projektet har UCC stået for udviklingsaktiviteter, bl.a. uddannelse af UV-vejledere i de fleste af skolens fag samt særligt tilrettelagte udviklingsforløb med skoleledelser på de enkelte skoler.