Forskningens Døgn på UCC

Forskningens Døgn
Børn kunne bygge en hel verden på computeren, voksne komme på rundvisning på Campus Carlsberg – og 10 UCC-folk formidlede deres forskningsresultater om alt fra udsatte unge, psykomotorik, værdien af lektier, tidlig sprogstart og it i børnehøjde.

Frøbel lagde i går lokaler til UCC’s arrangement under Forskningens Døgn. Her kunne man blandt andet blive klogere på, om lektier virker, hvordan man skal modtage flygtningebørn, rutiner i daginstitutioner og etiske dilemmaer i sundhedsvæsnet. I alt 10 af UCC’s forskere holdt foredrag, og der var også mulighed for at komme på rundvisning i Campus Carlsberg-byggeriet. Desuden kunne både børn og voksne prøve kræfter med iPads, robotter og spillet ’Build a world’, som er et Minecraft-lignende spil baseret på den virkelige verdens fysiske love og miljøer.

Et af de første foredrag var Tekla Cangers oplæg om ’Unges sociale fællesskaber’. Sammen med andre forskere har hun lavet feltarbejde i et udsat boligområde i København og blandt andet fulgt en 9. klasse gennem deres sidste halve skoleår. Projektet konkluderer, at unges sociale fællesskaber i udskolingen er pressede, og at de professionelle befinder sig i et krydspres, fordi der er øget fokus på faglighed og dårlige muligheder for at arbejde med de unges sociale fællesskaber.

Flygtningebørn er modige og stærke

Charlotte Bie fortalte om vejen ’fra flygtningebarn til klassekammerat’.

”De børn, der kommer til Danmark, er meget forskellige. Nogle har oplevet krig, boet i flygtningelejre eller er flygtet alene. Andre har bevaret troen på, at deres forældre kan beskytte dem – selv under krig. Det er afgørende, at lærere og pædagoger forstår spændvidden i børnenes historier og kan sætte sig ind i den enkeltes,” sagde hun.

”Børn er tilpasningsdygtige – selv under krig. Men de mestringsstrategier, de har lært, er ikke altid hensigtsmæssige heroppe. Flygtningelejrens logik er ikke den samme som sandkassens logik. Fagfolk skal bygge oven på de strategier, barnet har, ved at tilbyde nye måder at handle på,” sagde hun.

En vigtig pointe var, at en stor del af den stress og de belastninger, som flygtninge oplever, stammer fra tiden i Danmark – fx fra asyllejr, asylsagsbehandling, isolation, tab af familiemedlemmer, ejendele og profession.

Charlotte Bie henviste til STROF-modellen i arbejdet med flygtningebørn i dagtilbud og skole, herunder modtageklasser. Den handler om struktur, tid, tale, organiseret leg og forældrestøtte. Der blev også talt varmt om et redskab til voksenstyret leg, Joyful Play.

Og så sagde hun: ”Børnenes historier handler ikke kun om krig og flugt, tab og sorg. Flygtningebørn er også modige, dygtige, stærke og i stand til at omstille sig. De har mange ressourcer – også sproglige og kulturelle – som vi skal have for øje.

Dem der brænder ting af i gaderne

Ph.d. Mette Bladt holdt oplæg om ’U-unge og X-men’:

”Jeg beskæftiger mig med de unge, som samfundet opfatter som utilpassede, u-integrerede, u-underviselige, osv. Heraf udtrykket U-unge. Det er lidt firkantet sagt dem, der brænder ting af i gaderne, når ting bliver brændt af i gaderne,” sagde Mette Bladt, der i projektet X-men har forsket i – og ikke mindst sammen med –  unge fyre fra Urbanplanen. 

Hun gav tilhørerne et hurtigt vue over synet på dén gruppe unge – fra børneloven i 1905, der talte om anbringelse og afsondring (fx på Bogø) over 30’ernes diskurs om kontrol og socialhygiejne til 90’ernes fokus på inklusion, støtte og tilsyn. Og netop nu står vi måske i en ny brydningstid, fortalte Mette Bladt.

”Vi kan endnu ikke læse det i avisen og høre det fra politikerne, men fra den pædagogiske praksis oplever jeg, at der er nye toner på vej, fx om deltagerinvolvering og gruppeorientering – i stedet for individfokuseringen, hvor udsathed, kriminalitet og misbrug er den enkeltes skyld,” sagde hun.

Mette Bladt har spurgt de unge, fx i Urban-planen, hvad de ønsker sig af et ungdomsliv, fx lavet fremtidsværksteder med dem.

”Og helt overordnet er det tydeligt, at de unge giver kvalificerede bud på, hvad der skal til – når man altså spørger dem,” sagde hun. 

Forskningens Døgn
10 foredrag om UCC's forskning

Om argumentationsformer på sygehuse

Benjamin Olivares Bøgeskov oplæg handlede om ’etik i sundhedsvæsenet’ med fokus på, hvilke argumenter ledere anvender for at få sygeplejersker til at implementere nye arbejdsgange – fx tjeklister.

New public management-tankegangen har ramt sygehusene, og sygeplejersker oplever en øget standardisering af deres arbejdsopgaver. For lettere at kunne finde frem til en fejl, skal sygeplejerskerne følge faste procedurer, hvor de i høj grad dokumenterer alt, hvad de gør.

Kravene om øget standardisering kan skabe konflikt, hvis sygeplejerskerne oplever, at kravene er modstridende ift. deres egne ønsker om arbejdet. Hvis sygeplejersken ser kerneydelsen som den direkte kontakt med patienten, virker det ikke nødvendigvis meningsfuldt, at hun/han skal bruge mere tid på at udfylde tjeklister på kontoret.

Så hvordan engagerer lederne sygeplejerskerne til at leve op til de nye krav? Benjamin Bøgeskov har undersøgt, hvilke argumenter lederne bruger, når de ønsker at engagere sygeplejerskerne. Han påpegede, at det etiske element i flere af argumentationsformerne kan diskuteres, når man går dem efter i sømmene.

Teknologi kan samle og aktivere børn

I oplægget ’Brug iPaden til mere end spil’ fortalte Steen Søndergaard begejstret om, hvordan iPads og lignende digitale teknologier kan bruges som inspiration til bevægelse og som redskaber til eksperimenter og leg i børnehøjde.

”De nye teknologier samler børn i forskellige aldre – de vil gerne være flere sammen om det. Teknologierne ser ud til at kunne støtte op om inkluderende fællesskaber. Man kan mødes om teknologierne og skabe et nyt fællesskab og en ny kultur sammen,” sagde Steen Søndergaard.

Han gav flere konkrete eksempler på, hvordan iPads kan anvendes til at skabe sjove og udviklende aktiviteter i børnehaven. Fx fangeleg med kamera, hvor børnene fanger hinanden ved at tage billeder af hinanden og digital skattejagt, hvor børnene får nogle fotos og skal ud og finde motiverne og tage et nyt billede.

Forskningens Døgn
Spillet 'Build a world'

Besøgende: Programmet var spændende

Lotte Pålsson og Alleke Vang Hansen valgte at besøge UCC til Forskningens Døgn. Begge har netop afsluttet en kandidatuddannelse på RUC og styrer nu mod at søge en ph.d. inden for skoleforskning.

”Programmet er spændende, og det er jo emner, der lige passer til det, vi fagligt interesserer os for,” sagde Alleke Vang Hansen, der bl.a. hørte om lærerige hverdagsrutiner for små børn i dagtilbud og om, hvorvidt lektier overhovedet virker.   

”UCC er som professionshøjskole et spændende sted, fordi her både er forskning og praksistilknytning – og på det nye campus bliver der jo gode muligheder for tværfagligt samarbejde. Det, der tales om i oplæggene er dag, får ekstra relevans, fordi de bl.a. er rettet mod faggrupper som lærere og pædagoger, der har ansvar for børnene og de unge i hverdagen,” sagde Lotte Pålsson.