Social- og specialpædagogik: Fremtiden venter

Professionshøjskolen UCC og Socialpædagogernes Landsforbund Storkøbenhavn og Nordsjælland sætter fokus på aktuelle tendenser inden for det social- og special-pædagogiske professionsfelt.

Program

9.30-9.45 Ankomst, croissant samt kaffe, te og vand
9.45-10.00 Velkomst og præsentation af program v/ Vicedirektør Lotte Nyboe, UCC samt Lars Petersen, formand, Socialpædagogerne Storkøbenhavn
10.00-10.55

Oplæg 1: Jens Erik Kristensen, lektor ved Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU):

Sammensmeltningen af social- og specialpædagogik i inklusionens og eksklusionens skygger

10.55-11.05 Kort pause
11.05-12.00

Oplæg 2: Kirsten Elisa Petersen, lektor ved Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU):

Social- og specialpædagogikkens betydning i arbejdet med udsatte børn og unge - at skabe mening og fællesskab for børn og unge på vej ind i bandegrupperinger

12.00-12.45 Frokost
12.45-14.15 Masterclasses 1-5 (se særskilt program nedenfor)
14.15-14.30 Pause, frugt samt kaffe, te og vand
14.30-15.15

Oplæg 3: Martin Bayer, forskningschef UCC.

Hvorfor betyder personen og personligheden så meget i det pædagogiske arbejde? Skal den blive ved med det?

15.15-15.30 Tak for i dag v/ Thomas Svendsen, faglig sekretær Socialpædagogerne Nordsjælland

 

Master classes

1. FN’s handicapkonvention – det nye handicapbegrebs betydning for retten til støtte og omsorg overfor retten til selvbestemmelse og ligebehandling (OBS: Denne masterclass er overtegnet).

v/ Nikolaj Nielsen, Teamleder Handicapteamet, Institut for menneskerettigheder.

Handicapkonventionen introducerer et nyt handicapbegreb. Med handicapkonventionen bliver målet med indsatsen over for personer med handicap ikke at kompensere for handicappet, men derimod at fjerne barriere i samfundet, der forhindrer mennesker med handicap i at nyde deres rettigheder på lige fod med andre. Sessionen vil fokusere på, hvordan konventionens handicapbegreb kan bruges til at stille spørgsmål til de nogle af de støtteordninger mv. som er en central del af tilbuddene til personer med handicap i en dansk sammenhæng. Jeg vil blandt andet komme ind på retten til selvbestemmelse og ligebehandling over for retten til omsorg og beskyttelse.

2. En samfundsdiagnose af ungdommen

v/ Jeanette Østergaard, Seniorforsker, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Med afsæt i Børneforløbsundersøgelsen Årgang 95 vil masterclassen belyse, hvad der kendetegner unge i dag? Hvilke muligheder og forventninger har de til fremtiden? Hvilke veje og vildveje møder de i overgangen til voksenlivet? Og hvilke udfordringer står vi som samfund med ikke mindst i forhold til at få alle med?

3. Perspektiver på samskabelse som del af den svenske model (OBS: Denne masterclass er overtegnet).

v/ Sharmila Holmstrøm Juhlin, lektor, Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen.

Vi oplever et paradigmeskifte på det specialiserede børne- og ungeområde i kommunerne i disse år, ofte kaldet den svenske model/Herningmodellen. Socialpædagogernes rolle er afgørende i denne forandringsproces, hvor målet er færre anbringelser, og at barnet eller den unge får en opvækst som ligner andre børn og unges mest muligt. Dette normaliserings- og inklusionsperspektiv betyder, at rådgiverne i langt højere grad skal tænke den socialpædagogisk specialiserede viden ind i arbejdet med udsatte børn og unge, hvilket kræver tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. I dagens session vil vi præsentere erfaringer og perspektiver fra vores samskabelses- og samarbejdsforløb om den svenske model med forskellige kommuner med fokus på mål og mindset – fra traditionel døgnanbringelse og klassisk kontaktpædagog-tænkning til ’exitstrategi’ og det sociale og pædagogiske arbejde på tværs af kontekster.

4. Udenforskab

v/ Robert Olsen, Forstander på Kofoeds Skole.

Udenforskab er et relativt nyt begreb i Danmark, hvis definition fortsat ændrer sig og som bliver brugt til både at fremme faglige og politiske interesser. Men der gives også eksempler på, at det har givet individer og grupper mulighed for at sige systemet stik imod. Dermed giver Udenforskab måske adgang til andre typer beskrivelser af udsattes situation og oplevelse af, hvad der sker. Måske kan diskussionen af udenforskab sætte fokus på de problemer, mennesker som er udenfor, oplever, i stedet for en diskussion som fra faglig og politisk side i høj grad handler om, hvilke (økonomiske) problemer de udenforstående skaber for de, som står indenfor. Der vil i denne Masterclass være fokus på at høre de udsattes stemme og behov for inklusion, for vi har meget at gøre dér, hvor der findes et udenforskab.

5. Helhedsorientering i demens-indsatsen

v/ Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.

Masterclassen har fokus på tidlig sporing og hvilke helhedsorienterede indsatser der kan sættes op omkring demens. I arbejdet på demensområdet er tværfaglighed en vigtig forudsætning. Helhedsforståelsen for den dementes livssituation understøtter, at den socialpædagogiske faglighed har sin berettigelse på området.

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 8. marts 2018 kl.
9:30 til 15:30

Arrangementet er afholdt

Adresse

Professionshøjskolen UCC, Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

Gratis

Målgruppe: 

Medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund Storkøbenhavn og Nordsjælland, undervisere og studerende fra Professionshøjskolen UCC samt samarbejdspartnere og interessenter fra det special-pædagogiske professionsfelt.

Type: 

  • Konferencer