Multikulturelle skoler 2018

Identitetsforhandlinger i den flersproglige og flerkulturelle skole.

Multikulturelle skoler 2018

Slides fra konferencen:

Konferencen har de seneste 3 år haft primært fokus på nyankomne elevers vej ind i uddannelse. Vi har set på modtagelsen, på overgangene og samarbejdet med almenundervisningen, samt på hele skolen som ansvarlig for læringsfællesskaber og inklusion af nyankomne elever.

I år sætter vi fokus på de sprog- og identitetsforhandlinger der kontinuerligt foregår i og udenfor skolen. Hvordan skabes det flerstemmige klasserum, hvor alle elever kan finde identitetsbekræftelse og perspektivudvidelse? Hvordan gøres den diversitet, der er et vilkår i mange folkeskoler i dag til det naturlige udgangspunkt og afsæt for elevernes trivsel, udvikling og læring? Hvordan påvirker samfundets diskurser den måde elever, forældre og lærere ser på sig selv og hinanden? Og hvilken betydning får det for skolens praksisser?  

I år sætter vi fokus på:  

  • at arbejde med identitetsbekræftende praksisser
  • at skabe gode rammer om det flerstemmige klasserum
  • at understøtte sprogudviklende fagundervisning med ressourcesyn
  • at styrke samarbejde mellem alle aktører
  • at give gode deltagelsesmuligheder for alle forældre i skole-hjemsamarbejdet  

Vi inviterer danske og internationale forskere og praktikere til at synliggøre forskellige vinkler på undervisning og udvikling af den pædagogiske praksis.

Som konferencedeltager får du:

  • Ny forskningsbaseret viden
  • Mulighed for at bringe egen viden, erfaringer og visioner i spil og dermed kvalificere de faglige perspektiver på praksis
  • Konkrete ideer til at bruge i egen praksis
  • Lejlighed til at netværke med fagkolleger

Program

Mandag d. 12. november 2018

09.30 – 10.00 Morgenmad og registrering
10.00 – 10.10 Velkomst v/KP (herunder – statistik øvelse: Hvor mange er her for første gang osv.)
10.10 – 11.30

Translanguaging Identities: Bridging Worlds v/ Eowyn Crisfield, author, consultant and specialist in bilingualism, bilingualism in education, and teacher-training, owner of Crisfield Educational Consulting 

In an increasingly globalised world, classrooms which were formerly mainly monocultural and monolingual are becoming microcosms of diversity. Growing bodies of research on language and identity, and the critical issue of how to successfully educate students from diverse backgrounds has led to increased interest in the concept of translanguaging, and the role it can play in supporting learning, language and identity for language minoritised students. The process of integrating into a new school and new country involves not only learning the language of the community, but also learning the ways of the community. During this process, students need to find ways to bring together who they used to be with who they are now expected to be, and who they want to become. This presentation will focus on our current understandings of translanguaging pedagogy as a tool for inclusion and integration, to allow all students to experience education as holistic and embracing all of the aspects of their new identity. We will aim to answer the critical question: “How can translanguaging pedagogy can be used to bridge between the old and the new for knowledge transfer, language transfer and identity building?”

Eowyn Crisfield is an educator, researcher and author whose interests and specialisations span all aspects of Applied Linguistics connected to languages in education. She works with schools to improve the practice of teaching and learning of languages, including school languages, home languages and foreign languages. Her perspective is embedded in language acquisition research and sociolinguistics, and she views language teaching and learning as a process beyond simple language acquisition but deeply connected to our communities and local language ecologies. Her work on translanguaging is directly related to this perspective, in the understanding that language is not only a communicative system, but is also linked to politics, language policy, social norms and identity.

11.30 – 12.30

Tegn på sprog gennem ti år – udfordringer og potentialer med literacy i flersprogede klasser v/ V/Lone Wulff, lektor og forskningsmedarbejder, Københavns Professionshøjskole

Oplægget præsenterer forsknings- og udviklingsprojektet Tegn på sprog, som gennem ti år (2008-2018) har fulgt fem flersprogede klasser i fem kommuner i Danmark. En målsætning for projektet har været at følge elevernes møde med skolens literacy gennem grundskolen. Oplægget tegner et billede af de mønstre som kendetegner dette møde og giver et indblik i elevernes forståelse for literacy i og uden for skolen.       

Et andet væsentligt sigte med projektet har været at afprøve og afdække literacyundervisning som imødekommer de flersprogede elevers forudsætninger og udfordringer. Dette arbejde er gennemført i et tæt samarbejde med lærerteamet i hver af de fem klasser i en variation af fag, og dermed unikt fra skole til skole. Oplægget giver eksempler fra denne literacypraksis og opstiller på den baggrund centrale udfordringer og potentialer der knytter sig til literacyundervisningen i flersprogede klasser.

12.30 - 13.30

Frokost

13.30 – 15.00 Workshops A-B-C-D-E-F-G
15.00 – 15.30 Pause
15.30 – 16.30

Samfundsdiskursers betydning for identitetsforhandlinger blandt unge med minoritetsbaggrund v/ Astrid Ag, Postdoc, Ph.d. Københavns Universitet

Med udgangspunkt i et forskningsprojekt om unges sproglige hverdag illustrerer dette oplæg, hvordan den offentlige debat om etniske minoriteter påvirker unge med minoritetsbaggrund. Oplægget giver eksempler på, hvordan de unge forholder sig til og nogle gange reproducerer negative stereotyper om etniske minoriteter, og på baggrund af dette diskuteres mulige implikationer for den pædagogiske praksis i skolen.

Oplægget bygger på data indsamlet over to år, hvor en forskergruppe har deltaget i hverdagen hos ca. 40 elever på en københavnsk folkeskole. Der er blevet indsamlet lydoptagelser fra klasserummene, fra fritidsaktiviteter og fra de unges hjem. Samtidig er elever, lærere, og forældre blevet interviewet, og forskelligt skriftligt materiale fra eleverne indgår også som del af projektet.

16.30 – 17.00

Læringsportalen Flygtningebørn.dk v/ Michael Graversen, dokumentarfilminstruktør

Siden 2011 har dokumentarfilminstruktør Michael Graversen lavet film om børn med flygtningebaggrund og da flygtningestrømmen i 2015 ramte Danmark havde Michaels seneste film "Drømmen om Danmark" premiere på DR1. Men selvom der har været massivt mediefokus på flygtningesituationen har den offentlige diskussion været polariseret og de-humaniserende. Derfor besluttede Michael Graversen sammen med producent Henrik Grunnet, hvis indgang til at lave sitet var en programrække på DR2 om børn på flugt, at skabe en undervisningsplatform, der via personlige historier skal klæde lærere og elever på i mødet med de tusindvis af flygtningebørn, der nu er blevet sluset ind i den danske folkeskole.

Michael vil fortælle historien om tilblivelsen af læringsportalen flygtningebørn.dk, filosofien bag og præsentere sitet der indeholder videobaseret undervisningsmateriale til alle klassetrin i folkeskolen, pædagogiske redskaber til lærerne og en række interaktive tiltag som en fortælle-app og mulighed for at stille spørgsmål direkte til flygtningebørn i Libanon og Jordan.

17.00 – 18.30     Fri tid
18.30 –     Middag og networking

Tirsdag d. 13. november 2018

08.30 – 10.00 Workshops A-B-C-D-E-F-G
10.00 – 10.30 Pause
10.30 – 11.15

Hvordan opleves det intensiverede skole-hjem-samarbejde af fædre med migrantbaggrund? v/ Anne Jørgensen, stud. Ph.d. Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet

Dette oplæg handler om fædre med migrantbaggrund og deres oplevelser af skole-hjem-samarbejdet. I løbet af de seneste år er skole-hjem-samarbejdet blevet intensiveret, og kravene til forældrenes involvering i skolen er steget. Samtidig foregår det meste af kommunikationen mellem skole og hjem i dag via forældreintra, hvilket stiller nye krav til forældre og samtidig medfører en særlig type af kommunikation.

Oplægget tager udgangspunkt i, hvordan fædre med migrantbaggrund oplever dette intensiverede skole-hjem-samarbejde og giver bud på, hvad der hhv. fremmer og hæmmer en god dialog mellem skolen og forældre med migrantbaggrund. Samtidig stiller jeg spørgsmålstegn ved, om mere skole-hjem-samarbejde pr. definition skaber mere inklusion i folkeskolen? Samt belyser, hvordan lærernes potentielle oplevelser af fravær af fædre, kan have mange forskellige årsager. En af disse kan være, at nogle fædre, fra de såkaldte ’traditionelle muslimske migrantionslande,’ oplever at blive mistænkeliggjort af professionelle fra skolen. Jeg fortæller om denne ’mistænkeliggjorte maskulinitet,’ som er et socialt fænomen, der på forskellig vis kan spille ind i mødet mellem fædre og professionelle.

11.15 – 12.00

Fra ’skæld-ud’ samtaler til læringssamtaler – strategier for ’forældresamskabelse’ på Søndervangsskolen v/ Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder på Søndervangsskolen i Viby

I mit oplæg inviteres I med på den rejse, Søndervangskolen har været på de seneste ti år. I vil få et indblik i en af Danmarks mest spændende folkeskoler, der med sin elevsammensætning er mange, der har en mening om, men et fåtal reelt har kendskab til. Oplægget vil tage afsæt i skolefakta og -resultater samt de konkrete ’greb’, vi har taget undervejs, eksempelvis opbygningen af et nyt fælles mindsæt for læring samt børnesyn, hvor involvering af forældrene som nøglepersoner har stået helt centralt.

Involveringen af forældrene har været nødvendigt mhp. at nå de ambitiøse mål, vi har for børnene. Jeg ynder at sige, ”at alle 200 skoledage tæller – for såvel elever som medarbejdere”. Derfor har vi i årenes løb i samarbejde med forældrene arbejdet målrettet med at nedbringe det alt for store fravær, som tidligere var et af vores kedelige kendetegn. Vi har udviklet nye samarbejdsformer gennem systematik og metode og har nu 7 årlige møder med forældrene og en aktiv skolebestyrelse. Vi kalder det for forældresamskabelse og jeg vil i mit oplæg dele de erfaringer, vi har gjort os undervejs samt præsentere de konkrete værktøjer, vi har benyttet.

12.00 - 12.10

Kort 'strække ben'-pause

12.10 – 12.50

Mino Danmark: Tid til en ny samtale – Om det delte uddannelsessystem og løsningen på det v/ Fahad Saeed, projektchef i Mino Danmark

Hvordan kan det være, at mange unge minoritetsetniske danskere har mødt forventningsfattigdom? Dvs. forventningen om at man pga. af sin etnicitet, hudfarve eller manglende sociale kapital ikke anses for egnet til akademiske udfoldelser? I Mino Danmarks undersøgelser af studerende på videregående uddannelser, har vi erfaret at stort set alle i vores undersøgelser har oplevet en slags forventningsfattigdom gennem deres skoletid. Dvs. at de har mødt lærere, pædagoger og andre ressourcepersoner, der har haft en manglende tro på deres evner, udvist mistillid eller kategoriseret dem som ikke egnede til akademiske udfoldelser. Denne mistillid mener vi, er roden til mange strukturelle problematikker den danske folkeskole står overfor. Som bl.a. de segregerede skoler og klasser, der kendes som henholdsvis brune og hvide. Det er her vi finder roden til nogle af de mest debatterede emner i dansk politik og det danske mediebillede. Hvis vi vil disse problemer til livs, er vi nødt til at udvikle fælles løsninger og frem for alt tale om tingende på en ny måde.
 
Mino Danmark arbejder for et samfund med engagerede og ligestillede minoritetsborgere. Du kan læse mere her: www.mino.dk

12.50 – 13.00 Afslutning og evaluering
 

Farvel, på gensyn og frokost-to-go

Workshops

A: Lærer og vejleders samarbejde omkring sproglig udvikling i fagene
v/ dsa koordinator Søren Høilund, Rødovre skole og Maj Engelbrecht, udviklingskonsulent for flersprogede børn og unge i Rødovre Kommune.

I Rødovre Kommune samarbejder dsa-vejlederen med faglærerne helt tæt på undervisningen i klassen. Indsatsen der via dsa-koordinatorer på skolerne er kommunalt forankret, har fokus på fagenes sproglige dimension (sproglig udvikling i fagene).  

I denne workshop vil vi fortælle om og vise eksempler på den overordnede kommunale indsats samtidig med, at vi dykker ned i et konkret eksempel på koordinatorernes arbejde med at bygge et vejledningsforløb op sammen med en matematiklærer.

B: Den sproglige dimension i fremmedsprogsundervisningen – erfaringer fra udskolingen  
v/ Gro Caspersen, fransklærer og DSA-vejleder på Nymarkskolen i Svendborg, foredragsholder og lærebogsforfatter, vinder af den Europæiske sprogpris 2017, samt vinder af Politikens undervisningspris 2018.

45 forskellige sprog eller 17% tosprogede? Hvordan kan man flytte fokus og sætte sprog på skolens dagsorden? Hvordan inddrager man elevernes sproglige viden i undervisningen? Hvordan sætter man fokus på sproget og arbejder med bevidst at udvide elevernes ordforråd og lyst til sproglig læring?  

På denne workshop vil vi, med afsæt i den viden og de erfaringer, jeg har fået gennem arbejdet med kampagnen Wise Words, se på og diskutere, hvordan alle elevernes sproglige og kulturelle kompetencer kan sættes på skolens dagsorden og inddrages i undervisningens forskellige temaer. 

Workshoppen tager afsæt i en praktisk undervisningssituation og deltagerne går derfra med opgaver og øvelser, der kan anvendes direkte i undervisningen. Workshoppen henvender sig til lærere i modtageklasser samt almenklasser samt konsulenter og sproglige vejledere. 

Se mere om Gro Caspersens arbejde på grocaspersen.dk

C: Undervisning med høje forventninger og ressourcesyn – erfaring fra indskolingen 
v/ Sus Billesø, Lærer og DSA koordinator på Ørestad Skole, Skolebibliotekar, PD i Interkulturel Pædagogik.

Hvordan får man som lærer alt det man ved om god og effektiv sprogdidaktik og interkulturel pædagogik og så ens egen praksis til at gå op i en højere enhed? Hvad betyder det i praksis at man inddrager elevernes potentialer, viden, erfaringer og sætter deres resurser i spil i dagligdagen?

Workshoppen giver eksempler og ideer til, hvordan man helt lavpraktisk kan planlægge indhold og organisering af sin undervisning, så den er sprogudviklende og engagerer alle elever i den mangfoldige klasse – også de sprogligt udfordrede elever – helt uden ekstra forberedelse.

D: Hvordan løfter vi i flok? Strategi, samarbejde og erfaringer fra en kommunal konsulent  
v/ Vinie Hansen, konsulent for tosprogede elever i Greve Kommune.

I denne workshop præsenteres indsatser og erfaringer fra Greve kommune, som har igangsat et samlet løft på andetsprogsområdet. Hvordan kan vi lykkes med at løfte i flok? Hvilken rolle spiller kommunen, ledelsen, lærerne, pædagogerne, ressourcepersoner – og hvordan støttes samarbejdet? Hvad skal der til på kort sigt – og på den lange bane? Hvilke refleksioner ligger bag de forskellige tiltag? Hvilke erfaringer kan vi lære af?

Workshoppen rejser spørgsmål til diskussion om strategiske tiltag, samt muligheder for udvikling og samarbejde på baggrund af præsentation af arbejdet i Greve. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne til gensidig inspiration. Workshoppen henvender sig primært til kommunale konsulenter, ressourcepersoner og lærere, der ønsker at styrke samarbejdet mellem forskellige faggrupper.

E: Mod på mat - undervisning af flygtningebørn i matematik   
v/ Diana Rigtrup, lektor, PhD, projektleder, Københavns Professionshøjskole og Steffen Overgaard, lektor, Københavns Professionshøjskole.

Forskningsprojektet Mod på Mat udvikler og afprøver nye tilgange til integration af flygtningebørn i folkeskolen. I tæt samarbejde med lærere og elever med flygtningebaggrund på syv skoler har projektet undersøgt elevernes udfordringer og udviklet nye materialer til undervisning i matematik og dannelse. Projektet arbejder ud fra en flerfaglig tilgang mellem matematik, dansk som andetsprog og KLM (kristendom, livsoplysning og medborgerskab).  

Gennem eksempler fra projektets materiale og forløb giver denne workshop deltagerne indblik i, hvordan flygtningebørns baggrund og matematikforståelse kan inddrages som en resurse i undervisningen, og hvordan en sprogbaseret, dialogbaseret og flerstemmig didaktik med udgangspunkt i matematik kan bygge bro mellem elevernes tidligere skoleerfaringer og dansk sprog og skolekultur.  

Workshoppen lægger op til drøftelse og erfaringsudveksling på baggrund af det præsenterede materiale.

F: Storytelling-app – bringer elever sammen
v/ Michael Graversen, instruktør og Manilla Ghafuri, redaktionsmedarbejder og tidligere flygtning.

I workshoppen præsenteres en ny storytelling-app der giver elever og lærere mulighed for nemt at skabe mini-dokumentarer med personligt indhold. På den måde bringes danske elever og elever med flygtningebaggrund sammen om fælles interesser og historier.

App'en er en del af læringsportalen flygtningebørn.dk og med udgangspunkt i sitet og app'en vil deltagerne få mulighed for at få hands-on erfaring med en ny måde at fortælle historier på der dels kan fungere som et pædagogisk redskab og skabe tillid mellem lærer og elev og samtidig være identitetsskabende og give nye elever mulighed for at skabe sig en ny rolle i klassen.

G: Translanguaging pedagogies in our classrooms
v/ Eowyn Crisfield, author, consultant and specialist in bilingualism, bilingualism in education, and teacher-training, owner of Crisfield Educational Consulting.

Much of the discussion about translanguaging in schools and societies takes a very philosophical and theoretical view of the concept. In this workshop we will look specifically at strategies to embed translanguaging pedagogies in our classrooms, as a critical element of appropriate pedagogy for language minoritised students. Participants are asked to bring a short lesson plan or resource (text, course book, reading book) from their classes to use as a basis for exploring the implementation of translanguaging pedagogy in their own classrooms and contexts.

 

Aktivitetsnummer: 282010.

Praktiske oplysninger

Tid

Mandag d. 12. november 2018 kl. 9:00 til Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 13:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Hotel Nyborg Strand
Østersøvej 2
5800 Nyborg

Pris: 

3.995,- med overnatning og middag, 3.295,- uden overnatning og middag. Priserne er ekskl. moms.

Type: 

  • Konferencer

Administrativ kontaktperson

Gitte Høegh Stærk

Studieadministrativ koordinator

E-mail: gifr@kp.dk

Telefon: +45 51 38 04 27