Vejledning disrupted: Forventninger og færdigheder i en læringsdiskurs

Hvad kan og skal vejlederen i et uddannelsessystem, der betoner karrierelæring og –kompetencer?

Karrierelæring skyller ind over grundskolen og ungdomsuddannelserne – en disruption, der kalder på dialog og refleksion i vejlederverdenen. Hvis midlet til at ruste fremtidens generationer til at træffe uddannelses- og karrierevalg er karrierelæring, hvad er så vejledningens rolle? Hvad kan og vil den professionelle vejledning bidrage med for de mange, hvor karrierelæringsaktiviteter og udvikling af karrierekompetencer er udset til at blive bærende element i uddannelses- og karrierevejledning – og er denne tilgang relevant og tilstrækkelig for alle? Når diskursen om uddannelses- og karrierevalg flytter sig, rykker forventningerne og kravene til vejlederen sig tilsvarende. UCCs vejlederkonference 2018 kaster et kærligt-kritisk blik på fremtidens vejlederrolle. Hvilke kompetencer kan og skal vejlederen spille ind med? Og kan man tegne en profil af fremtidens professionelle vejleder i ændrede uddannelsespolitiske rammer?

Vi inviterer som sædvanlig forskere, uddannere, politikere og praktikere til at kaste lys over temaet.

Program

Torsdag d. 3. maj

10.00 – 10.20 Ankomst og kaffe
10.20 – 10.30 Velkomst
10.30 – 11.10 Vejledning disrupted?
11.10 – 12.00

Career Adaptability for Career Professionals: Identity Transformation in Shifting Contexts

v/professor ph.d Rachel Mulvey, Warwick Institute for Employment Research

This input seeks to support career professionals as they make sense of the increasing demands made of them as economic and social contexts change at unprecedented speed. Drawing on research into the professional identity transformation of career professionals working in Europe (and beyond) it argues that skills acquisition within a community of practice helps individuals make meaning, and flourish.

12.00 – 12.10 Refleksion ved bordene – spørgsmål til Rachel Mulvey
12.10 – 12.30 Debat med Rachel Mulvey
12.30 – 13.30 Frokost og indkvartering
13.30 – 14.05

Unges deltagelse i vejledning

v/lektor ph.d Randi Boelskifte Skovhus, VIA   

Hvordan udfolder uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning sig i de ældste klasser i den danske folkeskole i samspil med det øvrige der foregår i skolen? Og hvordan giver dette giver mening for de unge?  Med afsæt i unges stemmer præsenteres centrale pointer fra Randis ph.d. forskningsprojekt omkring disse spørgsmål.

14.05 – 15.00 Pause
15.00 – 16.00 Workshoprunde 1
16.00 – 16.30 Pause
16.30 – 17.30 Workshoprunde 2
18.30 – 20.00 Festmiddag
20.00 – 21.00 Underholdning

Fredag d. 4. maj

09.00 – 09.10 Godmorgen
09.10 – 10.10

Læringsglemsel – en vejledningsopgave

v/Lene Tanggaard Pedersen, professor ph.d v/Aalborg Universitet

I forbindelse med erhvervs- og karrierevejledning er der et stigende krav om tydelighed på mål, effektivitet og karrierelæringstænkning, og der bliver nemt et skarpt fokus på måling af, hvad den enkelte får ud af vejledningen. Lene introducerer os for sit begreb læringsglemsel med pointen om, at hvis vi bliver meget optagede af os selv, og hvad vi skal lære, så risikerer vi at snuble i os selv. Det er tværtimod, når vi er parat til at miste vores mål af syne, at vi lærer for alvor. At turde miste nogle mål og måske finde nogle nye bliver det centrale for en vejledning, der arbejder med læringsglemsel. Det gælder ikke om at lære at få en karriere. Det gælder måske om at få en.

10.10 – 10.30 Pause
10.30 – 11.45

Debat: Vejlederrollen disrupted? Forventninger og færdigheder i en læringsdiskurs

Torben Theilgaard, Centerchef i Studievalg KBH

Anders Ladegaard, Næstformand i UU-Danmark

Carla Tønder Jessing, Formand for Danmarks Vejlederforening

Lotte Klein, Formand for Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

11.45 – 12.15

Vägledarnas profession i ett föränderligt landskap - Hur möter vi förväntningar och motstridiga krav?

Closure v/Anders Lovén, universitetslektor og phil.dr., Malmö Universitet

12.15 – 12.30 Afslutning på konferencen
12.30 – 13.15 Frokost og på gensyn!

 

Workshops

1. Mærker du også et vist ubehag, når du støder på begrebet karrierelæring? v/Anne Krabbe-Poulsen, studievejleder, Brøndby Gymnasium

Så er det måske fordi, karrierelæring i grundskolen og ungdomsuddannelserne er statens nye styringsredskab til at forme det konkurrencedygtige og egennyttige menneske. Kan vi i vejledningen overhovedet andet end reproducere denne konkurrencestatsideologi, fordi vi selv er en del af systemet og dybt påvirket af den måde at tænke på? Eller har vi med en kritisk bevidsthed mulighed for, når vi mærker etikken værke, at reagere med et systemkritisk alternativ, en moddiskurs, hvor vi atter sætter mennesket før systemet i et dialogisk eksistentielt møde med vejledte?
Kom lad os tænke kritisk sammen - med risiko for at gå opløftede og angrebslystne fra workshoppen.

2. Uddannelsesvalg i 8. klasse v/Anne Sophie Madsen, chefkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut

EVA’s undersøgelse ”Uddannelsesvalg i 8. klasse” viser, at mange unge oplever uddannelsesvalget som et stort pres, og at mange ikke oplever, at få den hjælp, de har brug for.
På workshoppen går vi på baggrund af den nyeste viden fra EVA’s undersøgelser i dybden med, hvordan de unge i 8. og 9. klasse oplever uddannelsesvalget. Hvilke rationaler ligger til grund for valget? Hvad har betydning i valgprocessen? Hvad oplever de unge at have brug for? Hvilken rolle spiller vejledningen? Og hvor er potentialerne fremadrettet?

3. Nye perspektiver på frafaldsprocesser - med fokus på samspillet mellem selvforståelse og selvbestemmelse v/Kristina Mariager-Anderson, lektor og ph.d., DPU Aarhus Universitet

Workshoppen handler om et 3-årigt forskningsprojekt ’At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne’ (2017-2019), som gennemføres i et samarbejde mellem DPU og vejledere fra i alt 14 erhvervsskoler og VUC-centre. Projektet har overordnet til formål at opnå større indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne samt på den baggrund at udvikle bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse i uddannelsesforløb. Her et år inde i projektet har vi særligt fokus på at udvikle viden om frafaldsprocessens kompleksitet, herunder samspillet mellem de unge voksnes selvforståelse og selvbestemmelse.

4. Studievalgsportfolio v/Kamilla Palsgaard, UU-vejleder, UU-Vest

Kan vi som vejledere overhovedet bruge studievalgsportfolioen til noget eller er det en forældet måde at facilitere refleksion over uddannelse, læring og karriere på?

I workshoppen vil vi diskutere ovenstående med jer samt forholde os til, hvordan vi som vejledere kan kvalificere arbejdet med den lovpligtige studievalgsportfolio fremover, så det bliver et aktiv for de vejledte på deres vej gennem uddannelsessystemet.

5. Er det ungesynet, der gør forskellen? v/Kirsten Steffensen Cand. scient. soc. og konsulent Uddfora og Tanja Miller, docent UCN

I denne workshop arbejder vi med ungesynet og dilemmaer mellem vejledning for alle og vejledning for de få. Med workshoppen gives et skarpt fokus på udsatte unge, og vi rejser spørgsmålene: Styrker indsats og vejledning de unges mulighed for at komme i gang med en uddannelse, eller giver det bagslag, hvis målgruppen italesættes som “særlig” og derfor ikke tilbydes attraktive positioner? Gør ungesynet ud fra begreberne becomings og beings en konkret forskel, når vi som fagprofessionelle arbejder med unge, der er udsatte i en uddannelseskontekst?

6. Når fællesskabet vokser v/Christel Jørgensen, souschef/teamleder og Dorte Henriksen, afdelingsleder UUV Køge

Workshoppen fokuserer på gruppevejledning som værktøj til at mestre eget uddannelsesforløb blandt andet ved at arbejde med egne, klassekammeraters og fællesskabets styrke. UU vejledere har lavet gruppevejledning for alle GF1 hold på Campus Køge. Dette med fokus på at danne fællesskaber som katalysator til at fastholde unge i uddannelse. UU vejlederne har bevæget sig i rollen som gruppevejleder, underviser, facilitator i et tæt fællesskab med GF1 undervisere og uddannelsesinstitutioner.

 

Om oplægsholderne

Rachel Mulvey

A qualified careers adviser, Professor ph.d Rachel Mulvey worked in careers services and further education. At the University of East London, she progressed from lecturer to Dean of psychology.  Her final appointment was at Warwick University in the Institute for Employment Research.  Rachel has published research on the professionalism of career practitioners, ethical practice, skills acquisition and transfer across labour markets. Large-scale EU research projects include ECADOC, NICE and EmployID.

Rachel Mulvey

Randi Boelskifte Skovhus

Randi Boelskifte Skovhus er lektor, ph.d. ved VIA University College, Efter- og Videreuddannelse. Hun arbejder med forsknings- og udviklingsarbejde omkring karrierevejledning i tilknytning til Center for Livslang Læring og faciliterer udviklingsprocesser i samarbejde med vejledningsmiljøer, skoler og uddannelsesinstitutioner. Hendes interesser knytter sig til karrierevejledning i folkeskolen og på ungdomsuddannelser, social retfærdighed i hverdagens praksis, borgernes oplevelse af mening i forbindelse med karrierevejledning, kollektive vejledningsformer og forskningscirkler som metode til praksisudvikling og til at skabe samarbejde mellem praksis og forskning.

Randi Boelskifte Skovhus

Lene Tanggaard Pedersen

Lene Tanggaard er cand.psych., Ph.d. og professor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Hun er viceinstitutleder med ansvar for forskning og talentudvikling og medlem af erhvervsforskerudvalget i Forsknings- og innovationsstyrelsen. Lene er i øjeblikket formand for rådgivningsgruppen vedrørende Fælles Mål i Folkeskolen i Undervisningsministeriet og medlem af OECD’s ekspertgruppe vedr. Pisa-test af kreativitet i 2021. Hun har skrevet adskillige forskningsartikler og bøger og i 2018 udkommer bogen Læringsglemsel, som Lene vil tage afsæt i i sit oplæg. I bogen undersøger Lene, hvorfor det kan være fordelagtigt for læreprocesser ikke at vide, hvor man er på vej hen.

Lene Tanggaard Pedersen

Anders Lovén

Ass. professor Anders Lovén är svensk forskare, undervisare och debattör i vägledningsfrågor. I mer än 40 år har han fördjupat sig i vägledning ur såväl ett makro- som mikroperspektiv.

Anders Loven

 

Du kan finde præsentationer og materiale fra den afholdte konference her:

 

Aktivitetsnummer: 186006.

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 10:00 til Fredag d. 4. maj 2018 kl. 13:15

Arrangementet er afholdt

Adresse

Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg

Pris: 

Med overnatning: 4.100 kr. ekskl. moms - Uden overnatning: 3.500 kr. ekskl. moms

Målgruppe: 

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i UU-centre, Studievalgs-centre, på ungdomsuddannelser, produktionsskoler, sprogskoler, videregående uddannelser, efterskoler, jobcentre, A-kasser og andre interesserede.

Type: 

  • Konferencer

Kontakt kursusteamet

Tlf.: 4189 9700

E-mail: Kursus@ucc.dk