Brøker med den ene hånd og krammere med den anden

Inklusionsbog
Hvilke dilemmaer står lærerne over for i deres dagligdag, hvor de både skal tage hånd om den faglige undervisning og sikre, at alle elever inkluderes? En ny bog sætter lærernes praksis under lup og stiller skarpt på, hvad der egentlig er skolens aktuelle udfordringer – og hvad vi kan gøre ved dem.

Udgivelsen ”Lærerfaglighed, inklusion og differentiering – lektionsstudier i praksis” af forsker ved UCC Sine Penthin Grumløse og forsker ved DPU Lotte Hedegaard-Sørensen er netop udkommet og rammer i dén grad ind i en aktuel debat. Det blev tydeligt til boglanceringen fredag den 15. april, hvor fire paneldeltagere, der på forhånd havde læst udgivelsen, kommenterede bogen ud fra deres perspektiv. Tidligere lærer Camilla Fiksak åbnede ballet:

”Jeg har været lærer i tolv år, men sagde op i sommers, fordi jeg ikke længere kunne stå inde for det. Bogens fund afspejler i dén grad min oplevelse som lærer: Det konstante valg mellem min omsorgsopgave og min faglig-didaktiske opgave. Skulle jeg løbe efter Lucas eller blive hos de 26 andre elever?”

Næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange fortalte, at Camilla ikke er ene om sin oplevelse. Dorte Lange var derfor glad for, at bogen opfordrer til at gøre op med skellet mellem det sociale og faglige, så lærerne får bedre mulighed for at skabe en god balance. Hun var dog ikke enig med forfatterne i løsningen med at inddrage flere faggrupper i skolen:

”Jeg vil hellere have, at lærerne også skal tage sig af det sociale, end at der skal andre fagligheder ind. Man kan ikke uddelegere relationskompetencen til nogle andre”.

Bogens praksisnære blik blev af forsker ved DPU Anne Morin fremhævet som væsentligt:

”Det er positivt, at bogen stiller spørgsmålstegn ved meget af tidens forskning, der præsenterer nogle abstrakte retningslinjer for, hvad god undervisning er. Forfatterne går tættere på praksis og vil forstå lærernes dilemmaer, udfordringer og muligheder”.

Dekan for UCC’s læreruddannelse Tove Hvid Persson kaldte bogen en ’mavepuster’:

”Skal jeg oversætte bogen ind i læreruddannelsen, hæfter jeg mig ved den slagside, der ligger i lærerens gode faglighed. Vi gør på uddannelsen meget for at uddanne lærere, der er gode til at tilrettelægge og strukturere en undervisning, som vi et eller andet sted godt ved rammer mange men ikke alle. Måske har vi brug for en ny forståelse af fagdidaktikken - vi skal omskabe og strække den, så den kan favne globalisering, inklusion, differentiering og alt det, folkeskolen også skal i dag”.

Lærerne kan ikke løse problemet alene

Udgivelsen baserer sig på et toårigt forskningsprojekt, hvor forfatterne dels har observeret læreres undervisning og dels udviklet undervisningen i samarbejde med lærerne.

”Idéen med forskningsprojektet var at komme helt tæt på praksis i lang tid og undersøge, hvordan de samfundsmæssige og politiske bevægelser, der er lige nu, spiller ind på læreres og børns hverdag i klasserummet. For det gør de,” forklarer Lotte Hedegaard-Sørensen.

Projektets fokus var på inklusion og differentiering. I bogen påpeger forfatterne graverende problematikker i den danske folkeskole. Problematikker som det er umuligt for den enkelte lærer at løse alene.

”Det er det evige dilemma om, hvordan man skaber gode betingelser for børns forskellige deltagelsesmåder i skolen. Altså hvordan arrangeres skolen bedst muligt for alle børn? Børn har forskellige vilkår, betingelser og behov – også når de er en del af det samme klassefællesskab. Det skal læreren tage højde for samtidig med, at hun skal leve op til udefrakommende krav om målstyret undervisning og målet om at øge den enkelte elevs faglige formåen. Den enkelte lærer ender meget hurtigt i forskellige krydspres, fordi betingelserne for at lave den omfavnende undervisning ikke er til stede,” fortæller Sine Penthin Grumløse.

Lotte Hedegaard-Sørensen supplerer: ”Vi mener, at forskere og politikere bør forholde sig til de forskellige krydspres, som vi beskriver i bogen. For at hjælpe lærerne med at håndtere dem”.

Fokus på fagligheden trumfer det sociale blik

Sammen med en lille håndfuld lærere har de to forskere undersøgt, hvad man gør, når man skal inkludere alle børn i den samme undervisning.
 
I bogen fremhæver forfatterne bl.a. problematikken i det typiske syn på differentiering og inklusion som to adskilte elementer, hvor differentiering opfattes som noget, der har med undervisning at gøre og inklusion som noget, der har med de vanskelige børn at gøre. Lotte Hedegaard-Sørensen forklarer:
 
”Lærernes undervisning er i dag ofte rettet mod hele klassen på én gang. Men vi så, at der er nogen børn, der ikke kan indgå i den måde at blive undervist på. Lærerne så slet ikke de elever, de røg under radaren. Lige nu træder fokusset på de enkelte børn i baggrunden til fordel for den fælles faglige undervisning. Men det pædagogiske (det sociale) og det fagdidaktiske (læringen) er hinandens forudsætninger. Lærerene glemmer den pædagogiske opgave, fordi de forventes at have så meget fokus på den fagfaglige opgave”.
 
Bogen kan kaldes et opråb til beslutningstagerne om, at der skal gøres noget. Forfatterne giver selv en række bud på, hvad det kunne være: tolærerordninger, flere andre fagpersoner ind i skolen, flere fagfællesskaber og mere medbestemmelse for børnene selv.

Om bogen