Vejlederkonference 2017

UCC's årlige vejlederkonference 10. – 11. maj på Hotel Svendborg i Svendborg.

Tema: Vejledning og overgange

Vi kender det alle – fra os selv og i vores professionelle virke: Overgang fra barn til voksen, overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, overgang fra uddannelse til arbejde, fra job til nyt job, fra arbejde til pensionisttilværelse…

Vores liv er fyldt med overgange, som kan være fremkaldt af ydre omstændigheder og begivenheder, egne tilskyndelser og drivkraft – eller bare som led i et mere eller mindre ’organisk’ udviklingsforløb.

Overgange hensætter ofte mennesker i en tilstand af tvivl og utryghed – men også ambivalens i forhold til nye muligheder, udvikling, sporskifte. Overgangssituationer peger derfor på et udtalt vejledningsbehov.

ALLE vejledere – og mange undervisere og lærere – arbejder i dag med vejledning i forbindelse med overgange. Med valg og beslutninger i forbindelse med uddannelse og karriere, med karrierelæring og udvikling af karrierekompetencer, med motivation og vedholdenhed i omstillingsprocesser.

Overgange som fænomen og som udfordring synes at blive mere og mere omsiggribende i takt med de politiske og samfundsøkonomiske forandringer. Mellemrummet mellem overgangssituationer bliver mindsket – de bliver et permanent livsvilkår, som vi alle skal lære at møde og håndtere.

Nye begreber som disruption og prekariatisering søger at indfange de fremtidige forandringer på arbejdsmarkedet og deres konsekvens for menneskers jobsituation og arbejdsliv. Dette samtidig med, at de politiske reformer – ikke mindst på uddannelsesområdet – i udpræget grad bygger på forestillingen om det rigtige valg og den lige vej…

Hvordan håndterer vi som vejledere paradokset mellem den rationelle politiske detailstyring og det tumultariske arbejdsmarked, som uvægerligt gør en ende på rationel karriereplanlægning og forudsigelige sammenhænge mellem uddannelse og job?

Program

Onsdag d. 10. maj

10.00 – 10.20 Ankomst og kaffe
10.20 – 10.30 Velkomst og præsentation af program
10.30 – 11.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning i lyset af store reformer på folkeskole-, erhvervsuddannelses- og gymnasieområdet v/Katja Munch Thorsen, Formand for Nationalt Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning og vicedirektør for læreruddannelse, formidling og videreuddannelse i UCC
11.15 – 11.45 Vejledningslovgivningen i historisk perspektiv v/Marianne La Cour Sonne
11.45 – 12.30 Overrækkelse af Schultz’ vejlederpris 2017
12.30 – 13.30 Frokost og indkvartering
13.30 – 14.45

Life transitions and trajectories in contemporary times.

How can career guidance and counselling respond to peoples challenges?  v/Màrius Martínez Muñoz, Lecturer at the Department of Applied Pedagogy, Faculty of Education, Universitat Autònoma de Barcelona                             Oplægget er på engelsk

14.45 – 15.00 Pause
15.00 – 16.00 Workshoprunde 1
16.00 – 16.30 Pause
16.30 – 17.30 Workshoprunde 2
18.30 – 20.00 Middag
20.00 – 21.00 Surprise

Torsdag d. 11. maj

09.00 – 09.10 Godmorgen
09.10 – 09.40 Anbefalinger fra ekspertgruppen vedr. overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse v/Stefan Hermann, rektor Metropol og formand for udvalget (skype)
09.40 – 10.30 Unge i overgangen. Hvad har betydning for unges valg af og overgang til ungdomsuddannelse? Hvad kvalificerer de unges overgange - og hvad gør overgangen svær v/Camilla Hutters, områdechef i EVA
10.30 – 10.50 Pause
10.50 – 11.30 Café-debat
11.30 – 12.15 Empowerment - forudsætninger, forskelle og forandringer v/Maja Lundemark Andersen, lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde, Ålborg Universitet
12.15 – 12.30 Afslutning på konferencen
12.30 – 13.15 Frokost og farvel

Workshops

1. Først kom kineserne – nu kommer den kunstige intelligens. Centrale udfordringer for karrierevejledningen v/Claudia Hoffmann Dose, souschef i UU-Sjælsøe og Lis Boysen, lektor i UCC

Nutidens diskurs om de rigtige, rationelle valg udfordres af den teknologiske udvikling og et arbejdsmarked, der er under drastisk forandring.

Der tales om, at 65 % af nyfødte vil få jobindhold, vi i dag end ikke kan forestille os. Robotter overtager flere og flere typer af jobs – også de højtuddannedes. Projektansættelser, færre faste ansættelser og et voksende prækariat kan blive konsekvensen af denne udvikling?  

Kan karrierevejledningen fungere som et drivanker, eller skal der tænkes i andre vejledningsfaglige baner?

Medbring gerne en Ipad eller lignende til workshoppen

2. Etablering og brug af netværk i forbindelse med ’career transitions’ v/Nanna Heinø Mortensen, Karrierevejleder

Workshoppen har fokus på etablering og brug af netværk i forbindelse med at ville bevæge sig i sin karriere, fx i forbindelse med overgange fra studieliv til arbejdsliv, valg af uddannelse, skift til nyt job eller ny branche. Hvordan kan netværksrelationer være en hjælp på denne vej.

Vi vil både se på det erhvervsrettede sociale medie LinkedIn og ’real life’ forbindelser og drøfte spørgsmål som:

  • Hvordan bliver jeg opmærksom på dem jeg/den vejledte er forbundet med?
  • Hvordan er LinkedIn både et vindue ud til verden og et vindue, hvor andre kan skabe forbindelse til mig?
  • Hvordan "bruger" man sit netværk?

3. Når A + B giver et langt større C - om tværfagligt vejledningssamarbejde i udskolingen v/Henrik Bov Pedersen, projektleder UU København

Folkeskolens formålsparagraf pålægger skolerne at forberede eleverne på videre uddannelse. Sådan har det været i mange år, men opgaven har fået større aktualitet efter, at UU-vejlederne er begyndt kun at give individuel vejledning til de ikke-uddannelsesparate elever. De mest uafklarede elever befinder sig i den faglige midtergruppe. De er ofte uddannelsesparate og har derfor ikke adgang til den vejledning, de har brug for.

Hvordan kan skolen og vejlederne i fællesskab løfte opgaven med at forberede den brede gruppe af elever på videre uddannelse? I denne workshop kan du få inspiration fra det nyligt afsluttede regionsstøttede projekt Fremtidens Valg og Vejledning - og et netop igangsat projekt, der foregår på alle folkeskoler i København. 

4. Er det overhovedet muligt at vejlede, når intet er forudsigeligt? v/Jesper Aaskov, Ungecenterleder, Sønderborg Ungecenter

Omskiftelighed, omstillingsparthed, proaktive beslutningstagere og særlige navigationskompetencer. Det er ikke ubetydelige krav vi stiller de unge, for samtidigt skal de kunne vælge den rigtige uddannelse (første gang), lægge en plan, følge planen trin for trin, og i sidste ende blive gode og bidragende samfundsborgere. Spørgsmålet man kan stille sig selv som fagprofessionel kunne derfor være: ”Er det overhovedet muligt at arbejde i dette spændingsfelt”?

Denne workshop vil forsøge at give et bud gennem arbejdet med tilfældige begivenheder, der retrospektivt har påvirket karrierevejen – blandt andet med inspiration fra Krumboltz´ Planned Happenstance og den narrative vejledning.

5. Fra valg til læring – karrierelæring og overgange v/Bo Klindt Poulsen, lektor ved professionshøjskolen VIA og Phd-studerende ved Aarhus Universitet/DPU

Med begrebet ’karrierelæring’ får vi et perspektivskift i vejledningen. Fra en primær optagethed af ’valg’ som omdrejningspunkt for vejledningsaktiviteter til en højere grad af optagethed af ’læring’ kan vi understøtte udviklingen af karrierekompetencer hos de unge, karrierekompetencer som kan gøre overgange fra skole til ungdomsuddannelse, fra uddannelse til job, fra livsfase til livsfase mere overskuelige.

Med udgangspunkt i resultaterne fra projektet ”Udsyn i Udskolingen” om karrierelæring i grundskolen, vil vi diskutere karrierelæringens mulighed for at skabe gode overgange.

6. Vejlederrollen i forandring v/Kristina Bæk Oldrup, studievalgsvejleder og Iben Lykkebo, vejledningsfaglig koordinator, begge Studievalg København

Kravene til vejledning og vejlederrollen er i forandring. I takt med den stadig større forandringshastighed i samfundet, stilles der krav til, at vi vejledere skal være dem, der hjælper individet med at udvikle kompetencer til at håndtere omskifteligheden. Fokus rykkes fra valgproces til håndtering af overgange. For individet kan det blive en meget abstrakt proces. I denne workshop vil vi sætte fokus på, hvordan vejledning i overgange må tage udgangspunkt individet, i individets forventninger til sig selv og sine kompetencer. Vi vil præsentere en konkret øvelse, som vi bruger i Studievalg København, samt sætte fokus på og problematisere vejlederrollen i forandring.

 

Om oplægsholderne

Màrius Martínez Muñoz, Lecturer at the Department of Applied Pedagogy, Faculty of Education, Universitat Autònoma de Barcelona. Researcher on Career Guidance in secondary education and in Adult Schools. Last two researches on the situation of Guidance in Catalonia (2014, 2015). Research interests: Social Justice perspective in Career Guidance. Collaborative and community approach in Guidance. Guidance networks.

Marianne La Cour Sonne, Studerende på diplomuddannelsen på UCC til uddannelses-, erhvervs- og karrierevejleder. Projektkoordinator i Danmarks Lærerforening. Forhv. embedsmand i Undervisningsministeriet og leder i Danske Professionshøjskoler. Cand.mag. i dansk og pædagogik og MPA fra CBS.

Stefan Hermann, Rektor ved Professionshøjskolen Metropol, formand for ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse, uddannet cand.scient.pol, Institut for statskundskab Aarhus Universitet

Katja Munch Thorsen, Vicedirektør for læreruddannelse, formidling og videreuddannelse, UCC. Har arbejdet med uddannelse og overgange mellem uddannelse hele min karriere. Tidligere vicedirektør og områdechef i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) – med ansvar for grundskole og ungdomsuddannelse. Før da fuldmægtig i Skoleafdelingen i Gentofte Kommune. Cand.scient.soc., Aalborg Universitet

Camilla Hutters, Områdechef i EVA, tidl. Souschef og forskningsleder på Center for Ungdomsforskning (CEFU) v/Aalborg Universitet. Cand. scient.soc og og Ph.d fra RUC.

Maja Lundemark Andersen, Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.Soc og Ph.d. i socialt arbejde. Arbejder som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde, Ålborg universitet. Forskningsfeltet er koncentreret om brugerperspektiver og praksisforskning. Medlem af forskningsgruppen FOSO, og har bidraget til flere bøger og artikler.

 

Du kan finde præsentationer og materiale fra den afholdte konference her:

 

Aktivitetsnummer: 176006.

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 10. maj 2017 kl. 10:00 til Torsdag d. 11. maj 2017 kl. 13:15

Arrangementet er afholdt

Pris: 

3.995 kr. ekskl. moms med overnatning / 2.995 kr. ekskl. moms uden overnatning

Målgruppe: 

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i UU-centre, Studievalg, på ungdomsuddannelser, produktionsskoler, videregående uddannelser, efterskoler, jobcentre, A-kasser m.v.

Type: 

  • Konferencer

Kontakt kursusteamet

Tlf.: 4189 9700

E-mail: Kursus@ucc.dk