Bring børn og unges sprogkompetencer i spil

Undervisningsministeriet fortalte om forsøg med modersmålsbaseret undervisning, danske og internationale forskere delte nyeste viden om undervisning af tosprogede, og Dansk Industri gav sit bud på, hvordan flersprogethed kan ses som en ressource for erhvervslivet, da konferencen Multikulturelle Skoler løb af stablen 18.-19. november.

Multikulturelleskoler
Konference om multikulturelle skoler:

At vokse op med to eller flere sprog er en værdifuld ressource i en globaliseret verden – både for den enkelte, erhvervslivet og samfundet. Spørgsmålet er, hvordan folkeskolen udvikler elevernes sprog og bedst bringer deres sprogkompetencer i spil i de forskellige fag. Det forsøgte konferencen Multikulturelle Skoler at svare på den 18.-19. november, hvor 220 skoleledere, lærere, konsulenter, vejledere og PPR-medarbejdere deltog. Bag konferencen stod UCC i samarbejde med Fokuto (Folkeskolens konsulenter for tosprogede børn og unge) og Skolelederforeningen.

Mangler solid viden om hvad virker

Der er stadig mange tosprogede elever, som forlader folkeskolen med ringe faglige færdigheder. Regeringen er derfor med et omfattende forsøgsprogram i gang med at indsamle viden om, hvad der virker i undervisningen af tosprogede børn og unge. Specialkonsulent i Undervisningsministeriet Tina Fehrmann fortalte på konferencen om programmet, som består af tre forsøg: Ét forsøg målrettet 1. klassetrin og to forsøg målrettet 4. klasser – primært elever med arabisk eller tyrkisk modersmål. Som en del af programmet har ministeriet udviklet et nyt fag 'almen sprogforståelse', hvor undervisningen består af blandt andet grammatik, skrifttegn og sprogtilegnelsesteorier.

"Tesen er, at faget almen sprogforståelse kan komme både et- og flersprogede elever til gavn, fordi det udvikler deres sprogbevidsthed", forklarede Tina Fehrmann.

Forsøgsprogrammet indeholder desuden modersmålsundervisning og ekstra danskundervisning. Første forsøg er gået i gang i efteråret 2013, og ministeriets endelige afrapportering kommer i efteråret 2015.

Der skal bygges bro mellem elevernes udgangspunkt og de faglige mål

En forsker, der har et bud på, hvorfor tosprogede elever har svært ved at opnå samme faglige niveau som deres etnisk danske kammerater, er Anna-Vera Meidell Sigsgaard fra UCC. Hun holdt et oplæg om sin ph.d.-afhandling, hvor hun blandt andet har observeret kommunikationen mellem lærere og elever i historieundervisningen i 5. klasse. Dansk som andetsprog indgik som dimension i undervisningen.

"Undervisningsmaterialet i historie springer hurtigt i niveauer og er skiftevis abstrakt og kontekstnært. De tosprogede elever, som jeg har observeret, har ikke de sproglige ressourcer til at omformulere den viden, de har fået fra materialet eller gennem samtalerne med lærerne. Og samtidigt er lærerne tilbageholdende med at definere nøglebegreber og definitioner. De stiller mange spørgsmål, men giver en utydelig - endda manglende - feedback om, hvad eleverne har forstået eller misforstået. Resultatet er, at der ikke bliver bygget bro mellem elevernes udgangspunkt og undervisningsmaterialet, og de får derfor ikke hjælp til at give udtryk for det, de har lært, på en legitim måde", sagde Anna-Vera Meidell Sigsgaard og fortsatte:

"Hvis alle elever, inklusivt de tosprogede elever skal have mulighed for at opnå den viden, som skolen evaluerer dem på, skal lærerne forberede undervisningen med et sprogligt fokus på det faglige indhold".

Sprog er en billet til verden

Også erhvervslivet efterspørger større fokus på flersprogethed. Underdirektør Charlotte Rønhof fra Dansk Industri pegede på, at sprog er en billet til verden, og det er derfor vigtigt, at den danske arbejdsstyrke har stærke sprogkompetencer. DI ønsker et større fokus på fremmedsprog på alle uddannelsesniveauer – også de videregående uddannelser, så de unges sprogkompetencer fra ungdomsuddannelserne ikke går tabt. Charlotte Rønhof lagde i sit oplæg vægt på, at mange tosprogede bærer på sprogkompetencer, som kan blive en ressource for dansk erhvervsliv, og modersmålsundervisning er et oplagt redskab til at opdyrke deres sprogkompetencer.

Det var i år 18. gang, at UCC, Skolelederforeningen og Fokuto afholdt konferencen Multikulturelle Skoler.

Styrk sproget i alle skolens fag

  • Skolerne har gennem de senere år haft fokus på at højne tosprogedes faglige niveau - både i forhold til deres dansksproglige udvikling og deres faglighed generelt.
  • Tosprogede elevers læring afhænger i høj grad af, at de får den sprogstøtte, de har behov for. Derfor er det vigtigt, at lærere i alle skolens fag tilrettelægger undervisningen, så der er gode betingelser for læringen.
  • Det kræver, at fagpersoner og ledere har de rette kompetencer. UCC's program for inklusion og integration tilbyder videreuddannelse og skræddersyede forløb.