Viden om inklusion i praksis

UCC, VIA, Metropol, Rambøll og læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til konference om erfaringerne fra syv udviklingsprojekter om inklusion.

Inspirationsprogrammets tematikker

  • Lærings- og elevcentreret ledelse: Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i Langeland Kommune har arbejdet med at understøtte medarbejdernes udvikling af inkluderende praksis. Det primære redskab har været åbne læringsdialoger, igennem hvilke viden, data og refleksion bringes i spil i det daglige arbejde med elevgruppen og enkeltelever.
  • PPR’s konsultative rolle: Sorø og Gribskov Kommuner har arbejdet med, hvordan PPR i højere grad kan understøtte udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. Inspireret af principperne co-teaching har der været fokus på, hvordan PPR, lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud kan samarbejde om forberedelse, udførelse og evaluering af den konkrete pædagogiske praksis med henblik på at skabe øget deltagelsesmuligheder for alle børn.
  • Skoleparathed og skoleudsættelse: Vejle og Bornholms Kommuner har arbejder med at konkretisere og skabe en fælles forståelse af, hvilke kompetencer et barn skal udvikle i 4-6-års alderen for at sikre god overgang imellem dagtilbud og skole. Projektet foregik i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere på skoler og i dagtilbud.
  • Tidlig indsats: Herlev og Vejle Kommuner har arbejdet med at understøtte det gode forældresamarbejde, som er et centralt element i den generelle og den tidligt forebyggende indsats i daginstitutioner. I Herlev har fire dagtilbud arbejdet med samtaler i hjemmet ud fra tilgangen Åben Dialog. I Vejle har en børnehave arbejdet med Trivselsskemaet og med at strukturere et tilbud om udvidet forældresamarbejde.

 

Formålet med konferencen er, at deltagerne bliver præsenteret for forskningsbaseret viden om hvert af de fire temaer og de syv kommuners konkrete erfaringer med at anvende og omsætte forskningsinformeret viden i det konkrete inklusionsarbejde i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

På konferencen vil der indledningsvis være en præsentation af de fire tematikker, der har været arbejdet med i programmet. Herefter er der videndeling med de deltagende kommuner, skoler og institutioner, hvor der vil være mulighed for at høre om og drøfte de konkrete metoder og erfaringer, der er opnået i projektperioden.

 

Program

Kl. 09:00 – 10:00 Indskrivning og morgenmad
Kl. 10:00 – 10:30 Velkomst med introduktion til inspirationsprogrammet og dagens program v. læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kl. 10:30 – 11:00 Resultater fra inklusionseftersynet v. Claus Hjortdal, formand for ekspertgruppen for inklusionseftersynet og for Skolelederforeningen
Kl. 11:00 – 12:00

Præsentation af temaer under inspirationsprogrammet:

 

- Lærings- og elevcentreret ledelse v. Rasmus Anker Bendtsen (UCC)

- PPR’s konsultative rolle v. Bente Bro Andersen (VIA)

- Skoleparathed og skoleudsættelse v. Jesper Dybdal (UCC)

- Tidlig indsats v. Christa Dalland (Metropol)

Kl. 12:00 – 13:00 Frokost
Kl. 13:00 – 13:45

Videndeling session 1:

Deltagerne tilmelder sig ét af ovenstående fire temaer. Deltagerne deles i grupper efter tema og får mulighed for at høre og erfaringsudveksle om, hvordan man kan arbejde med det enkelte tema. For hvert tema deltager de tilknyttede forskere samt repræsentanter for de kommuner, skoler og dagtilbud, der har deltaget i inspirationsprogrammet. Det bliver muligt at spørge ind til metoder og erfaringer, at dele egne erfaringer mv.

Kl. 13:45 – 14:15 Pause
Kl. 14:15 – 15:00

Videndeling session 2:

Deltagerne tilmelder sig ét nyt tema til denne videndelingssession. Processen er den samme som ovenfor.

15:00 – 16:00 Opsamling i plenum og tak for i dag v. læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Transport

Nærmeste station er Bispebjerg Station, og parkering kan ske i gaderne omkring Metropol – der er fri parkering.

 

NB: Der kan maks. deltage 100 personer, så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Praktiske oplysninger

Tid

Tirsdag d. 6. september 2016 kl. 9:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Professionshøjskolen Metropol, Lokale D051
Sigurdsgade 26
2200 København N

Pris: 

125,- inkl. moms (der fremsendes en elektronisk faktura)

Type: 

  • Konferencer